Forskrift om endring i forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter

Fastsatt av Finansdepartementet 12. mai 2020 i medhold av lov 27. mars 2020 nr. 14 om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter § 4 tredje ledd.

I

I forskrift 27. mars 2020 nr. 490 til lov om statlig garantiordning for lån til små og mellomstore bedrifter gjøres følgende endringer:

§ 7 annet ledd skal lyde:

      Andelene nevnt i første ledd er fra og med 12. mai 2020 fastsatt på grunnlag av hvor mye det enkelte finansforetak hadde brukt av sin andel av garantirammen ved utløpet av 6. mai 2020.

§ 7 tredje til femte ledd oppheves. § 7 sjette ledd blir nytt tredje ledd og skal lyde:

      Departementet kan treffe vedtak om omfordeling av garantirammen, herunder hvis departementet blir kjent med at finansforetak ikke har ønske om eller evne til å benytte sin andel. Ubenyttede andeler av garantirammen kan fordeles mellom øvrige finansforetak forholdsmessig med fordelingen av andelene nevnt i første ledd, eller mellom et utvalg finansforetak som har særlig behov for eller evne til å benytte en større andel av garantirammen. Før departementet treffer vedtak etter dette ledd, skal berørte finansforetak og Finans Norge gis anledning til å uttale seg.

II

Forskriften trer i kraft straks.

Vedlegg 2 Finansforetakenes andel av garantirammen (PDF)