Oppdatert jordvernstrategi og forsterket jordvernmål

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Regjeringen skal våren 2023 legge fram en oppdatert jordvernstrategi med nye tiltak og et forsterket jordvernmål. Det inviteres til å komme med innspill innen 6. mars 2023.

Stortinget fattet i juni 2022 et anmodningsvedtak der Regjeringen bes om å legge fram en ny jordvernstrategi med et nytt og skjerpet mål for omdisponering av matjord, og nye, konkrete tiltak for å nå målet. Strategien skal legges fram våren 2023. På denne bakgrunn har Landbruks- og matdepartementet satt i gang et arbeid med å oppdatere den nasjonale jordvernstrategien som ble vedtatt i 2021 jf.

Den første jordvernstrategien ble utarbeidet i 2015. Strategien ble oppdatert i 2019 og i 2021. Gjeldende strategi fra 2021 inneholder en målsetting om at det maksimalt skal omdisponeres 3000 dekar dyrka jord årlig, og at målet skal nås innen 2025. Strategien viderefører tiltak fra tidligere strategier, og inneholder nye. Som ett av flere tiltak i oppfølgingen av gjeldende strategi, har en arbeidsgruppe vurdert alternative muligheter for et sterkere vern av de viktigste jordbruksarealene.

NIBIO (Norsk institutt for bioøkonomi) har fått i oppdrag å oppdatere kunnskapsgrunnlaget for kommende revisjon. 

Siden jordvernmålet ble lansert i 2004, har det vært en jevn nedgang i omdisponeringen av dyrka jord. Målet i seg selv, samt nasjonal politikk for bolig-, areal- og transportplanlegging og andre tiltak, har bidratt til nedgangen.

Jordvern handler om samfunnsinteresser som bærekraft og matsikkerhet, og er grunnlag for beredskap og selvforsyning. Norge har lite jordbruksareal sammenlignet med mange andre land og arealer egnet for matproduksjon ligger ofte der det er utbyggingspress. Arbeidet med å sikre dyrka jord krever derfor kontinuerlig oppmerksomhet.

Det inviteres til å gi innspill til departementets arbeid med jordvernstrategien og dette kan sendes til departementets e-postadresse postmottak@lmd.dep.no innen 6. mars 2023.

Grimstad, Råde i Viken.
Grimstad, Råde i Viken. Foto: ©Oskar Puschmann/NIBIO