Regjeringen har fått nye rapporter om hvordan lakselus har påvirket villfisk i 2021

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Oppdrettsnæringen er delt inn i 13 produksjonsområder som styres av et trafikklys. I 2022 skal fargene som regulerer oppdrettsnæringen justeres. Regjeringen har fått rapporter fra styringsgruppen og ekspertgruppen om hvilken påvirkning lakselus har hatt på villfisk i 2021. Disse rapportene med vedlegg offentliggjøres i dag.

- Oppdrettsnæringen har ytret et sterkt ønske om å kunne få komme med innspill til det faglige grunnlaget før vi fargelegger produksjonsområdene. Derfor blir det vitenskapelige grunnlaget for fargeleggingen offentliggjort nå. Dette er en prøveordning, og vi vil gjøre en ny vurdering av hvordan denne prøveordningen har virket før neste kapasitetsjustering, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran (Ap).  

Nærings- og fiskeridepartementet avgjør hvilke produksjonsområder som kan få grønt lys til vekst i havbruk og hvilke områder som får rødt lys og må redusere sin produksjonskapasitet. Det vitenskapelige grunnlaget for beslutningen om fargelegging baserer seg på ekspertgruppenes rapporter fra 2020 og 2021, sammen med vurderinger fra styringsgruppen. 

Styringsgruppen vil avholde et digitalt dialogmøte om rapportene og sine vurderinger tirsdag 30. november kl 9:00-12:00. Påmeldingsfristen er torsdag 25. november, og det vil bli anledning til å melde på korte innlegg (5 minutter). 

Alle innspill må sendes skriftlig til Styringsgruppen i etterkant av dialogmøtet. Styringsgruppen vil deretter vurdere innspillene og levere sin evaluering til departementet.  

Fordi det arrangeres et dialogmøte om rapporten i år, vil ikke beslutningen om fargelegging kunne gjøres før i begynnelsen av 2022. 

Hovedkonklusjonene i vurderingen: 

Forskerne vurderer at det i 2021 er høy risiko for lusepåvirkning i to av produksjonsområdene, moderat risiko i to av produksjonsområdene og lav risiko i ni av områdene. De to områdene der det er vurdert å være høy risiko for lusepåvirkning i år, ble vurdert til henholdsvis høy i produksjonsområde 3 (Karmøy til Sotra) og moderat påvirkning i produksjonsområde 4 (Nordhordland til Stadt) i 2020.  

Ti av områdene har lik vurdering i 2020 og 2021. Det følger av Meld. St. 16 (2014-2015) at "dersom resultatet er sammenfallende begge årene vil utfallet være forutsigbart og det legges ikke opp til noen vurdering, men dersom overvåkningen viser en endring i påvirkning de to årene vil myndighetene måtte gjøre grundigere vurderinger ut i fra den samlede miljøtilstanden. … I en helhetsvurdering vil det også kunne være naturlig å se hen til samfunnsøkonomiske konsekvenser av ulike valg."   

Rapporter og vedlegg [pdf]