Forsiden

Tilleggsnummer til Statsbudsjettet 2022

Regjeringen satser på psykisk helse

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Psykisk helse er blant regjeringens viktigste satsningsområder. Regjeringen foreslår nå en styrking på ytterligere 50 millioner kroner i statsbudsjettet for 2022, for å etablere flere oppsøkende team og lavterskeltilbud til barn og unge.

Som en følge av pandemien trengs det en særlig innsats for barn og unges psykiske helse. Regjeringen foreslår nå en styrking på ytterligere 50 millioner til dette formålet i 2022. Totalt foreslås det en styrking på 250 millioner kroner til arbeid med barn og unges psykiske helse i statsbudsjettet for 2022.

Flere tverrfaglige og oppsøkende team

Forslaget innebærer en styrkning på ytterligere 40 millioner kroner til etablering av flere oppsøkende og tverrfaglige team for personer med langvarige og sammensatte behov. Samlet foreslås det dermed en styrking på hele 95,5 millioner til slike team i statsbudsjettet for 2022.

– Mange barn og unge med alvorlig og langvarige problemer har behov for oppfølging fra flere tjenester samtidig. Vi må gjøre hjelpen mer tilgjengelig og mindre oppstykket, derfor etablerer vi nå flere oppsøkende og tverrfaglige team til barn og unge.  Målet er tett oppfølging og bedre samarbeid med ulike tjenester, slik at unge som har et stort behov for hjelp mestrer hverdagen bedre, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Teamene i FACT ung leverer integrerte tjenester som unge har behov for, blant annet utredning og behandling av psykiske lidelser og ruslidelser, samt tett individuell oppfølging rettet mot arbeid, skole, familie, fritid og bolig. En styrket bevilgning vil gi flere FACT ung-team, og vil også kunne gi rom for etablering av flere ACT- og FACT-team for voksne.

Flere lavterskeltilbud

Koronapandemien har også synliggjort at mange kommuner mangler lavterskel behandlings- og oppfølgingstilbud, særlig gjelder det tilbud for barn og unge. Det er behov for å stimulere til at flere kommuner får etablert et slikt tilbud. Hurdalsplattformen slår fast at det skal bevilges penger til lavterskel helsehjelp.

I budsjettet for 2022 foreslås det å bevilge totalt 30 millioner til dette formålet.

– Det er viktig å komme tidlig inn for å forhindre at lettere psykiske plager og rusproblemer utvikler seg i en mer alvorlig retning. Å styrke tilgangen til lavterskelhjelp er en viktig satsing for regjeringen, sier Kjerkol.

Helsedirektoratet vil i 2021 få i oppdrag å utforme og prøve ut et kunnskapsbasert, kommunalt lavterskeltilbud uten krav om henvisning, for barn og unge med lettere psykiske plager og begynnende rusproblemer.