Regjeringen vil skjerpe miljøkravene i offentlige anskaffelser

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Offentlig sektor er for dårlige til å stille klima- og miljøkrav i sine anskaffelser. Nå vil regjeringen skjerpe regelverket slik at miljø alltid vektes med minst 30 prosent i alle offentlige innkjøp.

Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide sammen med næringsminister Jan Christian Vestre besøker Tøyenbadet i Oslo.
Klima- og miljøminister Espen Barth-Eide og næringsminister Jan Christian Vestre besøker nye Tøyenbadet som er under oppføring i Oslo. Foto: Klima- og miljødepartementet

– Det siste året har jeg besøkt bedrifter over hele landet som leverer varer og tjenester til kommuner, fylkeskommuner og andre offentlige innkjøpere. Hver gang får jeg høre at næringslivet ønsker seg strengere klima- og miljøkrav. Derfor vil regjeringen gjøre slike krav til en naturlig del av alle anskaffelser som gjennomføres, for eksempel ved å vekte miljøhensyn med minst 30 prosent og høyere der det er relevant. På denne måten kan det offentlige øke etterspørselen etter grønne varer og tjenester, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Offentlig sektor utgjør et stort og viktig marked for næringslivet. Likevel viser også Riksrevisjonens undersøkelser av grønne anskaffelser at det offentlige i alt for liten grad bruker innkjøpsmakten sin til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger. Det offentliges evne til å stille strengere miljøkrav i sine anskaffelser har derfor stor betydning for hvor grønn og innovativ offentlig sektor og næringslivet blir.

– Offentlig sektor spiller en viktig rolle i det grønne skiftet. I fjor kjøpte det offentlige varer og tjenester for 650 milliarder kroner. Der det offentlige går foran, bidrar de både til å sette standarden og til å løfte fram nye og mer bærekraftige næringer. Andelen offentlige oppdragsgivere som har planlagt, eller planlegger, for en klima- og miljøvennlig anskaffelsespraksis, har økt de seinere åra. Men her det det fortsatt et stort potensial. Men her er det fortsatt et stort potensial. Derfor er det viktig å stramme opp regelverket for offentlige anskaffelser, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Tre alternative forslag

Regjeringen foreslår tre alternative forslag til hvordan miljøbestemmelsen i regelverket for offentlige anskaffelser kan endres. Formålet med de foreslåtte endringene er å bidra til at offentlige oppdragsgivere, gjennom sin anskaffelsespraksis, bidrar til den grønne omstillingen i samfunnet. For å oppnå dette må klima- og miljøhensyn utgjøre en integrert del av anskaffelsespraksisen til offentlige oppdragsgivere.

De tre alternative forslagene er nå på høring. Gå til høringssiden her.

Forslag 1:

Forslag til ny § 7-9:
«Oppdragsgiveren skal legge vekt på å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser, og skal stille miljøkrav og kriterier i anskaffelsesprosessen. Miljøhensyn skal alltid vektes med minimum 30 prosent og høyere der det er relevant.»

Forslag 2:

Forslag til ny § 7-9:

«Oppdragsgiveren skal ta hensyn til å minimere miljøbelastningen og fremme klimavennlige løsninger ved sine anskaffelser. Offentlige oppdragsgivere skal stille miljøkrav eller kriterier på minst ett av følgende trinn i anskaffelsesprosessen:

  1. a) Kvalifikasjonskrav
  2. b) Kravspesifikasjon
  3. c) Tildelingskriterium
  4. d) Kontraktsvilkår»

Forslag til ny § 18-1 (3a)

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal miljøhensyn alltid vektes minimum 30 prosent.»

Forslag 3:

Forslag til ny § 7-9:

«På områder med ikke uvesentlig miljøbelastning skal oppdragsgiver enten stille miljøkrav til ytelsen, eller vekte miljøhensyn med minimum 30 prosent. Bruken av miljøkrav og vekting av miljøhensyn kan også kombineres.»

Gå til høringssiden

Nærmere om prosessen

Forslagene til nye miljøbestemmelser i regelverket for offentlige anskaffelser vil være på offentlig høring frem til 8. mars 2023.

Høringen ligger på regjeringens nettsider, og det er åpent for alle interessenter å inngi svar på høringen.

Etter at høringen er avsluttet vil departementet gjennomgå høringssvarene, før det tas endelig beslutning. Det er antatt at en forskriftsendring vil kunne tre i kraft i løpet av 2023.