Regulering av torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet har fastsatt reguleringene av fiske etter torsk i Nordsjøen og Skagerrak i 2022. Den disponible kvoten for norske fartøy er satt til 1 870 tonn i Nordsjøen og 61 tonn i Skagerrak.

- Erfaringene fra 2020 og 2021 gjør nå at vi åpner opp for et begrenset direktefiske i Nordsjøen fra årets start. Dersom utviklingen i fisket tilsier det, vil vi vurdere om maksimalkvotene kan økes i løpet av året, sier fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran.

Som tidligere er det bare fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper som kan drive et direktefiske etter torsk. Alt trålfiske blir regulering med bifangstregler.

Norge, EU og Storbritannia ble i kvoteavtalen for 2022 enige om å videreføre tiltaket om sesongstengte områder i NØS, britisk sone og i EU-sonen for å beskytte kjente gyteområder for torsk, og for å redusere fiskepresset på torsk generelt i Nordsjøen. Det er tale om ti definerte områder.

- Jeg har forståelse for at 2022 blir et nytt krevende år for norske fiskere, men det er dessverre nødvendig med lave kvoter og stengte gyteområder for å sikre en god gjenoppbygging av torskebestanden, sier fiskeri- og havminister Skjæran.

Reguleringene for 2022

Det er fastsatt maksimalkvoter i Nordsjøen for fartøy som fisker med konvensjonelle redskaper. Fartøy har adgang til å delta i lukket gruppe og fartøy som er under 15 meter kan fiske 5 tonn, fartøy mellom 15-21 meter kan fiske 10 tonn, og fartøy over 21 meter kan fiske 20 tonn.

Fartøy i åpen gruppe kan fiske og lande 2 tonn torsk ved årets start.

Det åpnes ikke for et direktefiske utenfor grunnlinjene i Skagerrak, men den etablerte unntaksordningen for fartøy som har oppfylt vilkårene for dispensasjon fra fiskeforbudet i Skagerrak og ordningen fra 2015 om at fartøy med størst lengde under 11 meter kan fiske direkte etter torsk med juksa i perioden 1. april til 30. juni videreføres.

Det er fastsatt følgende bifangstreguleringer i Nordsjøen:

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 15 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med snurrevad fastsettes til 8,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med stormasket trål fastsettes til 5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse fastsettes til 5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med reketrål fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål eller småmasket snurrevad, unntatt reketrål, fastsettes til 0,5%.

Det er fastsatt følgende bifangstreguleringer i Skagerrak:

 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med andre konvensjonelle redskap enn snurrevad fastsettes til 10 %.
 • Tillatt bifangst av torsk i snurrevad fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst i stormasket trål fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for reketrål fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy med nordsjøtråltillatelse eller avgrenset nordsjøtråltillatelse fastsettes til 2,5 %.
 • Tillatt bifangst for fartøy som fisker med småmasket trål, unntatt reketrål, fastsettes til 0,5 %.