Rekordstort utbytte fra selskaper med statlig eierandel

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Nærings- og fiskeridepartementet anslår at staten vil motta 58,6 milliarder kroner i utbytte fra selskaper med statlig eierandel for 2021. Det viser tall fra statens eierrapport 2021.

– Årets eierrapport viser en relativt betydelig verdiutvikling for statens eierandeler og et rekordstort utbytte til staten fra selskapene. Dette kommer hele samfunnet til gode, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsministeren presenterte Statens årlige eierrapport på en pressekonferanse fra Det Gamle Biblioteket i Oslo.

Se lanseringen her

Statens eierrapport er en årsrapport om statens direkte eierskap i 71 selskaper, med til sammen 332 551 ansatte. Rapporten gir en samlet oversikt over nøkkeltall fra året som har gått, i tillegg til selskapenes måloppnåelse, strategi, økonomiske utvikling og viktige hendelser i 2021.

Vil utvikle og forsterke eierskapet

Nytt i år, er også omtale av noen utvalgte grønne omstillingsprosjekter, som viser mangfoldet i det pågående omstillingsarbeidet i selskapene hvor staten har eierandeler. Rapporten inneholder også rapportering på selskapenes klimagassutslipp.  

– Det er positivt at alle selskaper i kategori 1 og 2 rapporterer på klimagassutslipp, men samlet er det fortsatt for få. Tallene viser at vi ikke er i mål når det gjelder rapportering på klimagassutslipp og at det er store utslipp blant flere selskaper, og dette vil vi følge opp i den nye eierskapsmeldingen. Reduksjon i klimagassutslipp er helt avgjørende for at selskapene skal være konkurransedyktige i fremtiden, men vi har dårlig tid, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Evnen til å omstille seg raskt nok er avgjørende for den langsiktige verdiskapingen i selskapene og i det norske næringslivet for øvrig.

– For å møte utfordringene vi står overfor, må vi tenke nytt og smart –

også innenfor det statlige eierskapet. Derfor jobber vi nå med en ny eierskapsmelding. Det statlige eierskapet skal utvikles og forsterkes i omstillingen av norsk økonomi. Vi vil i ny eierskapsmelding blant annet styrke forventningene innen klima og natur, arbeidstakerrettigheter og moderasjon i lederlønninger, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Moderasjon i lederlønn

Rapporten inneholder oversikt over godtgjørelsen til ledende ansatte i selskaper med statlig eierandel.

- Denne regjeringen er opptatt av moderasjon i lederlønn. Moderasjon er noe jeg har fulgt opp i forbindelse med årets generalforsamlinger, og som jeg også vil ha oppmerksomhet på fremover, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Noen nøkkeltall fra Statens eierrapport 2021 (tall for 2020 i parentes)

  • Verdien av statens eierandeler i selskapene hvor staten er direkte eier var 1 179 milliarder kroner per 31. desember 2021 (906 milliarder kroner).
  • Selskapene har til sammen 332 551 ansatte (333 906 ansatte).
  • Statens direkte eierskap i børsnoterte selskaper ga en avkastning i 2021 på 53,6 prosent (minus 4,2 prosent). På Oslo Børs var avkastningen 23,4 prosent.
  • Egenkapitalrentabiliteten til de unoterte selskapene i kategori 1 og 2 var på 14,6 prosent (4,8 prosent).
  • Utbytte til staten er foreløpig beregnet til 58,6 milliarder kroner (29 milliarder kroner).
  • For selskapene i kategori 3 har staten mål om mest mulig effektiv oppnåelse av sektorpolitiske mål. Selskapenes mål, indikatorer og resultater for sektorpolitisk måloppnåelse er oppgitt for 30 (20) av totalt 43 (44) kategori 3-selskaper.
  • Eierrapporten inneholder en oversikt over selskapenes direkte og indirekte klimagassutslipp. Dette er oppgitt for 41 av 71 selskaper. For selskapene hvor staten har mål om høyest mulig avkastning over tid (kategori 1 og 2) rapporterer alle selskaper på direkte eller både direkte og indirekte klimautslipp.
  • Det totale utslippet for disse selskapene var på om lag 500 millioner tonn co2-ekvivalenter.
  • Gjennomsnittlig andel kvinnelige aksjonærvalgte styremedlemmer er på 48 prosent (47 prosent) og gjennomsnittlig andel kvinner totalt i styret (inkludert styremedlemmer valgt av og blant de ansatte) er på 46 prosent (45 prosent).
  • Andelen kvinnelige styreledere er på 41 prosent (42 prosent) og andelen kvinnelige administrerende direktører er på 34 prosent (38 prosent).