TFO 2022:

Stor interesse for videre leteaktivitet på norsk sokkel

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet tilbyr 47 nye utvinningstillatelser på norsk sokkel i konsesjonsrunden TFO 2022.

– Jeg er stolt over å kunne tilby 47 nye utvinningstillatelser i årets TFO-runde til et bredt mangfold av selskaper. Videre leteaktivitet og nye funn er viktig for å opprettholde produksjonen av olje og gass over tid, både for Norge og Europa, sier olje- og energiminister Terje Aasland (Ap).

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en årlig leterunde i de meste modne områdene på norsk sokkel. De 47 utvinningstillatelsene som blir tilbudt i årets runde fordeler seg på Nordsjøen (29), Norskehavet (16) og Barentshavet (2). Totalt 25 ulike oljeselskaper, fra de store internasjonale selskapene til mindre norske leteselskaper, får tilbud om andeler i en eller flere av disse tillatelsene. 12 selskaper blir tilbudt ett eller flere operatørskap. Et forpliktende arbeidsprogram er knyttet til alle tillatelsene.

– Årlig tildeling av leteareal er en bærebjelke i å legge til rette for et stabilt aktivitetsnivå på kontinentalsokkelen og for å nå hovedmålene i regjeringens petroleumspolitikk. Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser. Dagens arealtildeling er i tillegg et viktig bidrag for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa, sier Aasland.

Bakgrunn

Før det kan tildeles tillatelser til petroleumsaktivitet i et område på norsk kontinentalsokkel, må området være åpnet for petroleumsvirksomhet. Det kan kun tildeles utvinningstillatelser i områder som er åpnet og tilgjengelig for petroleumsvirksomhet.

En utvinningstillatelse gir enerett til undersøkelse, leteboring og utvinning av petroleum innenfor tillatelsens geografiske område. Utvinningstillatelser blir normalt tildelt gjennom konsesjonsrunder. I en konsesjonsrunde kunngjør departementet visse geografiske områder der selskapene kan søke om utvinningstillatelser. På bakgrunn av søknadene som kommer inn tildeles utvinningstillatelse til en gruppe selskaper på bakgrunn av saklige, objektive, ikke-diskriminerende og på forhånd kunngjorte kriterier. Departementet utpeker en operatør for hver utvinningstillatelse.

De årlige konsesjonsrundene med tildeling i forhåndsdefinerte områder ble innført i 2003. Målet var å best legge til rette for å påvise og utvinne lønnsomme ressurser i modne områder før eksisterende infrastruktur blir stengt ned. TFO-konsesjonsrundene skjer årlig og innenfor et forhåndsdefinert område. Dette gir selskapene forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO. Det legger til rette for jevnt påfyll av nytt leteareal for selskapene, noe som er viktig for å oppnå en effektiv utforskning i næringen. Over tid utvides TFO-området basert på petroleumsfaglige vurderinger av områdenes modenhet, og særlig av behovet for stegvis leting og utnyttelse av tidskritiske ressurser. I dag omfatter TFO-området størstedelen av åpnet, tilgjengelig leteareal på norsk kontinentalsokkel.

Utlysningen av TFO 2022, herunder utvidelse av TFO-området, ble sendt på offentlig høring med høringsfrist 28. april 2022. Konsesjonsrunden ble utlyst 14. juni og selskapene hadde søknadsfrist 12. september 2022. Ved søknadsfristens utløp hadde departementet mottatt søknader om tildeling av areal fra 26 selskaper.

Etter søknadsfristens utløp har søknadene vært til behandling som har resultert i den arealtildeling som nå kunngjøres.  

Mer informasjon på Oljedirektoratets nettsider 

Tilbud gis til følgende selskaper (andeler/operatørskap):

Aker BP (17/9)

AS Norske Shell (1/0)

Concedo (1/0)

Conoco Phillips (2/1)

DNO (11/1)

Equinor (26/18)

Harbour (3/1)

INPEX-Idemitsu (3/0)

Kufpec (1/0)

Lime (2/0)

Longboat (3/0)

Lotos (1/0)

M Vest (1/0)

Neptune (2/1)

OKEA (4/2)

OMV (4/2)

Pandion (2/0)

Petrolia NOCO (1/1)

PGNiG (3/0)

Source (1/0)

Sval (4/0)

TotalEnergies (4/0)

Vår Energi (12/5)

Wellesley (4/3)

Wintershall Dea (11/3)