Styrker pasientrettighetene fra nyttår

Dette innholdet er mer enn 7 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Fra 1. januar 2014 vil følgende lov- og forskriftsendringer tre i kraft på helse- og omsorgsområdet.

Pasienters, brukeres og pårørendes stilling styrkes fra nyttår

Fra 1. januar 2014 styrkes pasienters, brukeres og pårørendes rettigheter når det skjer uønskede hendelser i helse- og omsorgstjenesten. Les mer om styrkingen av pasienters, brukeres og pårørendes rettigheter.

Endringer i blåreseptforskriften:

Fra 1. januar 2014 vil pasienter som har gjennomgått stamcelletransplantasjon få forebyggende vaksiner på ny gratis. Pasienter som behandles for tuberkulose vil få dekket utgiftene til behandling av bivirkninger som oppstår under behandlingen. Les mer om endringene i blåreseptforskriften

Endringer i lov om psykisk helsevern. Ny paragraf 5-6 c:

Nye regler i lov om psykisk helsevern om varsling av fornærmede og etterlatte om endringer i gjennomføringen av dom til psykisk helsevern.

Fornærmede og etterlatte skal varsles når domfelte overføres fra en institusjon til en annen og ved overføringer innen samme institusjon som innebærer endring i sikkerhetsnivå, ved permisjoner, rømning og opphør av dommen.

Endring i pasient- og brukerrettighetsloven § 2-4 første ledd om fritt sykehusvalg:

Endringen innebærer at retten til fritt sykehusvalg også skal omfatte private radiologiske institusjoner som har avtale med et regionalt helseforetak. Det innebærer at pasienter fritt kan velge mellom institusjoner som tilbyr radiologi innenfor det offentlige helsevesenet, og at de private radiologiske institusjonene som har avtale med et regionalt helseforetak vil komme på listen på Fritt sykehusvalgs nettsider.

Ny transplantasjonsforskrift:

Forskriften stiller krav til kvalitet og sikkerhet for humane organer. Forskriften gjelder donasjon, testing, karakterisering, uttak, preservering, transport og transplantasjon. Les forskriften på Lovdatas nettsider

Endringer i forskrift for miljørettet helsevern:

For å forebygge legionellautbrudd bedre innføres det nå strengere kontroll med kjøletårn og luftskrubbere. Dette er de installasjonene med høyest smitte- og spredningspotensiale for legionella. Virksomheter som har kjøletårn og luftskrubbere får plikt til innhente vurdering fra et akkreditert inspeksjonsorgan.

 

Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Facebook Følg oss på Facebook       Følg Helse- og omsorgsdepartementet på Twitter Følg oss på Twitter