Svar på skriftlig spørsmål om gebyrene ved grensekontrollstasjonene

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) om gebyrene ved grensekontrollstasjonene.

Spm nr 988 til skriftlig besvarelse fra stortingsrepresentant Terje Halleland     

Stortingsrepresentant Terje Halleland har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Vil statsråden endre gebyrene ved grensekontrollstasjonene slik at disse blir  konkurransedyktige og mer gjenspeiler kostnaden på den utførte kontrollen?"

Norge er forpliktet gjennom EØS-avtalen til å gjennomføre kontroll av alle animalske produkter og levende dyr som importeres fra land utenfor EU/EØS-området. Dette omfatter også fiskefôr hvis det er basert på animalske produkter. Slike forsendelser skal kontrolleres ved utpekte grensekontrollstasjoner (GKS), hvor de kontrolleres før de godkjennes for fri omsetning i EU/EØS-markedet.

Etter Brexit er ikke Storbritannia lenger del av EU, og regnes som tredjeland. Det innebærer at samtlige animalske produkter og levende dyr som skal importeres til Norge og EU-land fra Storbritannia, må fremstilles for grensekontroll ved grensepassering til Norge. Dette grensekontrollsystemet har Norge vært en del av siden utvidelsen av EØS-avtalen i 1999.

Grensekontrollstasjonene er underlagt et harmonisert regelverk både når det gjelder beliggenhet, bygningsmessige krav, godkjenningskategorier og gjennomføring av kontroll. Og alle GKS gjennomgår en godkjenningsprosess hos ESA, før de kan tas i bruk nasjonalt. Varer der det er krav om grensekontroll, skal alltid tas inn i EØS-området via grensekontrollstasjoner for å sikre at tredjelandsvarer har gjennomgått kontroll før de transporteres og omsettes i det indre marked.

Alle animalske varer og levende dyr er listet i regelverket som grensekontrollpliktig. Dette er gjort fordi slike varer som ankommer EØS fra land utenfor det indre marked er definert som potensielt smittefarlig for dyr og mennesker. De skal kontrolleres før de slippes inn, og når de godkjennes, gjelder det for hele EØS-området. I grensekontrollsystemet godkjenner man ikke varen til nasjonal omsetning, men den godkjennes på vegne av hele EU/EØS og varen kan flyte fritt i hele det indre marked. Nettopp derfor er dette systemet strengt regelverkstyrt og rigid og åpner ikke for nasjonale vurderinger.

Mattilsynet opplyser at Karmsund havn har søkt om godkjennelse som grensekontrollstasjon for enkelte produkter, men bygging av denne kontrollstasjonen er ikke klar og dermed heller ikke godkjenningen av denne. 

I bakgrunnen for spørsmålet fra representanten vises det til et tenkt eksempel hvor en last med fiskefôr i storsekk på totalt 1 500 tonn og bestående av ti partier vil kunne gi et gebyr på til sammen over 176 000 kr. Gebyrets størrelse er hjemlet i forskrift av 3. mars 2010 nr 307 om betaling av gebyr for veterinær grensekontroll, § 3 første ledd bokstav a og b. Satsene justeres årlig i forbindelse med budsjettvedtakene i Stortinget, og nedenfor gjengis satser fra 2021:

§3. Gebyr for næringsmidler og produkter

For import av alle animalske næringsmidler, andre produkter av animalsk opprinnelse og høy og halm skal det betales

a.

kr 2 915 per vareparti eller forsendelse og

b.

kr 97,99 per tonn for fisk og fiskevarer, fullfôr til fisk,

animalske produkter som ikke er næringsmidler, samt høy og halm, eller…..


I følge informasjon fra Mattilsynet, er gebyret i dette eksemplet beregnet ut fra satser for 2021 og ut fra det de mener er en riktig forståelse av gjeldende regelverk blir størrelsen på gebyret som anført i forklaringen til spørsmålet korrekt, 176.135 kroner.

Gebyret skal ikke overstige Mattilsynets faktiske utgifter til å utføre kontrollen. Disse utgiftene omfatter også andre kostnader enn de direkte kostnadene knyttet til kontrollen.

Gebyrregelverket er til vurdering som en del av et større arbeid for å effektivisere og forbedre gebyrforvaltningen i Mattilsynet. Vurderingen av gebyrregelverket vil også omfatte en vurdering av størrelsen på gebyrene.

Det er ingen grensekontrollstasjoner i Norge pr i dag som er godkjent for denne type produkter, dvs fiskefôr i storsekk, noe som har skapt problemer ved import fra Storbritannia. Brexit har medført noen utfordringer som vi har måttet finne løsninger på, og jeg vil også se på om gebyrregelverket er tilpasset denne nye situasjonen.

Med hilsen

Sandra Borch