Aktuelt

Svar på skriftlig spørsmål om transport og avliving av dyr

Landbruks- og matminister Sandra Borch har svart på skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo (V) om transport og avliving av dyr.

Svar på spørsmål nr 847 fra stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo

Stortingsrepresentant Alfred Jens Bjørlo har stilt følgende spørsmål til skriftlig besvarelse:

"Landbruksministeren skriv følgjande i brev til Stortinget v/ Næringskomiteen 10.12.2021 i samband med Stortinget si handsaming av Dokument 8:25 S (2021-2022) om styrka dyrevelferd: «Det er også slik at handlingsrommet for å gi særnorske bestemmelser er svært begrenset når det gjelder transport og avliving av dyr, ettersom regelverket på disse områdene er harmonisert gjennom EØS-avtalen.» Meiner Landbruksministeren at ho med dette har gjeve Stortinget korrekt, turvande og tilstrekkeleg informasjon om saka?"

Representanten Bjørlo viser til mitt brev til Næringskomiteen den 10.12.2021. Brevet inneholder min vurdering av innspillene i Dokument 8:25 S (2021-2022) om styrka dyrevelferd. Mitt hovedsynspunkt var at eventuelle regelverksendringer på dyrevelferdsområdet bør komme som et resultat av en grundig utredning der både nytte og kostnad ved ulike tiltak blir vurdert, noe som for eksempel vil kunne skje gjennom en dyrevelferdsmelding som omhandler velferden for alle dyr som dyrevelferdsloven gjelder for. Jeg avviste ikke behov for skjerping av regelverket på noe konkret område.

Den korte omtalen av EØS-regelverket i mitt svarbrev, var for å gjøre komiteen oppmerksom på at dette også setter noen begrensninger når det gjelder handlingsrommet for å gi nasjonalt regelverk for transport og avliving av dyr. Begrepet "svært begrenset" som jeg brukte i mitt svar, er skjønnsmessig, men jeg ser at det kan ha gitt inntrykk av at handlingsrommet for nasjonale regler er mindre enn det faktisk er.

Transport av dyr og avliving av dyr er regulert av forordninger som er tatt inn i EØS-avtalen. Forordninger må i utgangspunktet tas inn direkte – ord for ord – i norsk regelverk. Begge forordninger åpner i en viss grad for nasjonalt regelverk. Det er korrekt som det anføres i spørsmålet at når det gjelder transport av dyr, er det åpning for å ha en særskilt regulering av transport av dyr som utelukkende skjer innenlands. 

Hvis det er av betydning for komiteens videre behandling av det omtalte representantforslaget, vil jeg naturligvis kunne gi en nærmere konkretisering av begrensninger og handlingsrom etter det aktuelle EØS-regelverket.

Med hilsen

Sandra Borch