Innlegg:

Kadettenes rettigheter skal bli klarere

Før sommeren vil vi sende et lovforslag på høring som skal klargjøre hvilken status, rettigheter og plikter kadettene har under utdanning.

Kadetter.
FD vil før sommeren sende et lovforslag på høring som skal klargjøre hvilken status, rettigheter og plikter kadettene har under utdanning. Foto: Forsvaret

Det er viktig at kadettene har et klart og tydelig rammeverk, slik at det er forutsigbart hvilke rettigheter og plikter de har under utdanningen.  Der er jeg helt enig med kadett ved Luftkrigsskolen og leder Forsvarets høgskoles studentråd, Kjartan Love Ree, som 28. mars hadde et innlegg i Forsvarets forum. 

Krigsskolene utdanner de fremtidige offiserene våre. Forsvaret trenger reflekterte og kompetente ledere som tar gode valg, også i krevende situasjoner. Kadettene som går på Krigsskolene skal ha en utfordrende utdanning som forbereder dem til å bli disse lederne. Da skal selvfølgelig rammene være på plass.

Forsvarsdepartementet jobber nå med en klargjøring av kadettenes rettigheter og plikter under utdanning. Arbeidet innebærer også en klargjøring av studentenes rettslige status i forsvarsloven. I tillegg ser departementet på om det er behov for å tydeliggjøre hvilke erstatningsordninger kadettene er omfattet av under utdanningen. Alle disse punktene er viktige å få avklart, og vi vil komme tilbake til dette.

 Den nye erstatningsordningen som er foreslått i Prop. 67 L (2021-2022) er avgrenset til førstegangstjenestegjørende. De viktigste grunnene til dette er at de i førstegangstjenesten gjennomfører en lovpålagt tjeneste, og at de står til Forsvarets disposisjon hele døgnet. Kadettene er ikke en del av den foreslåtte ordningen av flere grunner: De gjennomfører en frivillig utdanning, som de får en godtgjøring for. Denne er ikke en lovpålagt tjeneste selv om den blir godskrevet som førstegangstjeneste. Selv om kadettene ikke kan likestilles med de i førstegangstjeneste, skal de naturligvis ha et trygt sikkerhetsnett rundt seg.

I dag er det slik at kadetter som blir skadet under tjeneste kan være dekket etter ulike erstatningsordninger. Hvorvidt en konkret skade dekkes under en eller flere av de ulike ordningene, beror på en vurdering av hvert enkelt tilfelle.

Det er ulike ordninger som kan slå inn: Engangserstatningsordningen i forsvarsloven kan gi kadetter krav på erstatning på inntil 15 ganger folketrygdens grunnbeløp, som i år tilsvarer rundt 1,6 millioner kroner, for skader som medfører medisinsk invaliditet. Kadettene er også omfattet av folketrygdlovens regler om særfordeler ved yrkesskader, henholdsvis § 13-10 som omhandler yrkesskadedekningen for elever og studenter. I noen tilfeller kan en kadett som skader seg også være omfattet av den utvidede yrkesskadedekningen i § 13-8 som gjelder for enkelte grupper militært personell. Med bakgrunn i at kadettene er tjenestepliktige i Forsvaret, kan de også ha krav på erstatning etter yrkesskadeskadeforsikringsloven.

Det er ikke meningen at kadettene skal være «mellom barken og veden», som Ree skriver. Vi er enige i at kadettenes status under utdanningen bør være bedre avklart, og vil komme tilbake med et forslag til klargjøring som vil sendes på høring før sommeren.