Forsiden

Systemet for Nye metoder er evaluert

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt. Informasjonen kan derfor være utdatert.

Nye metoder er et system som har som mål å sikre pasienter likeverdig tilgang på nye behandlingsmetoder, uavhengig av bosted og økonomi. Nå er systemet evaluert. Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol har i dag tatt imot evalueringsrapporten.

Stortinget ba i 2019 om en evaluering for å videreutvikle system for Nye metoder. Proba fikk oppdraget etter en anbudskonkurranse. 

- Jeg er opptatt av at helseregionene har et velfungerende system for innføring av nye metoder, at pasienter og fagfolk opplever å bli hørt og at det er åpenhet rundt beslutningene som tas. Regjeringen har sagt at vi vil gjøre endringer i systemet for innføring av nye metoder i spesialisthelsetjenesten for å få ned saksbehandlingstiden, sikre tillit til systemet og gi brukere og fagfolk en sterkere stemme. Denne rapporten vil danne et godt grunnlag for å gå videre med dette, sier helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol.

Pasient- og brukerorganisasjoner, fagmiljøer, legemiddelindustrien og andre aktører har gitt innspill til evalueringen. Anbefalingene i rapporten dreier seg i hovedsak om å tilpasse systemet bedre mot persontilpasset medisin og medisinsk utstyr, om mer åpenhet og medvirkning i prosessene og tidsbruken for godkjenning av nye metoder.

- Det er viktig for meg at vi har en åpen og god debatt om system for Nye metoder der pasienter, fagmiljøer og leverandører blir hørt. Erfaringene og kompetansen de sitter med er viktig å lytte til. Nå vil vi gå grundig gjennom rapporten slik at vi kan bidra til at helseregionene lykkes i å utvikle og ruste Nye metoder for framtiden, sier Kjerkol.

Se strømming av presseseminaret og overrekkelsen av rapporten