Evaluering av systemet for Nye metoder i spesialisthelsetjenesten

Nye metoder er et system som har som mål å sikre pasienter likeverdig tilgang på nye behandlingsmetoder, uavhengig av bosted og økonomi. 18. november 2021 mottok helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol evalueringsrapporten.

Stortinget ba i 2019 om en evaluering for å videreutvikle system for Nye metoder. Proba fikk oppdraget etter en anbudskonkurranse. 

Pasient- og brukerorganisasjoner, fagmiljøer, legemiddelindustrien og andre aktører har gitt innspill til evalueringen. Anbefalingene i rapporten dreier seg i hovedsak om å tilpasse systemet bedre mot persontilpasset medisin og medisinsk utstyr, om mer åpenhet og medvirkning i pros