Foreslår fortsatt stans i laksefisket i Tanavassdraget i 2023

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Norge og Finland foreslår å videreføre forbudet mot laksefiske i Tanavassdraget i 2023. Det foreslås også å legge til rette for et mer effektivt fiske av pukkellaks fra Tana, samt mindre utvidelser i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye. Forslagene sendes nå på høring.

- For å opprettholde den elvesamiske kulturen også i framtida, må vi gjøre det vi kan for at laksebestandene i vassdraget bygges opp igjen. Det er fortsatt veldig svake gytebestander i Tanavassdraget og ikke noe høstbart overskudd. Derfor foreslår vi ikke å åpne for laksefiske i Tanavassdraget i 2023, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Ikke laksefiske i 2023

Statusen til laksebestandene i Tanavassdraget er fortsatt svak etter flere år med rekordlavt innsig. Innsiget av laks i vassdraget var fortsatt på et svært lavt nivå i 2022, og det er dårlige prognoser for 2023. Av de områdene som ble evaluert av overvåkings- og forskningsgruppen for Tanavassdraget i 2022, havnet seks av åtte områder i den røde og mest kritiske statuskategorien.

To sesonger uten laksefiske har likevel gitt positiv effekt, og flere av de svakeste gytebestandene viser en klar økning, til tross for dårlig sjøoverlevelse. Dette gjelder særlig bestander fra de øvre sideelvene som tidligere har vært høyt beskattet og som har hatt svake gytebestander. Den positive utviklingen skyldes i all hovedsak fravær av fiske. De bestandene som har en positiv utvikling er fortsatt langt unna å oppnå gytebestandsmålet og å produsere et høstbart overskudd. 

Laksefisket i Tanavassdraget er en sentral del av den elvesamiske kulturen. En fortsatt stenging av laksefisket vekker bekymring for videreføringen av fiskekulturen og kunnskapen om det tradisjonelle fisket. Staten har et ansvar for å ivareta grunnleggende menneskerettigheter, det gjelder både retten til kulturutøvelse og retten til en bærekraftig og reproduktiv natur. Disse rettighetene er like sterke for kommende som for nålevende generasjoner. 

- Vi står overfor en svært vanskelig situasjon i Tanavassdraget, hvor ulike rettigheter og hensyn står mot hverandre. Det som gir håp er likevel at alle parter i denne saken har et felles mål, nemlig å bygge opp igjen laksebestandene til beste for naturen – og for alle som har rett til å fiske laks i vassdraget, sier Eide. 

Andre endringer 

I tillegg til pukkellakssperren som planlegges ved Seidaholmen i nedre norske del av Tanavassdraget, vil det være nødvendig å legge til rette for målrettede uttak av pukkellaks lenger oppe i vassdraget. Departementet foreslår å gi Tanavassdragets fiskeforvaltning mer ansvar for organisering av utfisking over sperren.

Departementet foreslår også ytterligere utvidelser i fisket etter andre arter enn laks og sjørøye.

Du kan lese høringsdokumentene her.