Høring om endringer i fiskeregler for Tanavassdraget i 2023

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning, forskrift om fiske i Tanavassdragets nedre norsk del og forskrift om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka.

Status: Ferdigbehandlet

Høringsfrist: 24.03.2023

Vår ref.: 23/818

Klima- og miljødepartementet sender på høring forslag til endringer i forskrift 18. mai 2022 nr. 861 om fiske på Tanavassdragets grenseelvstrekning (grenseelvforskriften), forskrift 18. mai 2022 nr. 862 om fiske i Tanavassdragets nedre norsk del (forskrift for nedre norske del) og forskrift 18. mai 2022 nr. 863 om fiske i norske sidevassdrag til Tanaelva, Anárjohka og Skiehččanjohka. 

Finske og norske myndigheter foreslår å ikke åpne for laksefiske i Tanavassdraget i 2023. Bestandssituasjonen for laksebestandene i vassdraget har vært svært dårlig de siste årene, og det forventes ingen signifikant bedring for 2023.

Videre foreslås det å opprettholde fisket etter andre arter enn laks og sjørøye, både for fastboende og tilreisende fiskere. Det foreslås mindre utvidelser i fisketidene for dette fisket, og det foreslås mindre endringer i kravene til fiskeutstyr. I lys av det forventede innrykket av pukkellaks i 2023, foreslås det også å åpne for at Tanavassdragets fiskeforvaltning innenfor gitte rammer kan administrere målrettet uttak av pukkellaks over den planlagte sperra ved Seidaholmen.

Høringssvar sendes inn ved å bruke skjemaet for høringssvar nedenfor.

Ved tekniske problemer kan høringsinnspill, med referanse 23/818, sendes til postmottak@kld.dep.no.

Frist for å sende høringsinnspill er fredag 24. mars.

Liste over høringsinstanser følger vedlagt. Høringsinstansene bør vurdere om saken skal sendes til eventuelle underliggende etater eller tilsluttede virksomheter, eller samarbeidende organisasjoner. Alle som ønsker det kan uttale seg selv om de ikke er oppført på listen over høringsinstanser.

Høringsuttalelsene er offentlige etter offentleglova og vil bli publisert på regjeringen.no.

Med hilsen

Linn Helmich Pedersen (e.f.)
avdelingsdirektør

Julie Gjørtz Howden

seniorrådgiver

 

Deanu instituhtta

Finnmarkseiendommen

Karasjok Jeger- og fiskerforbund

Karasjok kommune

Karasjok laksefiskesone

Karasjok stangfiskeforening

Kautokeino Jeger- og fiskerforbund

Kautokeino kommune

Laksebreveierforeningen for Tanavassdraget SA

Mattilsynet

Naturvernforbundet

Norges Jeger- og fiskerforbund

Finnmark Norges Jeger og Fiskerforbund

Norsk Institutt for naturforskning

Norske Lakseelver

Reddvillaksen.no - Stiftelsen Nordatlantisk Villaksfond Norge

Sametinget

Statsforvalteren i Troms og Finnmark

Tana Jeger- og fiskerforbund

Tana kommune

Tanavassdragets fiskeforvaltning

Tanavassdragets fiskerettshavere

Tanavassdragets stangfiskeforening

Troms og Finnmark fylkeskommune

Utenriksdepartementet

WWF-Norge