Trygge ansatte gir trygge pasienter

Tusen takk for den viktige jobben dere gjør, og en ekstra takk for innsatsen det siste halvannet året som har vært krevende for veldig mange av dere. 

Jeg har vokst opp blant helsepersonell.

Faren min er psykolog og moren min sykepleier.

Så jeg har i bunn og grunn fått helsetjenesten inn med morsmelka!

I plattformen fra Hurdal sier regjeringen at vi vil satse på vår felles helsetjeneste. Da er vi nødt til å satse på dem som jobber der.

Det er jo helsepersonellet som gjør den norske helsetjenesten til en av verdens aller beste. 

Derfor må vi utdanne flere, rekruttere flere og beholde flere.

Det siste er det aller viktigste – her må vi bli mye flinkere.

Det må bli flere heltidsstillinger, flere faste stillinger og flere muligheter for kompetanseheving.

Fagfolkene i helse- og omsorgstjenesten må få tid og rom til å gjøre jobben sin.

Og så vi trenger gode ledere.

Noen av dere lurer kanskje på når jeg skal begynne å snakke om pasientsikkerhet. Men dette handler jo om pasientsikkerhet.

Vi vet at mangelfull bemanning, ustabil bemanning og ukvalifisert bemanning fører til dårligere kvalitet på tjenestene og dårligere pasientsikkerhet. 

Mens tilstrekkelig bemanning, stabil bemanning og kvalifisert bemanning bidrar til bedre tjenester og bedre pasientsikkerhet.

Dette virker i begge retninger.

Målrettet arbeid med pasientsikkerhet fører også til en mer stabil bemanning.

I 2019 så Riksrevisjonen på bemanningsutfordringene i helseforetakene.

Undersøkelsen viste store utfordringer med å rekruttere og beholde sykepleiere, jordmødre og spesialsykepleiere.

Men hør her:

  • Riksrevisjonen slår fast at bemanningsutfordringene er minst på arbeidsplasser der det er åpenhet om uønskede hendelser og man jobber systematisk for å lære av dem.
  • Riksrevisjonen sier også at bemanningsutfordringene er minst på arbeidsplasser der arbeidsgiver sørger for at ansatte får utviklet kompetansen sin.

Med andre ord: Trygge ansatte gir trygge pasienter!

Vi kommer til å sette ned en helsepersonellkommisjon, med representasjon fra partene, helse- og omsorgstjenestene og utdanningsinstitusjonene.

Kommisjonen skal komme med forslag til hvordan vi skal utdanne, rekruttere og beholde kvalifisert helsepersonell over hele landet.

Vi vil videreføre og styrke dagens arbeid med pasientsikkerhet og kvalitet for å redusere og forebygge omfanget av pasientskader, både i kommunehelsetjenesten og på sykehusene.

Nasjonal handlingsplan for pasientsikkerhet og kvalitetsforbedring og Verdens helseorganisasjons Global Patient Safety Action Plan 2021-2030 skal selvsagt følges opp.

Helsedirektoratet har nylig kommet med en statusrapport for arbeidet med handlingsplanen.

Den slår fast at arbeidet med pasientsikkerhet går godt på mange områder.

Det er stor enighet om at planen inneholder de viktigste områdene som kan redusere pasientskader i helse og omsorgstjenesten.

Men den peker også på noen områder der vi bør bli bedre:

Vi bør legge sterkere vekt på samordning mellom ulike aktører i helsetjenesten og styrke arbeidet med ledelse, kultur og kompetanse.

Det passer godt inn våre planer om å satse på pasientsikkerhet!

Da jeg vokste opp hadde jeg mange og lange diskusjoner ved middagsbordet med min far psykologen og min mor sykepleieren.

Nå gleder jeg meg til å møte dere og diskutere hvordan vi skal gjøre helsetjenestene våre enda bedre.

Så jeg sier på gjensyn – og lykke til med konferansen!