Utlysning av leteareal gjennom TFO 2022

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Olje- og energidepartementet utlyser i dag årets konsesjonsrunde for TFO-området.

Gjennom de årlige rundene med tildelinger i forhåndsdefinerte områder (TFO) gis oljeselskapene mulighet til å få tilgang til attraktivt leteareal på norsk sokkel. Etter over 50 år med letevirksomhet omfatter TFO-ordningen størstedelen av det arealet som er åpnet og tilgjengelig på norsk sokkel.

– TFO 2022 er en viktig del av arbeidet med å utvikle norsk petroleumsindustri. Årlig tildeling av leteareal er en del av de gode, forutsigbare og stabile rammevilkårene vi har i Norge. Dette legger til rette for lønnsomme investeringer, sysselsetting og fremtidig produksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Et forslag til utlysning av TFO 2022 ble sendt på offentlig høring med frist 28. april. I forbindelse med forhandlingene om revidert nasjonalbudsjett ble det enighet mellom regjeringspartiene og SV om ikke å inkludere de tre blokkene 7426/10, 11 og 12 i utlysningen av TFO 2022. I TFO 2022 er det dermed avklart at det foretas en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med 28 blokker i Barentshavet.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til mandag 12. september 2022 kl. 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2023.

Petroleumssektoren er en høyproduktiv næring som bidrar med store inntekter, verdiskaping og arbeidsplasser. Videre leting er viktig for å sikre at Norge forblir en sikker og forutsigbar leverandør av olje og gass til Europa. Rent produsert olje og gass fra norsk sokkel kan bidra til å dekke verdens energietterspørsel. For å oppnå dette må det fortsatt investeres i leting og utbygging i Norge, sier Aasland.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.

Bakgrunn
Norsk olje- og gassnæring er landets største og viktigste næring for verdiskaping, inntekter til staten, eksport og investeringer. For å opprettholde aktiviteten på sikt er kontinuitet i leteaktiviteten viktig. Leting gir muligheter for nye funn som kan bygges ut og bidra til å opprettholde aktivitet og produksjonen.

I modne områder er nye funn viktige for å oppnå god kapasitetsutnyttelse i produksjons- og transportanlegg og for en god forvaltning av tidskritiske ressurser.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan rettferdiggjøre en selvstendig utbygging, men som kan ha lønnsomhet når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur.

Det er derfor viktig med tidsriktig utforskning av disse områdene. Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig.

Ved utlysning blir det vurdert om TFO-området skal utvides. Området utvides etter hvert som nye områder blir utforsket.

Petroleumsvirksomheten i Norge foregår med strenge krav til helse, miljø og sikkerhet og ivaretakelse av det ytre miljø. Det å sikre god sameksistens med andre næringer blir tillagt stor vekt.

Alle konsesjonsrunder på norsk sokkel gjennomføres innenfor de arealmessige rammer som Stortinget har fastsatt i forvaltningsplanene for havområdene. Stortinget fastsatte senest disse rammene i 2020, jf Meld. St. 20 (2019-2020) og Innst. 382 S. (2019-2020). Alle forslag til utlysning av konsesjonsrunder sendes på offentlig høring for å få innspill om faktagrunnlaget er vesentlig endret siden Stortinget behandlet forvaltningsplanene.

I høringsrunden bes det derfor kun om innspill knyttet til om hvorvidt det er tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet etter at den relevante forvaltningsplan ble behandlet. Det har ikke kommet innspill i høringsrunden til TFO 2022 som tilsier endringer i forhold til forslaget som var på offentlig høring.