TFO 2022 sendt på høring

Legger til rette for videre leting

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Olje- og energidepartementet har i dag sendt forslag til utlysning av konsesjonsrunden TFO 2022 (tildeling i forhåndsdefinerte områder) på offentlig høring.

— Tilgang på nytt, attraktivt areal er en bærebjelke i regjeringens politikk for å utvikle næringen videre. Ved å gjennomføre årets TFO-runde som vi nå foreslår, legger vi til rette for nye funn i årene fremover. Nye funn er avgjørende for å sikre arbeidsplasser, verdiskaping og produksjon, sier olje- og energiminister Terje Aasland.

Med forslaget vil ytterligere areal i Barentshavet inkluderes i TFO-området. Departementet tar sikte på å gjennomføre TFO 2022 i tråd med vanlig tidsplan. Det vil si utlysning med en søknadsfrist i 3. kvartal 2022 og tildeling i januar 2023.

Størstedelen av tilgjengelig leteareal er nå omfattet av TFO-rundene ettersom leteaktivitet har pågått i tiår på nesten hele den åpne, tilgjengelige delen av norsk kontinentalsokkel. TFO-området omfatter således størstedelen av Nordsjøen, Norskehavet og en stor del av Barentshavet sør.

Alle konsesjonsrunder på norsk sokkel gjennomføres i areal som er åpnet for petroleumsvirksomhet og innenfor de arealmessige rammene fra forvaltningsplanene for havområdene våre.

Lenke til høringsside

I høringsrunden som nå starter bes det kun om innspill fra høringsinstansene om de mener det har tilkommet ny, vesentlig informasjon som er relevant for beslutningen om hvor det kan være petroleumsaktivitet i åpnet, tilgjengelig areal. Dette gjelder fra sist gang Stortinget behandlet dette spørsmålet, som var sommeren 2020.

Bakgrunn

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) ble introdusert i 2003 for å legge til rette for tidsriktig utforskning av de geologisk mest kjente delene av sokkelen. I disse områdene går den forventede funnstørrelsen ned. Det letes i stor grad etter mindre funn som ikke kan forsvare en selvstendig utbygging, men som kan være lønnsomme når de sees i sammenheng med andre funn og/eller kan utnytte eksisterende eller planlagt infrastruktur. Tidsriktig utforskning av disse områdene er derfor viktig.

Forutsigbarhet om hvilke områder som det er mulig å søke på i TFO og jevnt påfyll av nytt areal, er viktig for å oppnå en effektiv utforskning. TFO-runder gjennomføres derfor årlig. Ved utlysning foretas det en vurdering av om området som er omfattet av ordningen (TFO-området) skal utvides. Det er petroleumsfaglige vurderinger som avgjør om nye områder skal legges til TFO-området. Området utvides etter hvert som nye områder utforskes.

Petroleumsvirksomheten i Norge skjer under strenge krav til helse, miljø og sikkerhet. Det tillegges stor vekt å sikre god sameksistens med andre brukere av havet.