Utsetter nettselskapenes plikt til å innføre effektbaserte tariffer

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Det er enighet mellom regjeringspartiene og SV på Stortinget om at kravet til effektbaserte tariffer i distribusjonsnettet ikke skal tre i kraft 1. januar 2022. Plikten for nettselskapene til å innføre differensierte fastledd basert på effekt utsettes derfor fra 1. januar 2022 til 1. juli 2022.

Frem til 1. juli 2022 er det fremdeles opp til nettselskapene å bestemme om de vil differensiere fastleddet i nettleien etter effekt, i tråd med gjeldende regelverk. Det er viktig at nettselskapene gir tilstrekkelig og god informasjon til kundene før endringer i nettleien innføres.

Effektbruken forventes å øke i takt med elektrifiseringen av samfunnet. Denne utviklingen medfører behov for mer kapasitet i strømnettet. Dersom nettinvesteringer kan unngås eller utsettes, sparer vi kostbare investeringer og reduserer naturinngrep, og nettleien vil bli lavere enn den ellers ville blitt. Effektbaserte tariffer kan bidra til å jevne ut strømforbruket slik at kapasiteten i strømnettet utnyttes bedre, og nettinvesteringene ikke blir større enn nødvendig. Effektbaserte tariffer belønner smart elektrisitetsbruk, som å lade elbilen når det er rimeligst, og gir samtidig en mer rettferdig fordeling av nettkostnadene mellom kundene ved at man må betale for det man belaster nettet.

Olje- og energiministeren vil på nyåret invitere representanter for nettselskapene til et møte om det videre arbeidet med innføring av effektbaserte tariffer.

Olje- og energidepartementet vil følge nøye med på utviklingen, og særlig følge med på hvordan selskapene håndterer eventuelle utilsiktede virkninger av modellen. Gjennom styrket arbeid for energieffektivisering ønsker departementet også å støtte tiltak for å fremme teknologi som gir bedre styring av husholdningenes forbruk.

Lenke til Lovdata: