Ny veileder mot radikalisering

Det er lansert en ny nasjonal veileder som skolene kan bruke i det viktige arbeidet med å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme.

Det er viktig å legge til rette for en god atmosfære, slik at det blir enklere å skape tillit og et godt samarbeidsklima.

Justis- og beredskapsdepartementet har lansert veilederen som skal hjelpe lærere, politi, helsearbeidere, ungdomsarbeidere og andre til raskt å kunne sette i gang tiltak når utfordringer oppstår.

- Jeg er glad for at veilederen nå er på plass og vil være til hjelp for foreldre, lærere og skoleledere som ser tidlige tegn på radikalisering.  Vi må være på vakt dersom ungdom vender ryggen til skolen og hjemmet og søker seg til ekstreme miljøer.  Skolen må reagere dersom det er grunn til å tro at elever blir radikalisert, sier statssekretær Birgitte Jordahl.

Skolen er et viktig sted for ungdoms tilhørighet og har plikt til å arbeide med skolemiljøet og følge opp utsatte elever. Veilederen skal gjøre skolen tryggere på hva som er skolens ansvar og oppgaver ved alvorlig bekymring for at elever er kommet inn i en radikaliseringsprosess. 

Nasjonal veileder for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

Veilederen er digital og vil være gjenstand for regelmessige oppdateringer, og dette gjør det mulig å påvirke innholdet og gjøre stadige forbedringer.

Les pressemelding fra Justisdepartementet

Veilederen er utarbeidet med innspill fra seks departementer med underliggende direktorater. Den bygger videre på veiledningsdelen i Regjeringens handlingsplan mot radikalisering og voldelig ekstremisme.

Til toppen