Verner 25 skogområder i åtte fylker

Dette innholdet er mer enn 2 år gammelt.

Regjeringen verner i dag 25 nye skogområder. Områdene er en del av samarbeidet om frivillig vern av privateid skog, og er levested for mange truede arter.

Den vakre orkideen marisko finnes i stort antall i det nye vernearealet i Bergsåsen naturreservat i Snåsa kommune i Trøndelag.
Den vakre orkideen marisko finnes i stort antall i det nye vernearealet i Bergsåsen naturreservat i Snåsa kommune i Trøndelag. Foto: Eldar Ryan

- Skogen spiller en avgjørende rolle for naturmangfoldet i Norge. I skogen finnes 1330 truede arter og 13 truede naturtyper. Vernet vil bidra til å ivareta disse artene i framtiden, sier klima- og miljøminister Espen Barth Eide.

Dagens vernevedtak omfatter om lag 32,8 kvadratkilometer (km2) nytt verneareal, hvor ca. 22,6 km2 er produktiv skog.

Flere områder skal vernes de nærmeste årene

Samarbeidet mellom skogeierorganisasjonene og miljømyndighetene om frivillig vern av privateid skog startet i 2003. Til nå er 764 skogområder blitt vernet i dette samarbeidet.

Interessen for frivillig vern av privateid skog er stor, og det pågår arbeid med en rekke nye skogområder med sikte på vern de nærmeste årene.

- Regjeringen er opptatt av at skogvernet skal være treffsikkert, slik at vi fanger opp og beskytter truede arter og naturtyper. Jeg er glad for at vi viderefører skogvernet på et høyt nivå. Vi vernet 26 skogområder i desember i fjor og det planlegges vern av enda flere viktige skogområder senere i år, sier Eide.

 1. Skjoralia naturreservat i Surnadal kommune, Møre og Romsdal
 2. Barlinddalen naturreservat i Midt-Telemark kommune, Vestfold og Telemark
 3. Leitjernsfjellet naturreservat (utvidelse) i Drammen kommune, Viken
 4. Vestre Risenhøgda og Fuglemåsan naturreservat (utvidelse) i Aurskog-Høland kommune, Viken
 5. Sulustaddalen naturreservat (utvidelse) i Østre Toten kommune, Innlandet
 6. Varnvassdalen naturreservat (utvidelse) i Hattfjelldal kommune, Nordland
 7. Berget naturreservat i Vindafjord kommune, Rogaland
 8. Nag naturreservat i Strand kommune, Rogaland
 9. Toreheia naturreservat (utvidelse) i Lillesand kommune, Agder
 10. Torshov naturreservat i Gjerdrum kommune, Viken
 11. Steinøya naturreservat i Stor-Elvdal kommune, Innlandet
 12. Holstadlia naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 13. Havikberget og Nordberg naturreservat i Ringsaker kommune, Innlandet
 14. Olberg naturreservat i Vestre Slidre kommune, Innlandet
 15. Sløtet naturreservat i Vestre Slidre kommune, Innlandet
 16. Eriksrudtjernet naturreservat i Vestre Toten kommune, Innlandet
 17. Kauserudtjernet naturreservat i Vestre Toten kommune, Innlandet
 18. Forrotjønna naturreservat i Namsskogan kommune, Trøndelag
 19. Bergsåsen naturreservat (utvidelse) i Snåsa kommune, Trøndelag
 20. Djupdalen naturreservat, Verdal kommune, Trøndelag
 21. Blåfjella-Skjækerfjella / Låarte-Skæhkere nasjonalpark (utvidelse) i Verdal, Steinkjer, Grong, Snåsa og Lierne kommuner, Trøndelag
 22. Søndre Gjeskefjell naturreservat i Drangedal kommune, Vestfold og Telemark
 23. Solhomfjell og Kvenntjønnane naturreservat (utvidelse) i Drangedal og Nissedal kommuner i Vestfold og Telemark og Gjerstad kommune i Agder
 24. Mjøsjødalen naturreservat i Lillestrøm og Aurskog-Høland kommuner, Viken
 25. Hellekleivåe naturreservat i Nore og Uvdal kommune, Viken

Bidrar til nasjonale mål for naturmangfold

Vernevedtaket vil bidra til at særlig to nasjonale mål for naturmangfold blir oppnådd:

 • Et representativt utvalg av norsk natur skal bevares for kommende generasjoner.
 • Ingen arter og naturtyper skal utryddes, og utviklingen til truede og nær truede arter og naturtyper skal bedres.

Vernevedtaket er også et skritt mot det vedtatte målet om vern av ti prosent av skogen. Etter vernevedtaket i dag er det vernet nær 5,2 prosent av all skog, og nær 3,9 prosent av den produktive skogen i Norge.

Stor variasjon mellom skogområdene som vernes

Skogområdene som er vernet i dag, har mange ulike skogtyper og vernekvaliteter.

Berget naturreservat i Vindafjord kommune i Rogaland er ei sørvendt li som går helt ned til fjorden. Området har eldre furuskog på svært rik mark, og stor variasjon i treslag fra eikeskog til lågurtfuruskog og innslag av edelløvtrær.

Mjøsjødalen naturreservat i kommunene Lillestrøm og Aurskog-Høland i Viken er et viktig verneområde fordi det er et relativt stort, variert og lite påvirket område med lavtliggende gammel gran- og furuskog. Området utgjør en gradient fra fuktig og rikere eldre granskog i dalbunnen til eldre furuskog i tørrere øvre deler. Området er viktig også fordi det ligger i en region med sterk historisk skogbrukspåvirkning hvor det er vanskelig å finne gode vernekandidater.

Bergsåsen naturreservat i Snåsa kommune i Trøndelag er et sjeldent rikt kalkskogsområde, med grankalkskoger og furukalkskoger og et stort mangfold av sjeldne og sårbare arter knyttet til disse naturtypene. Det eksisterende naturreservatet er nå utvidet østover med viktig nytt verneareal hvor det bl.a. fins kalkskog med flere bestander av den vakre orkideen marisko.

Frivillig vern av skog innebærer at miljømyndighetene definerer hvilke skogtyper og naturkvaliteter som bør vernes. Ut fra dette tilbyr skogeier areal for vern.

Miljømyndighetene vurderer om området har naturfaglige kvaliteter som tilsier at det bør vernes, og deretter forhandles det frem en avtale om frivillig vern mellom skogeier og staten.

Skogeier avstår retten til å drive skogbruk i naturreservatet, og vil derfor få erstatning for tapet av fremtidige inntekter knyttet til skogbruk i området.

Normalt er jakt, fiske og høsting av bær og sopp tillatt. Skogeier beholder eiendomsretten, samt jakt- fiske og beiterettighetene i området. Eventuelle hytter eller setrer kan brukes og vedlikeholdes som før. Dersom skogeier ikke er fornøyd med utfallet kan han/hun trekke seg underveis i verneprosessen.