WTO/MC12

Enighet om matsikkerhetserklæring og beslutning om Verdens matvareprogram

Dette innholdet er mer enn 1 år gammelt.

Etter en dag og en natt på overtid ble Ministermøtet i WTO (MC12) avsluttet med avtale i morges. Pakken inneholder enighet på spørsmål innenfor mange ulike temaer, herunder fiskerisubsidier, reform av WTO, TRIPS og respons på pandemien.

Avtaleteksten kan du lese her wto-avtaletekst.pdf 

På landbruksområdet ble det enighet om en erklæring om handel og matsikkerhet: «Declaration on the emergency response to food insecurity». Bakteppet er dagens krevende situasjon i de globale markedene for landbruksvarer og innsatsvarer til produksjon. Erklæringen anerkjenner viktigheten av både nasjonal produksjon og et velfungerende handelssystem for matsikkerhet. I erklæringen vises det blant annet til at en skal bestrebe seg for at krisetiltak som iverksettes, skal være så lite handelsvridende som mulig, midlertidige og målrettede, og at medlemmer som iverksetter eventuelle krisetiltak skal vurdere effektene disse har for andre medlemsland. Tilstrekkelige lagre av mat trekkes frem som noe som kan bidra til et lands matsikkerhet.

Erklæringen understreker at eventuelle eksportrestriktive tiltak skal være i tråd med gjeldende WTO-regelverk. Videre pekes det på viktigheten av åpenhet rundt politiske vedtak som kan påvirke handelsstrømmer, og at WTO-sekretariatet i samarbeid med andre relevante internasjonale organisasjoner, skal gi løpende oppdateringer om utviklingen i handelen. I tillegg skal det etableres et eget arbeidsprogram knyttet til matsikkerhetssituasjonen i LDCs og NFIDCs (de minst utviklede landene og netto matimporterende utviklingsland) under WTOs ordinære landbrukskomite.

Det ble videre enighet om en beslutning om å unnta leveranser til Verdens matvareprogram fra eventuelle eksportrestriksjoner.

Det ble ikke enighet om et arbeidsprogram for videre forhandlinger på landbruksområdet. På dette området er det store avstander mellom medlemmene, og ministermøtet kom ikke til enighet om innholdet i et slikt program.