Reglement for tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

Fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet til oppfølging av Stortingets årlige budsjettvedtak.

1 Formål

Tilskuddene skal fremme kvaliteten i redningstjenesten. Frivillige organisasjoner skal settes bedre i stand til å delta i redningsaksjoner når mennesker har behov for umiddelbar hjelp fra fare for død eller skade som følge av akutte hendelser.

2 Definisjoner

I reglementet menes med

 1. redningstjeneste: offentlig organisert umiddelbar innsats fra flere samvirkepartnere for å redde mennesker fra død eller skade som følge av akutte ulykkes- eller faresituasjoner, og som ikke blir ivaretatt av særskilte opprettede organer eller ved særskilte tiltak.
 2. frivillige organisasjon: forening, stiftelse eller annen organisasjon som ikke er organisert av offentlige myndigheter eller har økonomisk formål, og som baserer en vesentlig del av arbeidet sitt på frivillig innsats.
 3. Samvirkepartner: offentlige organer, frivillige organisasjoner og private selskaper som bidrar med kompetanse, personell, materiell og/eller infrastruktur under redningsaksjoner.

3 Hvem som kan få tilskudd

Frivillige Organisasjoners Redningsfaglige Forum (FORF), frivillige organisasjoner i redningstjenesten som representeres av FORF og andre lignende frivillige organisasjoner som deltar i redningstjenesten kan hvis de er registrert i Frivillighetsregisteret, kan få tilskudd.

Tilskuddsmidlene tildeles hovedorganisasjoner, som skal fordele videre til de lokale lagene og foreningene i organisasjonen som har betydning for redningstjenesten.

4 Hva det kan gis tilskudd til

Det kan gis tilskudd til tiltak som bidrar til å oppfylle formålet i punkt 1, for eksempel kurs og kompetanseutvikling, utstyr, premie til forsikring for frivillige i redningstjenesten, utgifter til sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt Redningsfaglig Råd og andre driftsutgifter.

Tilskuddene inkluderer premie til forsikringsordninger for frivillige i redningstjenesten og ivaretakelse av sekretariatsfunksjonen for Nasjonalt Redningsfaglig Råd.

Et tilskudd kan gis som driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Et driftstilskudd er finansiering av en organisasjon eller et tiltaks tjenestetilbud til en målgruppe. Et prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.

5 Aktivitetsplikter

En tilskuddsmottaker skal

 1. bruke tilskuddet i samsvar med formålet, aktivitetene og budsjettet som fremgår av reglementet og søknaden som ligger til grunn for tilskuddsvedtaket
 2. gjøre eventuelle samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet
 3. benytte tilskuddet innen 12 måneder etter at tilskuddet er mottatt, med mindre tilskuddsvedtaket fastsetter noe annet.

6 Rapporteringsplikter

En tilskuddsmottaker skal innen 1. april året etter det året tilskuddet gjelder for, rapportere til Justis- og beredskapsdepartementet om hvordan tilskuddet har bidratt til at organisasjonen har blitt satt i bedre stand til å delta i redningsaksjoner.

Tilskuddsmottakeren skal redegjøre for at tilskuddet er benyttet til redningsfaglige tiltak, at mottakeren har bidratt i redningsarbeid og

 1. levere revisorbekreftet ordinært årsregnskap dersom det tildelte tilskuddet utgjør kr 200 000 eller mer
 2. synliggjøre det tildelte tilskuddet i en note i det ordinære årsregnskapet til organisasjonen dersom tilskuddet utgjør kr 200000 eller mer
 3. levere en forenklet oversikt over regnskapet for større tilskudd enn kr 200

Kravene kan utdypes og det kan fastsettes ytterligere rapporteringskrav i tilskuddsvedtaket.

7 Kravene til en søknad om tilskudd

En søknad om tilskudd skal sendes elektronisk til Justis- og beredskapsdepartementet innen 1. mars og være undertegnet av organisasjonens leder eller generalsekretær.

Søknaden skal

 1. angi søkerens navn, adresse, organisasjonsnummer, kontonummer, e-postadresse, telefonnummer og kontaktperson
 2. ha årsberetning, regnskap og vedtekter vedlagt
 3. angi særlige kvalifikasjoner søkeren måtte ha for å gjennomføre tiltaket
 4. angi hva søkeren vil oppnå med tilskuddet og forventet resultat
 5. angi hvem tilskuddet skal rettes mot og det geografiske området det vil bli brukt
 6. angi en plan for gjennomføringen av tiltaket, aktiviteten e.l. med virkemidler, samarbeidspartnere og tidsrammer
 7. opplyse om eventuelle planer om å videreføre tiltaket
 8. angi muligheter for å koordinere med andre organisasjoner
 9. fremlegge budsjett for tiltaket
 10. angi om og eventuelt i hvilket år søkeren tidligere har mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet eller underliggende organer
 11. angi beløpet det søkes om
 12. oppgi søkerens egenandel
 13. oppgi hvilke beløp søkeren har søkt om fra andre offentlige myndigheter eller fra andre finansieringskilder
 14. redegjøre for inntektsgivende aktiviteter søkeren måtte ha.

8 Søknadsbehandlingen

Justis- og beredskapsdepartementet kan i tillegg til opplysningene nevnt i punkt 7

 1. kreve at søkeren gir andre opplysninger som er nødvendige for å vurdere søknaden
 2. kontrollere søknadsopplysningene mot opplysninger som andre myndigheter kan utlevere
 3. avholde befaring som eventuelt er nødvendig for å vurdere søknaden og kreve at søkeren i nødvendig utstrekning medvirker til befaringen.

9 Hvordan søknaden blir vurdert

Justis- og beredskapsdepartementet tildeler tilskudd for ett år av gangen etter en skjønnsmessig vurdering av i hvilken grad formålet som det søkes om tilskudd til, bidrar til å oppfylle formålet med tilskuddsordningen.

I vurderingen av søknadene legges det særlig vekt på

 1. hvor omfattende søkerens aktivitet og deltagelse i redningsoppdrag er
 2. om søkeren har en særlig kompetanse som er strengt nødvendig i enkelte oppdrag.

10 Adgang til å kontrollere at betingelsene og vilkårene for tilskuddet er oppfylt

Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen kan kontrollere at betingelsene for tilskuddet og vilkårene i tilskuddsvedtaket er oppfylt gjennom å

 1. kreve opplysninger og dokumentasjon som er nødvendig for kontrollen
 2. innhente opplysninger fra andre myndigheter som har adgang til å utlevere opplysningene
 3. besiktige tiltaket, og mottakeren skal medvirke til besiktigelsen dersom det er nødvendig for kontrollen.

11 Stans og tilbakebetaling

Har en tilskuddsmottaker ikke oppfylt kravene i tilskuddsvedtaket for å få utbetalt tilskuddet, kan tilskuddsforvalter stoppe videre utbetalinger.

Er tilskuddet ikke brukt i samsvar med kravene i tilskuddsvedtaket, kan tilskuddet kreves delvis eller helt tilbakebetalt.

Har en tilskuddsmottaker fått utbetalt for mye tilskudd eller ikke brukt et tilskudd i samsvar med kravene i tilskuddsvedtaket, kan det som er for mye utbetalt eller som skal tilbakebetales, trekkes fra i et tilskudd som måtte tildeles senere.