Tilskudd fra JD i 2020

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre.

Tilskudd fra JD i 2020:

Tildelinger: Tilskuddordninger rettet mot frivillige organisasjoner (excel)

Tilskuddsordning

Søknadsfrist 

Tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet 2020

Mottagere for 2020 for tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet (xlsx)

1. mars

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn og unge i asylmottak (utlysning på udi.no)

15. februar

Tilskudd til informasjonstiltak om assistert retur (utlysning på udi.no)

1. mars 2020

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten 

1. mars 2020

Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (utlysning på kriminalitetsforebygging.no)

1. april 2020

Tilskuddsordning for forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner (utlysning på kriminalitetsforebygging.no)

1. april 2020

Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (utlysning på kriminalitetsforebygging.no)

1. april 2020