Tilskudd fra JD i 2015

Oversikt over tildelinger fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2015.Boblediagrammet viser alle tildelinger fra JD i 2015. Størrelsen på den enkelte boblen indikerer hvor stort tilskuddet er i forhold til de andre. Du kan klikke i menyen for å velge ulike tilskuddsordninger.

 

Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

KS Agder - repr. 30 kommuner

Interkommunalt prosjekt for forebygging av radikalisering   og voldelig ekstremisme i Agder - én stilling som forebyggingsrådgiver.

1 000 000

Bydel Alna, Oslo

Prosjekt "INK" (inkludering): Skal bidra til at   ungdom som er i risikosonen fanges opp og får bistand til å komme tilbake til   skole eller arbeidslivet

675 000

Bærum kommune

Etablering av en mentorordning for å forebygge   radikalisering og voldelig ekstremisme

1 000 000

Elverum kommune

Styrke samhandling mellom kommunale tjenester, politi, næringsliv og frivillige organisasjoner

250 000

Kongsvinger kommune

Etablere en frivilling mentorordning for unge og unge voksne i risikosonen

200 000

Kvinnherad kommune

Ansette en ungdomslos

680 000

Larvik og Lardal kommune

Utvikle ordninger for oppfølging av personer og grupper   ved bekymring, avradikalisering og reintegrering.

650 000

Moss kommune

"Kreativt Partnerskap" som metode for å   forebygge radikalisering gjennom bruk av kreative agenter

200 000

Moss, Halden og Sarpsborg kommuner

Prosjekt "MoHaSa - Kommuner sammen for å forebygge   radikalisering"

1 000 000

Oppegård kommune

Opprette og drifte en ungdomskafé. Kompetanseheving ,   mentorordning og ulike aktiviteter rettet mot ungdom

1 000 000

Re kommune

Bygge opp/utvikle rutiner og tiltak for forebygging av   radikalisering og voldelig ekstremisme

300 000

Sarpsborg kommune

To av hovedmålene under «Prosjekt Motkraft»: Utvikle   koordinert oppfølging av enkeltpersoner/familier samt mentorordning, og   forprosjektere oppstart av fremtidig demokrati og toleranse-undervisning i   Sarpsborgskolene

900 000

Stavanger kommune

Prosjektet «Lære sammen – Handle sammen», to tiltak:   koordinere innsatsen og utvikle særlig kompetanse i koordineringsgruppen som   skal håndtere saker med fremmedkrigere.

500 000

Trondheim kommune

Etablere et prosjekt jf. tiltak 2 i Tiltaksplanen for   Trondheim kommune: Samordning, mentorordning, direkte kontakt med unge i   risikosonen.

1 000 000

Vestvågøy kommune

Utvikle en beredskap for radikalisering

300 000

Østre Toten kommune

En 30 % prosjektlederstilling, kompetanseheving innen   kulturforståelse og holdningsarbeid. Tidlig identifisering og tiltaksutvikling

345 000

Totalt utbetalt

 

10 000 000

 

 

Prostitusjonsfeltet

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Albertine Kirkens bymisjon Stavanger

Norskopplæring og annen oppfølging av kvinner i   prostitusjon

500 000

Alf AS- Senter for arbeidslivsforberedelser

Oppfølgning av kvinner med rus- og prostitusjonserfaring   etter soning

300 000

Bergen Røde Kors

Oppfølging av kvinner i prostitusjon i Bergen

300 000

Frelsesarmeens fengselsarbeid

Rådgivning til kvinner med prostitusjonsbakgrunn som soner   straff

400 000

Krisesentersekretariatet

Kurs og aktiviteter for ofre for menneskehandel på   krisesentre

150 000

Krisesentersekretariatet

Arbeidstreningsprosjekt for ofre for menneskehandel på   krisesenter

1 600 000

Mariastiftelsen

Arbeidstrening for personer med prostitusjonsbakgrunn

700 000

Nadheim

Datakurs og arbeidstrening for personer som har brutt med   prostitusjon

500 000

Nadheim

Nattkafe i Oslo for kvinner i prostitusjon

250 000

Nadheim Kirkens bymisjon

Drift av boligtiltaket Lauras hus for ofre for menneskehandel

1 500 000

Nadheim Kirkens bymisjon

Driftsstøtte til oppsøkende virksomhet

400 000

Norsk folkehjelp

Kurs for kvinnelige ofre for menneskehandel

400 000

Oslo Krisesenter

Aktivitetstilbud for kvinner på Oslo krisesenter

150 000

Oslo Røde Kors

Leksehjelp og samtaletilbud til personer med   prostitusjonsbakgrunn

300 000

PION

Oppsøkende virksomhet overfor personer som selger sex på   innemarkedet

200 000

Pro Sentret

Opplæring for ansatte om ungdom som selger sex

150 000

Pro Sentret

Undervisningsopplegg for videregående skole om   prostitusjon

400 000

Pro Sentret

Individuell oppfølging av personer i prostitusjon

800 000

Reform- Ressurssenter for menn

Rådgivning for kunder i prostitusjon

350 000

Sex og samfunn- Senter for ung seksualitet

Rådgivning og smittesjekk av kunder i prostitusjon

550 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen

Oppfølging av kvinner i prostitusjon i Bergen

500 000

Totalt utbetalt

 

10 400 000

 

Menneskehandel

TilskuddsmottakerTiltakBeløp

Albertine

Oppfølging av ofre for menneskehandel i Stavanger

300 000

Caritas Norge

Informasjon og rådgivning til arbeidsinnvandrere i Oslo

250 000

Frelsesarmeen Seksjon velferd og utvikling

Drift av boligtiltak for mannlige ofre for menneskehandel

1 800 000

Frelsesarmeen Seksjon velferd og utvikling

Boligtiltak for mannlige ofre for menneskehandel

250 000

Kirkens bymisjon Bergen

Oppfølging av ofre for menneskehandel i Bergen

300 000

Krisesentersekretariatet

Drift av rådgivningstelefon for ofre og hjelpere

800 000

Nadheim

Drift av boligtiltaket Lauras hus

3 350 000

PION

Oppsøkende virksomhet blant menn og transpersoner som   selger sex

250 000

Røde Kors Oslo

Oppfølging av mannlige ofre for tvangsarbeid

800 000

Soroptimist International - Norgesunionen

Teaterforestilling om menneskehandel

225 000

Sorthvit Media

Film om menneskehandel

325 000

Stavanger Røde Kors

Oppfølging av kvinner i prostitusjon i Stavanger

150 000

Totalt utbetalt

 

8 800 000

 

Tilskuddsordning for humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Bymisjonssenteret Tøyenkirken

Overnatting

250 000

Caritas St. Paul

Informasjonsvirksomhet

200 000

Evangeliesentret

Mat, klær, toalett og vask

250 000

Frelsesarmeens rusomsorg

Mat, toaletter, dusj

600 000

Frelsesarmeens rusomsorg, Drammen

Dusj

100 000

Frelsesarmeens rusomsorg, Kristiansand

Overnatting

100 000

Frelsesarmeens rusomsorg, Stavanger

Dusj og mat

100 000

Kirkens bymisjon Bergen

Overnatting

150 000

Kirkens Bymisjon Drammen

Overnatting

500 000

Kirkens Bymisjon Haugalandet

Rådgivning, sanitær

250 000

Kristiansand kommune

Dusj og overnatting

100 000

Misjonsforbundet

Arbeidsmarkedstiltak

300 000

Norges Røde Kors

Overnatting

2 000 000

Norges Røde Kors

Overnatting

75 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Bergen

Overnatting, rådgivning

1 300 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Kristiansand

Arbeidsmarkedstiltak

100 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Overnatting

75 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo

Overnatting

2 000 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Tromsø

Toalett, vask

250 000

Stiftelsen Kirkens Bymisjon Trondheim

Overnatting

250 000

Stiftelsen Robin Hood Huset

Rådgivning

250 000

Trondheim Røde Kors

Dusj og overnatting

1 000 000

Vest-Agder Røde Kors

Overnatting

100 000

Totalt utbetalt

 

10 300 000

 

Kriminalitetsforebyggende tiltak

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Foreningen Røverhuset

Arbeidsveiledning for innsatte

300 000

Info123

Tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig   ekstremisme/samtalegrupper/konferanse

200 000

Juvente

Edruss - endre ruskulturen i russetiden

250 000

Kirkens bymisjon

TUSJ - ungdomsklubb

300 000

LLH

Rosa kompetanse justis - styrke og effektivisere innsatsen   mot hatkriminalitet

500 000

Monsterbedriften

Tiltak mot rus og kriminalitet "En ny start på   livet"

400 000

Norsk folkehjelp

Tiltak for å forebygge radikalisering og voldelig   ekstremisme/dialogmøter

500 000

Norsk senter for informasjonssikring

Tjenesten slettmeg.no

300 000

Oslo Røde Kors

Røde Kors telefonen/tiltak mot radikalisering

212 000

Radikalisert

Debatt/undervisningsfilm om radikalisering til bruk i   videregående skole

100 000

Redd barna

Forebygging av kriminalitet på internett

175 000

Reform - ressurssenter for menn

Kjærestevold - innvandrerungdom. Undervisningsopplegg

150 000

Røde Kors

Gatemegling

1 200 000

Sex og politikk

Utvikle et hefte for voksne som skal snakke med barn om   grenser og krenkelser

200 000

Stiftelsen tryggere

Forebygging av vold og seksuelle overgrep

200 000

Stiftelsen tryggere

Tryggere kjæreste/veiledning og samtalegrupper

200 000

Stine Sofies stiftelse

Forebygging av vold og overgrep mot barn/nybakte foreldres   infoprogram

750 000

Ungdom mot vold

Forebygge at ungdom begår lovbrudd eller blir rekruttert   inn i kriminelle nettverk

400 000

Voksne for barn

Tiltak mot radikalisering/veiledning

400 000

Totalt utbetalt

 

6 737 000

 

SLT-tiltak i kommunene

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Asker kommune

Fagdag for førstelinjetjenesten i kommunene Asker og   Bærum, med tema utenforskap og ekstremisme

20 000

Bamble kommune

Utarbeidelse av handlingsveileder og informasjonsbrosjyre   mot radikalisering og voldelig ekstremisme

20 000

Birkenes kommune

1) Nett-ravn-konsept; forebygging av digital mobbing, 2)   Morildgrupper; samtale- og aktivitetsgrupper for barn og unge som lever i   familier med rus og/eller alvorlig psykisk sykdom, 3) Forebygging av   radikalisering og ekstremisme; tverrfaglige seminarer, dialogmøter samt   veileder

130 000

Eidsberg kommune

Opplæring i og innføring av kartleggingsmodell - utsatte   barn og unge/familier (Kvello-modellen)

50 000

Evje og Hornes kommune

Seminar om taushetsplikt for ansatte i kommunen/Etablering   av kjernegrupper

85 000

Fet kommune

Trygghetsuka - med foredrag/temakvelder om krenkelser og   vold mot barn og unge

50 000

Flakstad og Moskenes kommuner

Foreldreveiledning og inspirasjon til lærere i Flakstad og   Moskenes

50 000

Flekkefjord kommune/Lister-samarbeidet

1) Fag- og veiledningsseminar for kjernegruppedeltakere i   Lister, 2) koordinert rus- og kriminalitetsforebygging i og mellom Listerkommunene,   3) utarbeidelse av trendrapport for Lister

110 000

Førde kommune

1)Kurskvelder for hybelboere; forebygge utrygghet,   ensomhet, dårlig psykisk og fysisk helse, bidra til inkludering, 2)   helgearrangement med barn, musikk, dans og kunst

100 000

Gausdal kommune

Jobbing og visning i skolene, av teaterstykket «Meg og   mamma» fra Teater Avvik, som rusforebyggende tiltak

70 000

Haugesund kommune

Oppfølging av ungdataundersøkelsen med temaleir om å legge   til rette for god psykisk helse for ungdomsskoleelever på 9. trinn

99 000

Hemne kommune

Prosjekt Helhetlig fokus på forebygging av mobbing;   skole/fritid/sosiale medier og nettvett (undervisning og kampanjeuke)

50 000

Hjelmeland kommune

Lønn til SLT-koordinator

75 000

Karmøy kommune

Gjennomføre leiren «Ett steg opp», en leir for å trygge   overgangen fra barneskole til ungdomsskole i samarbeid med politiets   forebyggende gruppe og frivillige lag og foreninger

70 000

Kristiansand kommune

Prosjekt Guttegruppe for å bekjempe utenforskap og   forebygge radikalisering; gjøres i samarbeid med RVTS sør, Kristiansand   kommune og Kirkens ungdomsprosjekt

200 000

Larvik kommune

Aktiv involvering – en kompetansepakke om forebygging av   radikalisering og voldelig ekstremisme for frivillige lag og organisasjoner

39 000

Lebesby kommune

Lønn til SLT-koordinator

150 000

Lenvik kommune

«Actionuka» i samarbeid med Barnebyen, Røde Kors og   Midt-Troms Friluftsråd

40 000

Lillesand kommune

1)Temauke i kommunen om vold, 2)trykking av veilederen   «Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme», 3)forebygge psykisk   uhelse hos barn og unge gjennom satsing på foreldre og skole (knyttet til   resultater fra Ungdata-undersøkelsen)

70 000

Lurøy kommune

Rusfritt arrangement for ungdommer

20 000

Luster/Leikanger/Sogndal kommuner

Lønn til SLT-koordinator

200 000

Lyngdal kommune

1)Sisterhoodgruppe i ungdomsskolen, 2) sisterhoodgruppe i   videregående skole, 3) guttegruppe i ungdomsskolen, 4) foreldrenettverk

80 000

Melhus kommune

Kampanjen «Ikke vær grei – si nei!»

32 000

Moss kommune

Tiltaket «Den kulturelle velkomstpakka»; øke deltakelsen   på lokale kulturtilbud, for utsatte barn og unge med flerkulturell bakgrunn -   for derigjennom å forebygge rus og kriminalitet

150 000

Nes kommune

1)Foredraget «Det nytter å bry seg»,  2)Foredrag om motiverende intervju

33 000

Nittedal kommune

Be-Safe-uka

15 000

Nordre Land kommune

Utdanning av instruktører i hasjavvenningsprogram

50 000

Oslo kommune/Bydel Alna

1) Fagutvikling/deltakelse på konferanse, 2)   kompetanseutvikling for SLT-koordinator, 3) mentormidler til oppfølging av   unge kriminelle og personer som returnerer fra krigsområder

35 100

Oslo kommune/Bydel Bjerke

1) Trykking av lokal handlingsplan om vold i nære   relasjoner og gjennomføring av konferanse, 2)   "Sinnamann"-forestilling til bydelens barneskoler (5. trinn)

120 000

Oslo   kommune/Bydel Gamle Oslo

"Jenter på gang" - forebygge og dempe konflikter   blant jenter i alderen 14-16 år

150 000

Oslo kommune/Bydel Grorud

Gjennomføring av teaterforestillingen   "Sinnamann" på 4. og 9. trinn i grunnskolen for å forebygge vold i   nære relasjoner

95 000

Oslo kommune/Bydel Grünerløkka

1) Gruppetilbud for elever i risikosonen, 2) tverrfaglig   kompetanseheving på områdene hatkriminalitet, vold og ekstremisme.

68 500

Oslo kommune/Bydel Nordre Aker

1)Lage og spre info-materiell om rus til ungdom og   foreldre, 2) helge- og overnattingstur for utsatte ungdommer for å hindre   utenforskap, 3) engasjere Nittedal Teater med stykket #hengdeg som setter   fokus på digital mobbing

130 000

Oslo kommune/Bydel Sagene

Bedre oppvekstmiljø for fattige barn som bor i belastede   bo-områder på Sagene Torg og Søndre Åsen

80 000

Oslo kommune/Bydel St. Hanshaugen

Gjennomføring av fagdag i ungdomsskolen om nettbruk på   ungdomstrinnet, med blant annet visning av teaterforestillingen #hengdeg

30 000

Oslo kommune/Bydel Stovner

1) Voldsforebygging; avholde forestillinger av   teaterstykket «Sinna Mann» i skolen, 2) avholde temadager for barnehager, 3)   prosjektet: «På vei til førerkort»; samarbeid med NAV og barnevernet om å få   risikoutsatt ungdom i jobb

150 000

Oslo kommune/Bydel Ullern

Forebyggende foreldresamarbeid (7.trinn),   informasjonsbrosjyre til foreldre om ungdom og rus

41 000

Overhalla og Namsos kommuner

1)Ruskontrakter, 2) implementering av hasjavvenningskurs

60 000

Randaberg kommune

1) Kompetanseheving på radikalisering og voldelig   ekstremisme, 2) tilbud til minoritetsspråklige barn i Randaberg Fotball   Fritidsordning

120 000

Ringebu kommune

Styrke Ringebu mekkesenter som en sosial arena

19 356

Ringerike og Hole kommuner

Forebygge doping: Tren rent; et samarbeid mellom   kommunene/politiet/Antidoping Norge

65 000

Risør kommune

1)Kompetanseheving i forbindelse med utvikling av lokal   handlingsplan mot vold i nære relasjoner, 2) kompetanseheving/implementering   av ny kunnskap om forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme

80 000

Sande kommune (Vestfold)

Videreutdanning i vold i nære relasjoner ved Høgskolen i   Buskerud og Vestfold for 3 personer

60 000

Sandnes kommune

Prosjekt «Barn av innvandrere fra Øst-Europa» - forebygge   negativ utvikling i forhold til psykiske vansker, rus, vold og kriminalitet   hos barn og unge i arbeidsinnvandrerfamilier

300 000

Sarpsborg kommune

Forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme

15 000

Selbu og Tydal kommuner

1) Gjennomføre undervisningsprogrammet «Alle har en   psykisk helse» i ungdomsskole og vg.skole, 2) jente- og guttegrupper i alle   trinn i ungdomsskolen med temaer som mobbing, selvbilde og sosial kompetanse,   3) sette opp teaterforestillingen #hengdeg på alle skolene; om digital   mobbing og om det å ta gode valg, 4) gjennomføre foreldremøter med tema   psykisk helse

85 000

Ski kommune

Videreutvikle PSP-modellen (Politi, Sosiale myndigheter og   Psykiatri)

111 544

Skien kommune

1) Utarbeide handlingsveileder mot radikalisering og voldelig   ekstremisme, 2) utarbeide lokal handlingsplan mot radikalisering, 3)   utarbeide undervisningsopplegg for Vg1 og Vg2 om radikalisering og voldelig   ekstremisme

70 000

Sokndal kommune

1) Prosjekt «Unge, psykisk helse og mobbing», 2) kurs i   nettvett for ungdom og foreldre, 3) gruppesamtaler på helsestasjonen for   jenter med psykiske helseplager, 4) gruppeveiledning og enkeltsamtaler rettet   mot ungdom med ideer om selvmord

51 000

Sola kommune

Prosjekt «Barn av innvandrere fra Øst-Europa» - forebygge   negativ utvikling i forhold til psykiske vansker, rus, vold og kriminalitet   hos barn og unge i arbeidsinnvandrerfamilier

200 000

Stjørdal kommune

1) Sommerferietiltak for sårbare og utsatte ungdommer, 2)   konferanse om vold i nære relasjoner

100 000

Sund kommune

Ekstern veiledning, i forbindelse med   guttegruppe/samtalegruppe for utsatte gutter

24 000

Søndre Land kommune

Gutte- og jentegrupper "Sjef i eget liv", for å   forebygge frafall i videregående skole

40 000

Sørum kommune

1) Forebygge rusmisbruk hos ungdom - opplæring i   hasjavvenningsprogram, 2) kompetanseheving/fagdag, 3) fritid med bistand:   bruke metoden overfor ungdom i risiko og personer med rusproblematikk

100 000

Tjøme kommune

Temakvelder for ansatte, foreldre og ungdommer med temaet   «Å vokse opp med sosiale medier»

45 000

Trondheim kommune

1) Oppfølging av Trondheimsundersøkelsen med fokus på   forebygging av nettmobbing, 2) prosjektet «Flerkulturell ungdom»

300 000

Trøgstad kommune

Utvidet lokalt fritids- og aktivitetstilbud for ungdom

75 000

Tynset kommune

Prosjekt Nord-Østerdalsglatta, samarbeid mellom Trygg   Trafikk, politiet i Nord-Østerdalen og NAF, med mål om å forebygge   trafikkulykker, tullekjøring og råning

20 000

Ullensaker kommune

Forebyggingsseminar for kommunalt ansatte

45 000

Vestvågøy kommune

Tiltaket «Hjerterommet» - tett oppfølging av ungdommer som   sliter med rus, psykisk sykdom og kriminalitet

50 000

Vinje kommune

1) Oppfølging og markedsføring av resultatene fra   ungdataundersøkelsen, 2) trafikksikringsdag

37 500

Voss kommune

Aktivitetstilbud i samarbeid med   Ekstremsport-vikua/opplegg for de mest utsatte barnevernsbarna

68 000

Våler kommune (Solør)

Informasjonsmøte til foreldre for å formidle resultater av   Ungdata-undersøkelsen

30 000

Åmot kommune

1) Kurs i risikofaktorer for barn og unge for kommunens   ansatte, 2) kurs i nettvett for elever og foreldre ved Åmot Ungdomsskole

66 000

Ås kommune

Dialogkonferanse om rus og psykisk helse for 9. og 10.   trinn. Sommerjobbprosjekt inkludert jobbsøkerkurs

150 000

Åsnes kommune

1) Oppsetting av teaterforestillingen «Meg og mamma – en   flaskepanters bekjennelser» - rusforebygging, 2) ferieklubb/aktiviteter til   barn som ikke er på ferie

55 000

Totalt utbetalt

 

5 400 000

 

Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Alta krise- og incestsenter

Regionkonferanse for krisesentre region Nord

49 840

Alternativ til vold Drammen

Rødt kort prosjektet - forebygging av vold i nære   relasjoner rettet mot ungdommer med volds- og aggresjonsproblemer i det   offentlige rom

400 000

Alternativ til vold Stavanger

Prosjektet "Å legge voldsopplevelsen bak seg" -   forebyggede tiltak rettet mot unge personer

500 000

Asker og Bærum krisesenter

Konferanse for presentasjon av ny kommunal handlingsplan

150 000

Bergen Røde Kors

Gruppeaktivitet for utenlandske kvinner på Bergen   krisesenter

350 000

Glåmdal krisesenter

Tiltak for å få voldsutsatte kvinner ut i arbeid

430 000

Gudbrandsdal krisesenter

Undervisning om vold i nære relasjoner i skolen (6.   klasse)

250 000

Indre Østfold krisesenter

Tilbud til voldsutsatte kvinner med minoritetsbakgrunn

120 000

Krisesenter Vest, avdeling Stord

Fagdag i oktober 2015

115 000

Krisesenteret i Bergen

Videreutvikling av og informasjon om krisesentertilbudet   til menn

572 000

Krisesenteret i Gjøvik

Fagkonferanse høsten 2015

183 000

Krisesenteret i Moss

Fagkonferanser og trykking av veileder

210 000

Krisesenteret i Salten

Forprosjekt til animasjonsfilm for nyankomne barn til   krisesenteret

200 000

Krisesenteret i Vestfold

SARA for barn

250 000

Krisesentersekretariatet

Brosjyre om krisesentertilbudet til personer med nedsatt   funksjonsevne

250 000

Krisesentersekretariatet

Rød knapp kampanjen

120 000

Krisesentersekretariatet

Forebyggende kampanje "Taushet tar liv" -   videreføring fra 2014

430 000

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Vald i   nære relasjonar med spesiell vekt på vald mot eldre

417 000

KUN Senter for kunnskap og likestilling

Prosjektet "I skjæringspunktet mellom vald i nære   relasjoner og utlendingslova"

286 559

Likestillingssenteret

Prosjektet "…fordi jeg elsker deg" - temadager i   skolen

420 000

MiRA-Senteret

Rettighetsinformasjon, krisehjelp- og veiledningstilbud og   forebyggende aktiviteter

600 000

Nordmøre krisesenter

Fagdag oktober 2015

70 300

Oslo krisesenter

Fritidsaktiviteter for voldsutsatte kvinner, menn og deres   barn

600 000

Oslo Røde kors

Aktiviteter for barn på krisesenter

260 000

Oslo Røde Kors - Kors på halsen

Styrking av kompetanse i organisasjonen om bekjempelse av   vold og overgrep mot barn og unge

500 000

Parateateret og Krisesentersekretariatet

Teaterprosjektet "Jeg"

1 150 000

Reform - ressurssenter for menn

Prosjektet Stopp kjærestevolden - undervisning for   konfirmanter

795 000

Reform - ressurssenter for menn

Faktabrosjyre om menn utsatt for vold i nære relasjoner

130 000

Reform ressurssenter for menn

Rød knapp kampanjen

210 000

Stiftelsen Tryggere

Fagdag for voksne som i sitt arbeid møter ungdom

330 000

Stine Sofies Stiftelse

Pårørendeseminar for drepte barn

443 102

Stine Sofies Stiftelse

Nybakte foreldres informasjonsprogram

240 096

Vest-Agder krisesenter

Barnegruppe på krisesenter

144 500

Totalt utbetalt

 

11 176 397

 

Spesielle rettshjelpstiltak

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Alta Krise- og incestsenter

Spesielle rettshjelptiltak

61 260

Dixi

Spesielle rettshjelptiltak

76 575

Gatejuristen Bergen

Spesielle rettshjelptiltak

854 400

Gatejuristen Hamar(innlandet)

Spesielle rettshjelptiltak

747 600

Gatejuristen Kristiansand

Spesielle rettshjelptiltak

854 300

Gatejuristen Oslo

Spesielle rettshjelptiltak

4 058 200

Gatejuristen Stavanger

Spesielle rettshjelptiltak

774 300

Gatejuristen Tromsø

Spesielle rettshjelptiltak

982 500

Gatejuristen Trondheim

Spesielle rettshjelptiltak

854 400

Glåmdal krisesenter

Spesielle rettshjelptiltak

20 420

Gudbrandsdalen Krisesenter IKS

Spesielle rettshjelptiltak

25 525

Hamar krisesenter

Spesielle rettshjelptiltak

30 000

JURK

Spesielle rettshjelptiltak

3 364 000

Jushjelpa i Midt-Norge

Spesielle rettshjelptiltak

1 121 300

JUSS BUSS

Spesielle rettshjelptiltak

3 577 600

Jussformidlingen Bergen

Spesielle rettshjelptiltak

3 417 400

Jusshjelpa i Nord-Norge

Spesielle rettshjelptiltak

2 456 300

Krise- og incestsenteret i Follo

Spesielle rettshjelptiltak

61 260

Krise-   og incestsenteret i Fredrikstad

Spesielle rettshjelptiltak

86 785

Krisesenteret i Hønefoss/Ringerike kommune

Spesielle rettshjelptiltak

81 680

Krisesenteret i Salten

Spesielle rettshjelptiltak

61 260

Krisesenteret   i Sogn og Fjordane

Spesielle rettshjelptiltak

91 890

Krisesenteret i Vestfold

Spesielle rettshjelptiltak

102 100

Krisesenteret Vest IKS

Spesielle rettshjelptiltak

30 630

NFU

Spesielle rettshjelptiltak

160 200

NOAS

Spesielle rettshjelptiltak

2 000 000

Nordmøre krisesenter IKS

Spesielle rettshjelptiltak

91 890

Oslo kommune fri rettshjelp

Spesielle rettshjelptiltak

6 407 600

Oslo krisesenter

Spesielle rettshjelptiltak

153 150

PION

Spesielle rettshjelptiltak

262 100

Pro Sentret Oslo

Spesielle rettshjelptiltak

48 100

Rettshjelpkontoret Indre Finnmark

Spesielle rettshjelptiltak

700 000

Sarpsborg krisesenter

Spesielle rettshjelptiltak

18 565

Senteret   mot incest Oslo (SMI)

Spesielle rettshjelptiltak

53 400

Stine Sofies stiftelse

Spesielle rettshjelptiltak

213 600

Vest-Agder krisesenter

Spesielle rettshjelptiltak

112 310

Totalt utbetalt

 

34 012 600

 

Diverse tilskudd – samfunnssikkerhet og beredskap

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Norges Sivilforsvarsforbund

Økonomisk støtte

193 000

NorSIS

Økonomisk støtte

8 300 000

Norsk Elektroteknisk Komite-NEK

Standardiseringsarbeid på el-området

3 819 000

Stiftelsen Norsk Brannvernforening

Diverse prosjekter og informasjon/samfunnskontakt.

1 934 000

Østfold Fylkeskommune

Rygge beredskapssenter

2 000 000

SUM

 

16 246 000

 

Tilskudd til frivillige i redningstjesten

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Frivillige organisasjoners redningsfaglige forum (FORF)

Økonomisk støtte

1 110 000

Norges Røde Kors Hjelpekorps

Økonomisk støtte

7 090 000

Norges Røde Kors Longyearbyen

Økonomisk støtte

380 000

Norsk Folkehjelps Sanitet

Økonomisk støtte

4 510 000

Norsk Grotteforbund

Økonomisk støtte

150 000

Norsk Luftsportforbund

Økonomisk støtte

660 000

Norsk Radio Relæ Liga

Økonomisk støtte

400 000

Norsk Redningshund organisasjon

Økonomisk støtte

66 000

Norske Alpine redningsgrupper (NARG)

Økonomisk støtte

1 170 000

Norske Redningshunder

Økonomisk støtte

3 530 000

Redningsselskapets sjøredningskorps

Økonomisk støtte

1 120 000

Speidernes fellesorganisasjon

Økonomisk støtte

160 000

SUM

 

20 346 000

 

Tilskudd til de frivillige organisasjonene
Abonnementsordning Nødnett

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Alpin redningsgruppe Tromsø

Tilskudd nødnett

130 829

Norges Røde Kors

Tilskudd nødnett

7 895 983

Norges Røde Kors

Tilskudd nødnett

4 757 413

Norges Speiderforbund

Tilskudd nødnett

190 021

Norsk Folkehjelp Sanitet

Tilskudd nødnett

1 668 989

Norsk Folkehjelp Sanitet

Tilskudd nødnett

1 544 707

Norsk Radio Relæ Liga

Tilskudd nødnett

73 690

Norske Aero Klubb

Tilskudd nødnett

51 172

Norske Redningshunder

Tilskudd nødnett

691 849

Norske Redningshunder

Tilskudd nødnett

394 713

Redningsselskapet

Tilskudd nødnett

19 108

Redningsselskapet

Tilskudd nødnett

848 933

SUM

 

18 267 404

 

Tilskudd til nød- og sikkerhetstjeneste

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Beløp

Avinor

24-timers tårntjeneste på Svalbard Lufthavn

1 271 391

Telenor

Samfunnspålagt tjeneste, Kystradioens nød- og   sikkerhetstjeneste

99 550 322

SUM

 

100 821 713

 

Tilskudd til aktivitetstilbud til barn i mottak

Tilskuddsmottaker

Aktivitet

Innvilget sum

2fine4art

Kunstprosjekt

143 000

Agnes V. Naur Kiss

Danseaktiviteter og skriveverksted

80 000

Aisec UIO, sommerleir

 Ssommerleir

120 000

All Noses

 Teaterverksted

70 000

Anna Ree

aktivitetsprogram med drama i fokus

26 000

Anne Kristine Jarulf

Kunstprosjekt for barn

70 000

Arna Svømme- og Livredningsklubb

Svømmekurs barn 3-9 år

29 400

Arne svømme- og livredningsklubb

Svømmekurs barn 3-9år

22 400

Asker fotball

 Fotball

410 000

Bamse B

Vinter,høst, sommerferie

25 000

BamseB

Diverse aktiviteter

75 000

Bellali Austria

Dansekurs

13 650

Birkeland mottak

Leirskole, fotballskole, dyreparken, cup og kino

74 653

Birkeland mottak

Høstferie på Haraldvigen

13 300

Boazovazzi

Samiske aktiviteter

70 000

Bodø Røde Kors

 

95 000

Brigitte Larsen & co

 Dramaworkshop,   jenter

40 000

Bygland I.L

Kanoer, årer allidrett

75 000

Bygland mottak

Dyreparken, ut i naturen, teater/kino og Landeskogen

94 400

Bygland mottak

Fotballturneringer

40 422

Bømlo kyrkjeleg fellesråd

Tur til aktivitets- og klatreparken "Høyt og   lavt"

25 000

Bømlo Kyrkjelege Fellesråd

Tur til Vil Vite og Fløyen i Bergen

29 000

Circus Sybilla

teater, workshop, sirkus kurs

190 000

CISV Norge v/ Mosaikkomiteen Verden i..prosjektene

sommerleirene

185 000

Dagmar Johansen

Svømmekurs

50 000

Den   Norske Turistforening Oslo og omegn

 Utflukter

60 000

Deoran

interaktive teaterforestillinger og teaterverksted

90 000

Det Norske Misjonsselskap

Flerkulturell familieleir på fjellet

119 500

Dikemark mottak

 Div.

50 000

Dimna IL

Friidrettsskole (Søre Sunnmøre)

25 000

DNT Drammen og omegn

Campingtur, friluftsskole, transport, utstyr og instruktør

143 600

Dovre Bygdekvinnelag

Svømmeaktiviteter

51 880

Egebo / Egdehall

Diverse   aktiviteter: tur, kurs i kanopadling, sirkus, skidag, kulturuke

95 500

EMA-transitt Hvalstad

 

 

Engerdal Sportsklubb

Medlemskap og spilleavgift i fotballklubb

36 075

Femund Engerdal Breddeiddrettslag

Kurs i friluftsliv

35 000

Finnsnes IL

Fotballaktiviteter

40 000

Flaks sjongleringsgruppa

 Sjongleringskurs

80 000

Flekkefjord mottak

Etterslep fra 2014

29 613

Friskus Etnedal

Aktivitetsdager

28 000

Førde Int. fotballklubb

Fotball og diverse aktiviteter for barn 7 til 15 år

30 000

Førdefestivalen

Ulike   aktiviteter ifm Bornas Verdsdagar Førde

50 000

Geitemyra Torshov

Matkurs

104 000

Gibostad IF

Utstyr aktiviteter. Fotball, svømming

170 000

Gladiator GT

Integrering gjennom fysisk aktivitet

430 000

Gro Spieler/Et godt sted å være

Ro og konsentrasjon gjennom aktivitet og bevegelse

186 000

Grong Frivillighetssentral

Namskogan Familiepark, fiskeskole/søndagsturer, Jørem   Gård, friluftsaktiviteter, Oasen badeland, Grong Bygdamuseum, sommerleir,   musikk- og kulturskole, Leksås besøksgård

95 600

Hamar Soroptimistklubb

Biletter til svømmehall

5 000

Hareid IL

Idrettsaktiviteter

30 000

Harstad mottak

Leirskole

88 100

Hattfj.d. b. idrett

Svømming

44 000

Hemsedal mottak

Skiskole, alternativ ungdomsklubb, kulturskole, fotball,   svømming

86 000

Henriette Vold

Sirkusskole

28 720

Holmen tropp & turn

 Turn

65 000

Hordaland Røde Kors

Sommerleir for barn 6-13 år

111 250

Husebyparken mottak

Planeten   Pluto, kulturskole, Sørlandsbadet, sirkus, dyrepark

73 300

Hødd IL fotball

Fotballskole, treningsavgifter/kontingenter, FFO, div   utstyr

54 000

Hødd IL handball

Håndballskole, treningsavgifter/kontingenter, div. utstyr

31 500

Hå kulturskole

Visuelle kunstfag

12 368

Idrettslag Jotun

Ulike idretts- og sportsaktiviteter for jenter og gutter:   svømmekurs, fotball, håndball, skiskole, turdager

15 000

IL Høyang

Sportsaktiviteter for barn i mottak: fotball, håndball,   karate, innebandy, friidrett, basistrening og turn

30 000

IL Norild

Fotballaktiviteter

10 000

Inn på Tunet

Gårdsbesøk og aktiviteter

112 500

Intern. Kulturklubb Stord

Barnekarneval og juleverksted

10 000

Jesuskirka Tromsø

Aktiviteter

51 000

JM Norge

Musikkaktiviteter

180 000

Jostu Gård

Aktiviteter på Jostu gård

64 760

Karen Helga Maurstig

Kurs "Form og farge": kreative   formingsaktiviteter

15 000

KIA Bergen

Julefest

24 000

KIA Lyngdal

Klubbkvelder

7 900

KIA Rogaland

Ulike aktiviteter: bursdagsfeiring, barneklubb, utflukter,   dagsturer, relasjonsbygging med norske ungdom, kunst-og kokkekurs

153 000

KIA Ung Molde

Tur til lekeland, familietur Moldebadet

26 600

Kilandsenteret

Fiskeprosjekt og juleverksted

132 725

Kirkens Bymisjon i Rogaland

"Sommerventilen": helge- og ferietilbud til unge   pårørende

188 000

Kirkens Bymisjon Rogaland

Ventilene

100 000

Kjøkkenhager/ SE. Gautefall

Kjøkkenhager

360 000

Kjør for livet

Crosskjøring / verksted

130 000

Konflikt til samarbeid

kurs i konfliktløsning

140 000

Kongsberg brann og redniingstjeneste

2 opplæringsdager på brannstasjon

40 000

Kristent Interkuturelt Arbeid

Søndagssamlinger, uteaktiviteter, gitarkurs

65 000

Kristiansand mottak

Aktiv fritid

156 000

Kunstterapeutene

 Kunstterapi

93 000

Kvinesdal mottak

Gårdsbesøk, Dyreparken, sommerleir, svømmetrening,   julemarked/trad

79 000

Laktat ANS

Aktivitetsuke barn 8-14 år

16 500

Larvik mottak

Fisketur, julefest, kosetur med pizza, sølvgruve,   Tusenfryd

103 047

Leira mottak

Treningsavgift/utstyr, svømmerkurs, svømmebilletter,   førstehjelpskurs, kostholdskurs, innendørstrening, kino- og bowlingbesøk,   trafikk-grunnopplæring, Namskogan familiepark, dansekurs

136 200

Lenvik frivilligh.

Turer/svømming

100 240

Lesteberg gård: Kasper

 Gårdsaktiviteter

110 000

Lillesand mottak

Fotballskole, sommerleir og Oslotur

108 600

Lillesand mottak

Høstferie på Haraldvigen

11 900

Lista EM

Dyreparken, Sørlandsbadet, Leirskole, Gocart Lista

84 000

Lund kommune

Ulike aktiviteter for barn på Lund mottak:   fotballturnering, FN-dagen, Sankt Hans feiring, intern. kveld

50 000

Lund mottak

Diverse aktiviteter

66 500

Lunde travselsk

Rideundervisning

196 000

Lunner frivilligsentral

Svømmeopplæring og syopplæring

50 000

Lyng mot-EM

Leirskole, Sørlandsbadet, Flippside Lista

140 000

Lyng mottak

Troll aktivitet, Flippside Lista, Sørlandsbadet

208 000

Lødingen IL

Idrettsskole

88 200

Madla svømmeklubb

Svømmekurs

37 500

Mandal turnfor

Aktiviteter

20 000

Mandheimen mottak

Førstehj.kurs, svømmekurs, sommerland Bø

98 522

Mandheimen mottak/Tinn

Kort til Rjukanbadet/tur til eventyrfabrikken

61 000

Maria Nikkinen Rørstad

Dagsbesøk på gård

4 200

Marianne Ommedal

 Musikkaktiviteter

47 000

Marianne Ommedal

Musikkaktiviteter

39 800

Marte Magnusdotter Solem

 Dramalek for barn

30 000

Marte Skaara

Sommerleir for barn 11-13 år

20 000

Medtigården

Fritidsgårds besøk

85 289

Melbu IL

Fotballskole

91 800

Menneskerettighetsakademiet

menneskerettigheter -kurs

345 000

Min bok min stemme /Sophie Rodin

 Kunstprosjekt for   jenter. Refleksjon over egen historie og livssituasjon via kunst.

40 000

Mo mottak

 Gårdsbes. Turer

135 000

Mosjøen IL

Fotballskole

84 000

Mosjøen IL

Turnaktiviteter

56 000

Mosjøen mottak

 

55 000

Moss mottak

Turopplegg

21 000

Mysen Fotball

 Fotball

90 000

Mysen svømmeklubb

 Svømmeopplæring

120 000

Målselv mottak

Turer/svømming

77 960

Nesbyen IL

Fotballskole

23 900

Nome kult.skole

Babysang,   kino, moro med musikk, familietrommesirkel, verksted i visuelle kunstfag

50 000

Nome mottak

Turer, Folvik familiepark, gårdsbesøk, Tusenfryd,   Sluserock, julefest og kajakkurs

67 250

Norges Cricketforbund

 Cricket

120 000

Norges Fotballforbund

viderefordeling til lokallagene

800 000

Norges Håndballforbund

viderefordeling til lokallagene

600 000

Norsk folkehjelp

Aktiviteter

30 000

Norsk Folkehjelp ,Haslemoen

 Div. aktiviteter

91 000

Norske Idrettsutøveres Sentralorganisasjon

 "Gi rasisme et   rødt kort". Lekepregede aktiviteter med holdningsskapende elementer.

390 000

Nustadbo mottak

Skibuss, vinterferie, påskeferie, sommerferie, aktivitet   63 grader nord, div. kulturelle aktiviteter, sommereventyr Meråker, høstcamp,   klatrekurs, klatrepark

102 000

Porsgrunn mottak

Fotballskole, svømmekurs, Foldvik familiepark, fritidspark

105 296

R&R Aktivitet

Dansekurs

48 000

Re:act Volda

Juleverksted, Mat&prat

5 400

Redd barna

Viderefordeling til lokallag

250 000

Redd Barna

viderefordeling til lokallagene

531 000

Redd Barna. Evaluering

evaluering av prosjektene knyttet til aktivitetene

100 000

Redde liv

 Svømmeopplæring,   jenter

60 000

Reddeliv AS

Svømming

101 200

Ringerike Soroptimistklubb, Hvalsmoen

 Div.   utflukter,sosiale arr.

51 000

Ringsaker Danseklubb

Danseaktiviteter

46 500

Risør mottak

Den lille Dyrehagen, Vitensenteret, Risøkr Akvarium,   Havpadking, Dyreparken, Sommerland Bø, klatrepark, sirkus

75 000

Røde Kors

viderefordeling til lokallagene

1 800 000

Røde Kors Akershus

 Førstehjelpskurs

80 000

Røde Kors Akershus

 Førstehjelpskurs

80 000

Røde kors senteret Heia

Leiropphold 5 dager i skog/ marka

150 000

Røde Kors ungdom

Aktivitetsdager

20 000

Sandnes musikkråd

Undervisning i trekkspel

20 000

Setermoen mottak

Gårdsbesøk

40 000

Sisa kultursenter

Friluftsliv for alle

80 000

Skåre sokn

Deltakelse i Barn er bra- festivalen

30 000

Sogndal mottak

Ferieklubb: sommerferieopplegg for barn og unge og Seiltur   med fisking

24 000

Solbakken gård

Gårdsbesøk

75 000

Solhaug Forebygging

Action   på Solhaug - 5 dagsturer, leir i sommerferien (Leira/Nustadbo)

146 000

Sophie Rodin

Kunstprosjekt. Refleksjon over egen historie

70 000

Stall Elvebakken

Hesteaktiviteter

104 000

Steenmedia

Media og skrivekurs

180 000

Stensveen Ressurssenter

Historiskeaktiviteter(øksekast, langbue, roing, seiling)

34 000

Stord kulturhus

"Fargespill" konsert for barn og familier

15 400

Stord kulturskole

Ulike aktiviter for barn i mottak: babymusikk, musikk i   barnehage, dukketeater, elevplasser v/ Stord kulturskule

122 800

Stord Røde Kors

Ulike ferieaktiviteter for barn 7-13 år: førstehjelp,   hobbyaktiviteter, turer til sjøen og fjellet

10 000

Strand frivilligsentral

Familietur til Kongeparken, Svømmeopplæring, Babysang,   Barneteater

34 500

Studio Industries AS / Studio 2

hip hop   og DJ kurs

60 000

Studio Two

DJ og   hip hop-kurs

46 000

Studio2/ Andy Cross

 HipHop

74 000

Sunndal mottak

Gårdsbesøk, musikk/dansekurs, fiske/fjordkultur, seterdag,   svømmekurs, male/tegnekurs

132 500

Sunnmøre Folkehøyskole

Dans

15 000

Sunnmøre Folkehøyskole

Turopplegg

15 000

Søndre Land Frivillighetsentral

Friluftsaktiviteter

17 500

Sørøyane Røde Kors

Til topps turer, Kano/kajakkhelg, medlemsskap i NRK, utstyr,   førstehjelpskurs

31 600

Tangen kjøre- og riddeklubb

"Aktiv med hest"

20 000

Telemark turistf

Akt.dager

45 000

Tingvoll mottak

Badeland, badetur, besøksgård, ridedag, bowling,   Jazzfestivalen i Molde, Tur til Hjertøya, leirer/cuper, vikingmarked, fotballkamp,   ferieklubb, kanopadling

47 630

Tomter Rideklubb

Hestestell og rideaktiviteter

46 600

Tromsø kommune

Ferietiltak

110 000

Tønsberg mottak

Svømmekurs, Tusenfryd, Foldvik familiepark, klatrepark

109 290

Ullensvang mottak

Ulike fritidsaktiviteter for barn og unge: fotball, tur   til Mikkelparken, tur  til Akvariet i   Bergen, tur til Bjørneparken, leirskole

24 345

Vadsø atletklubb

Svø. Klatr.bryting

245 000

Vefsn røde kors

Hytteturer

45 000

Vestnes Frivilligsentral

Friluftsdag, familietur til Atlanterhavsparken, Familietur   til Nisselåven

44 175

Volda Handballklubb

Deltakelse håndball

6 560

Volda Skisenter

Skidag 2015/2016

10 150

Volda Skisenter

Skidag for Søre Sunnmøre mottak

14 000

Volda Turn- og Idrettsforening

medlemsavgift/treningsavgift fotball, FFO, Tine   fotballskule

66 200

Voss bibliotek

Ulike aktiviteter på Voss bibliotek for barn og familier

15 000

Voss Utferdslag

Turer og friluftsaktiviteter

21 000

Wayback Kr. S

Båtturer

50 000

Wisam Al Samad

 Keramikkurs

60 000

Wisam Alsamad

Keramikk-kurs

40 000

Wisam Alsamad

Keramikk-kurs

117 000

Wisam Alsamad

Keramikk-kurs

112 000

Wisam AlSamad

Keramikkurs

67 000

Wisam AlSamad

Keramikkurs

61 000

Wisam AlSamad/Bjørnebekk

Keramikkurs

65 000

Wisam AlSamad/Kasper

Keramikkurs

64 000

Wisam AlSamad/TSH

Keramikkurs

67 000

Wisam AlSsamad

 Keramikkurs

135 000

Wisam  AlSamad/Skedsmo

Keramikkurs

65 000

Årdal Røde Kors og Frivilligsentralen Årdal

Ulike en dagsaktiviteter for barn: turer til Vil Vite,   Mikkelparken, Langedrag, Bornas versdagar, Putti Plutti Pott

45 150

Årdalstangen Idrettslag

Ulike idretts- og sportsaktiviteter for jenter og gutter:   svømmekurs, fotball, håndball, skiskole, turdager

15 000

Ås kulturskolen-Bjørnebekk

 Div. kulturakt.

120 000

SUM

 

15 044 527

 

Tilskudd til retur- og tilbakevendingstiltak

Tilskuddsmottaker

Tiltak

Tildelt beløp

Caritas

Outreach

600 000

Dfirh

Outreach

578 042

FDN

Outreach

176 144

Fleten

Opplæring m/ reintegreringskomponent

200 000

Flyktningestiftelsen

Outreach

1 010 350

Flyktningestiftelsen

Outreach

496 925

Fossheim Service

Opplæring

120 000

Frelsesarmeen

Outreach

405 000

INLO

Outreach

650 538

INLO-infosenter

Outreach

291 800

NOAS

Outreach

698 000

Ressurs og miljø

Opplæring, m/ reintegrering og tilbakevendingsfokus

596 625

SUM

 

5 823 424