Tilskudd fra JD i 2022

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre for budsjettåret 2022.

Tilskudd fra JD i 2022 – tildelinger

Tilskuddsordninger søknadsfrist

Tilskudd til frivillige organisasjoner i Redningstjenesten 


1. desember 2021

Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (Konfliktraadet.no) 


1. desember 2021
Tilskudd til å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner (konfliktraadet.no) 1. desember 2021
Sikkerhetstiltak ved tros- og livssynssamfunn (politiet.no) 1. mars 2022
Tilskudd til spesielle rettshjelptiltak (sivilrett.no). 
Frist for å søke er forlenget fra 1. til 15. desember
15. desember 2021
Tilskuddsordningen på prostitusjons- og menneskehandelfeltet 2022
Søknad merkes «sak 21/6048» og sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no
1. desember 2021