Tilskudd fra JD i 2023

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre for budsjettåret 2023.

Tilskuddsordning

søknadsfrist

Tilskudd til tiltak mot menneskehandel og prostitusjon 2023

(Søknad merkes "sak 22/5645" og sendes til postmottak@jd.dep.no)

1. desember 2022

Tilskudd til frivillige organisasjoner i redningstjenesten

(Søknad sendes postmottak@jd.dep.no)

1. desember 2022

Sikringstiltak ved tros- og livssynssamfunn (politiet.no)

1. mars 2023

Tilskudd til frivillige og ideelle organisasjoner for 2023 (post 70-midler) på kriminalomsorgens virksomhetsområde (kriminalomsorgen.no)
 

1. desember 2022

Tilskudd til forebygging av kriminalitet (Konfliktrådet)

1. desember 2022

Tilskudd til forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (Konfliktrådet.no)

1. desember 2022

Tilskudd til å forebygge og bekjempte vold i nære relasjoner (Konfliktrådet.no)

1. desember 2022

Tilskudd til informasjonstiltak om assistert retur (udi.no)

1. desember 2022