Tilskudd fra JD i 2019

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre for budsjettåret 2019.

Tilskuddsordning

Søknadsfrist 

Tilskuddsordning for kriminalitetsforebyggende tiltak (utlysning på kriminalitetsforebygging.no)

1. april 2019

Tilskuddsordning for frivillige i redningstjenesten 

1. mars 2019

Tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet

15. februar 2019

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (utlysning på kriminalitetsforebygging.no)

15. februar 2019

Forebygging og bekjempelse av vold i nære relasjoner (utlysning på kriminalitetsforebygging.no)

15. februar 2019

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme (utlysning på kriminalitetsforebygging.no)

15. februar 2019