Tilskudd fra JD i 2017

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre.

Utlyste tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2017

Tilskuddsordning Søknadsfrist

Tilskuddsordning for kompensasjon av kommunenes utgifter i 2016 knyttet til forberedelse av bosetting av enslige mindreårige flyktninger som ikke ble bosatt

Oppgis av det enkelte fylkesmannsembetet

Tilskuddsordning for Jobbsjansen 2017 Del A

 09.02.2017

Tilskuddsordning for Jobbsjansen 2017 Del B 

 15.02.2017

Tilskuddsordning for Jobbsjansen 2017 Del C

 15.02.2017

Tilskuddsordning for Jobbsjansen 2017 Del D

09.02.2017

Tilskuddsordning for kommunale utviklingsmidler 2017 31.01.2017
Tilskuddsordning for informasjons- og veiledningstiltak rettet mot innvandrere

26.01.2017

 
Tilskuddsordning for lokale innvandrerorganisasjoner og frivillig virksomhet i lokalsamfunn

Ordningen forvaltes av 20 kommuner som lyser ut midlene          

 
Tilskuddsordning for mentor- og traineeordninger 2017 26.01.2017
Tilskuddsordning for etablereropplæring for innvandrere  07.02.2017
Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier  for asylsøkere i mottak

Kommuner som tilbyr opplæringen må bekrefte dette 

Tilskudd til aktivitetstilbud for barn i mottak 15. februar 
Tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet 15.02.2017
Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge 15.02.2017

Tilskuddsordning for integreringstilskudd, eldretilskudd og barnehagetilskudd 2017

fortløpende 
Tilskuddsordning for ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger 2017 Tilskuddet utbetales automatisk  

Tilskuddsordning for ekstratilskudd - bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling 2017

Tilskuddet utbetales automatisk 

Tilskuddsordning for særskilt tilskudd ved bosetting av enslige mindreårige flyktninger m.fl. for 2017

fortløpende 
Tilskuddsordning for bosetting av personer med nedsatt funksjonsevne og/eller atferdsvansker  fortløpende 
Tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere Tilskuddet utbetales automatisk 

Tilskuddsordning kvalifisering for beboere i integreringsmottak

10.02.2017

Tilskuddsordning for frivillige organisasjoners holdningsskapende/forebyggende arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og alvorlige begrensninger av unges frihet

20.02.2017 
Tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner  08.02.2017 
Tilskuddsordning for frivillige i redningstjenesten 01.03.2017
Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT) 01.03.2017
Tilskuddsordning for tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner 03.03.2017 
Tilskudd til frivillig virksomhet i kriminalomsorgen 24.02.2017
Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak 01.03.2017
Tilskuddsordning for forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme 18.04.2017
Tilskudd til returtiltak Fremkommer av UDIs kunngjøring