Regelverk for tilskuddsordning på prostitusjons- og menneskehandelfeltet 2017

Søknadsfrist: 15.02.2017

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 16. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 440, post 70.

2 Mål for ordningen

2.1 Hovedmål

Målet er å hjelpe mennesker ut av prostitusjon og støtte ofre utsatt for menneskehandel.

2.2 Delmål

 • Økt kunnskapen om menneskehandel i Norge, slik at flere ofre kan identifiseres
 • Redusere etterspørselen etter prostitusjon
 • Tilby rådgivning og aktiviteter
 • Sikre bo- eller oppfølgingstilbud for ofre for menneskehandel
 • Styrke oppsøkende virksomhet

2.3 målgruppe

Målgruppen for ordningen er mennesker i prostitusjon og ofre for menneskehandel.

3 Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Frivillige [1] og andre ideelle organisasjoner kan søke.

Frivillige organisasjoner som søker skal være registrert i frivillighetsregisteret.

Kommuner kan i særskilte tilfeller motta tilskudd, for å møte behov der det ikke tilbys tilfredsstillende alternativer fra frivillige organisasjoner.

Det kan gis driftstilskudd eller prosjekttilskudd. Driftstilskudd er finansiering av organisasjoners og tiltaks tjenestetilbud overfor en målgruppe. Prosjekttilskudd er rettet mot en avgrenset oppgave som kan bidra til å oppfylle politiske målsettinger.

3.2 Vurderingskriterier

Aktuelle prosjekt kan være:

 • målrettede informasjonstiltak/kampanjer for å identifisere flere ofre
 • andre prosjekter egnet til å forebygge menneskehandel eller bistå ofre.

Samarbeidstiltak der flere organisasjoner deltar, vil bli prioritert.

4 Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD) samt på nettportalen www.frivillig.no.

Søknadsfristen er 15. februar 2017. Tildelingen av tilskudd fra departementet skal normalt skje innen utgangen av mars. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det ev. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august.

Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til å behandle søknader som er kommet inn etter fristen.

5 Oppfølging og kontroll

5.1  Krav til søknaders innhold og form

Søknaden bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Det skal oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer (gjelder også privatpersoner der søker er privatperson. Privatpersoner må også oppgi personnummer)
 • Kontonummer for remittering av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet? (Oppgi i så fall dato og departementets saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater.

Finansiering

 • Budsjett for organisasjonen (ved søknad om driftsstøtte),
 • ev. budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
  • Søkers eventuelle egenandel
  • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
  • Ev. andre kilder (hvilke).
  • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette.

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden kan sendes elektronisk.

Søknader sendes:
Justis- og beredskapsdepartementet, Postboks 8005 Dep,0030 OSLO
Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til: postmottak@jd.dep.no.

Kontaktperson:
Seniorrådgiver Jan Austad, 22 24 54 43, jan.austad@jd.dep.no.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregel skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra tilskuddsforvalter.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan tilskuddsforvalter:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

Tilskuddsforvalter og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret.

6 Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2 første ledd bokstav b. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Kongen i Statsråd jf. fvl § 28 første ledd. Klagen fremsettes for Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.[1] Definisjon frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser