Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsordning for ekstratilskudd - bosetting av personer fra institusjon eller tilrettelagt avdeling 2017

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 60.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1 Mål

Ekstratilskuddet skal bidra til raskere bosetting av flyktninger med særlig omfattende oppfølgingsbehov i 2017. Tilskuddsordningen skal gjøre det enklere for den enkelte kommune å legge til rette for bosettingen.

2.2 Målgruppe

Målgruppen for tilskuddet er flyktninger med særlig omfattende oppfølgingsbehov og som bosettes fra institusjon eller tilrettelagt avdeling.

3. Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Kommuner som i 2017 bosetter flyktninger fra målgruppen, vil motta et ekstratilskudd på 500 000 kroner per person.

3.2 Vurderingskriterier

Vurderingen av personens oppfølgingsbehov foretas av IMDi før vedkommende bosettes i en kommune. 

For at tilskuddet skal utløses må personen være bosatt i kommunen i 2017. Personer som er søkt ut utløser ikke tilskudd før de er blitt bosatt.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjørespå IMDis nettside for tilskuddsordninger, og departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD). 

5. Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Kommunene trenger ikke å søke om tilskuddet, da IMDi har informasjon om bosettingen.

Ekstratilskuddet utbetales fortløpende gjennom året.

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap eller annen rapportering.

6. Klagebehandling

IMDis tildeling av tilskuddet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på IMDis vedtak om tildeling av tilskudd jf. fvl § 3, første ledd og 28.