Tilskuddsordning for ekstratilskudd ved bosetting av flyktninger 2017

  1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 60.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2.Mål for ordningen

Ekstratilskuddet skal legge til rette for rask bosetting av flyktninger  i 2017.

2.1 Målgruppe

Målgruppen for tilskuddsordningen er flyktninger og deres familiegjenforente som bosettes i kommunene gjennom avtale mellom staten og den enkelte kommune. Familiegjenforente til flyktninger som kommer til kommunen i etterkant av bosettingen er ikke omfattet av ordningen.

3. Tildelingskriterier

Kommuner som innen 30. september 2017 bosetter flere flyktninger enn det antallet IMDi anmodet om for 2015, vil motta ekstratilskudd på 50 000 kroner per person. Se IMDis rundskriv for liste over anmodningstall per kommune.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger, og departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD). 

IMDi vil sende et brev til kommunene når tilskuddet er utbetalt. I brevet vil kommunen finne informasjon om antall personer kommunen mottok ekstratilskudd for.

5. Oppfølging og kontroll

5.1 Krav til søknadens innhold og form

Kommunene trenger ikke å søke om tilskuddet, da IMDi har informasjon om anmodninger og bosetting.

IMDi utbetaler ekstratilskuddet til kommunenes bankkonto innen utgangen av 2017. Utbetalingen vil være basert på kommunenes bosetting per 30.09.2017. 

5.2 Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap og rapport.

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonslovens § 12 tredje ledd.

6. Klageadgang og klagebehandling

IMDis tildeling av tilskuddet er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til definisjonen i forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på IMDis vedtak om tildeling av tilskudd jf. fvl § 3, første ledd og 28.