Justis- og beredskapsdepartementet

Regelverk for tilskuddsordningen Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Søknadsfrist: 1. mars 2017

1. Mål for ordningen og målgruppe

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med rus og kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Kommunestyret har vedtatt at kommunen skal gjennomføre tverrfaglig samarbeid om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid mellom aktuelle kommunale, regionale og statlige tjenester som; politi, barnevern, barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten (helsestasjon for ungdom), fritidsklubber, BUP m.fl.

Det tverrfaglige samarbeidet skal gjennomføres i henhold til overordnede planer og beslutninger og gjennom en ansatt koordinator.

Delmål

 • Bedre samordning av ressursene lokalt
 • Ansatte i hjelpeapparatet får økt kunnskap om forebygging av rus og kriminalitet
 • Ungdom i risikosonen blir i større grad fanget opp av hjelpeapparatet
 • Tryggere ungdomsmiljøer 

Målgruppe

 • Kommunen(/-er) er målgruppe for å søke på tilskuddsordningen
 • Direkte målgruppe for innsatsen er de som står i fare for å begå kriminalitet og de som er mulige ofre, med hovedvekt på barn, unge og deres foreldre

2. Kriterier for måloppnåelse

Nasjonale mål

 • Økt antall kommuner som benytter SLT-modellen
 • Økt antall lokale rus-, volds- og kriminalitetsforebyggende koordinatorer
 • Økt antall kommuner, som har god kunnskap om hva som er de gode tiltakene
 • Økt antall kommuner, som har beskrevet den lokale rus-, volds- og kriminalitets- situasjonen

Lokale mål

 • Kommunen(-e) har ansatt SLT-koordinator
 • Lokal samarbeidsmodell er formelt vedtatt og iverksatt på tre nivåer i tråd med SLT-modellen. De tre nivåene som inngår i modellen er styringsnivå, koordineringsnivå og utførernivå. Dersom kommunen er liten kan det være tilstrekkelig med to nivå, da har man et styringsnivå og slår sammen koordinerings- og utførernivået
 • Den lokale rus-, volds- og kriminalitetssituasjonen blant barn og unge er beskrevet

3. Kunngjøring 

Tilskuddsmidlene kunngjøres på regjeringen.no og på Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging sin hjemmeside. Kunngjøring sendes til fylkesmenn, kommuner, politidistrikt og SLT-koordinatorer.

Søknadsfristen er 1. mars 2017. 

Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje innen utgangen av april i tildelingsåret.

Tilskuddsforvalter kan, men er ikke forpliktet til å behandle alle søknader som er kommet inn etter fristen.

Søknadsskjema og mer informasjon om søknadsprosessen på kriminalitetsforebygging.no

4. Kriterier for tildeling

Tildeling av tilskudd avgjøres og beregnes ved hjelp av skjønnsmessig vurdering. Søknadene vil bli prioritert i denne rekkefølgen:

 1. Nye SLT-søkere
 2. Reetablering av SLT
 3. Tiltak SLT

Følgende er retningsgivende for tildeling av tilskudd:

Tilskuddsmidler til etablering/ reetablering av SLT-modellen

Kommuner kan motta inntil kr.400 000 i lønnstilskudd for 100% stilling for det første året de søker. Forutsetningen er en forpliktende nedtrappingsplan for tilskuddet kommende tre år. Denne skal legges ved søknaden. Tilskuddet kan videreføres med kr. 200 000.- andre og tredje året. Maksimal tilskuddsutbetaling er kr. 800 000.

Kommuner med innbyggertall under 5000 innbyggere kan motta inntil kr. 200 000 i lønnstilskudd første året. Tilskuddet kan videreføres med kr. 100 000 andre og tredje året. Maksimal tilskuddsutbetaling er kr. 400 000.  

Det anbefales at kommuner med innbyggertall under 5000 innbyggere søker samarbeid med nabokommunen(e)

Tilskuddsmidler til tiltak/aktivitet/prosjekt, som gis prioritet

Kompetanseutvikling som fremmer arbeidet innenfor SLT-modellen på tvers av etater, tjenestesteder innenfor kommune og politi.

Et spesifikt forebyggingstema eller en målrettet innsats på tvers av faggrupper som kan sannsynliggjøre rus- og kriminalitetsforebyggende effekt.

Søknaden skal inneholde:

 • Informasjon om søker, adresse, kontonummer og kontaktperson
 • Søkerens formål med søknaden
 • Rapportering på tidligere mottatte midler
 • Regnskap for tidligere mottatte midler
 • Beskrivelse av tiltaket
 • Søknadsbeløp
 • Budsjett
 • Delfinansiering/tilskudd fra andre instanser
 • Egenfinansiering

Tillegg for søknad om lønnstilskudd, som må følge søknaden:

 • Kommunestyrevedtak på opprettelse av SLT-modellen. Må foreligge innen 15. mars 2017
 • Bekreftelse fra politi/vedtak fra politiråd, på opprettelse av SLT-modellen
 • Situasjonsbeskrivelse av rus-, volds- og kriminalitet blant barn og unge lokalt
 • Beskrivelse av SLT-modellen, med styringsnivå, koordineringsnivå, utførernivå, slik det er tenkt
 • Redegjør for den organisatoriske plasseringen av SLT-koordinator
 • En forpliktende nedtrappingsplan over 3 år: Det må framkomme hvilken egenandel kommunen finansierer stillingen med i de tre årene og at kommunen forplikter seg til å fullfinansiere stillingen selv etter at de tre årene er gått

Rapportering på tidligere tildelte midler

Det skal rapporteres på tildelte midler fra fjoråret. Det skal framkomme hva søker mottok i tilskudd i 2016. Det skal framkomme av søknaden dersom ubenyttede midler søkes overført til 2017 og presist hvilket beløp det dreier seg om. Det skal følge med en beskrivelse av hvordan tilskuddet for 2016 har blitt benyttet.

Presisering av hva årets søknad ønskes brukt til

Det må framkomme hva som er formålet med årets søknad om tilskudd. Det må foreligge en beskrivelse av tiltak med forventede resultat. I denne beskrivelsen må søknadsbeløpet komme tydelig fram og det må legges ved detaljert budsjett samt hvilken egenandel kommunen selv bidrar med. Dersom kommunen søker andre instanser om tilsvarende tilskudd må dette komme fram av søknaden.

5. Søknadsbehandling

Søknadene behandles av: Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging. Søker opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen gjennom tilsagns- eller avslagsbrev. Søker får bekreftelse om at søknaden er mottatt. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Svar på søknaden kan påregnes i april tildelingsåret.

Søknad om støtte kan avslås dersom:

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse
 • Søknaden ikke inneholder de påkrevde opplysninger
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter og regnskap
 • Søknaden ikke rangeres høyt nok sett i forhold til andre søknader

6. Oppfølging og kontroll

Det skal innen 1. mars 2018 etter tilskudd er gitt, sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres. Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering. Tilskuddsmottaker må være forberedt på å delta i formidling av erfaring og resultater til relevante aktører.

Mottaker er ansvarlig for at bestemmelsene i tilsagnsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 • Midlene skal fortrinnsvis nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir brukt innen årets utgang kan etter begrunnet søknad benyttes til videreføring av tiltaket i det påfølgende år
 • Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av tilsagnsbrevet
 • Endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra Kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.
 • Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med det oppgitte formål vil kommunen være pliktig til å tilbakeføre hele eller deler av tilskuddet
 • Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet

Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b er det ikke klagerett. 

Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement §10, 2. ledd og riksrevisjonsloven §12, 3. ledd.