Tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i  Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496 post 71.

Utlendingsdirektoratet (UDI) forvalter en tilskuddsordning til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak. Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og UDI samarbeider i sin forvaltning av disse tilskuddsordningene og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for ordningen

2.1. Hovedmål 

Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottaket best mulig og å forberede flyktninger til bosetting i kommunene. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

2.2. Delmål

-          Øke muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak

-          Øke kunnskap om det norske samfunnet og gi informasjon om rettigheter og plikter [1]

-          Øke deltakelse i lokale lag og foreninger, herunder frilufts- og idrettsaktiviteter

2.3. Målgrupper

Målgruppen for tilskuddsordningen er beboere i asylmottak over 18 år og deres familier.

3. Tildelingskriterier

3.1. Inngangskriterier

Frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen[2]. Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Offentlige etater (herunder kommuner) og driftsoperatører for asylmottak kan ikke motta tilskudd.

IMDi anbefaler at frivillige organisasjoner, foreninger mv. registrerer seg i

Frivillighetsregisteret i Brønnøysundregistrene (http://www.brreg.no). Organisasjoner som ikke har organisasjonsnummer fra før, vil få dette gjennom en slik registrering.

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person. Det kan gjøres unntak for internasjonale organisasjoner. Dersom tilskudd skal utbetales må organisasjonen ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan søke om en pott til fordeling mellom lokallagene.  

Det gis tilskudd til prosjekter  og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Det gis primært støtte til aktiviteter for beboere i ordinære asylmottak. Aktivitetene skal foregå enten i asylmottak eller i lokalmiljøet. Aktivitetene skal tilrettelegge for forståelse av menings- og ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling. Organisasjonene bør inngå et samarbeid med kommunen, næringsliv, asylmottak og andre organisasjoner der det er hensiktsmessig. Det oppfordres til samarbeid med innvandrerorganisasjoner. Frivillige organisasjoner kan eksempelvis søke om støtte til:  

 • Norsktrening
 • Kunnskap om det norske samfunnet
 • Arbeidsrettede tiltak, for eksempel mentorordning
 • Veiledning om bolig
 • Flyktningguide og lignende
 • Idretts- og friluftsaktiviteter
 • Rettighetsinformasjon

Det kan gis tilskudd til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Lokallagene kan ikke motta støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi direkte og fra IMDi via eget sentralledd.

Det gis ikke støtte til aktiviteter rettet mot beboere i transittmottak, akuttmottak eller mottak for enslige mindreårige.

3.2. Vurderingskriterier

Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen:

 • prosjektplan- og styring
 • økonomistyring
 • prosjekter som treffer flest mulig mottaksbeboere
 • at det er avtalt/inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak.
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner.
 • frivillig innsats i tiltakene
 • prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter med årlige budsjett på minimum 40 000)

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD), samt på nettportalen www.frivillig.no.

5. Oppfølging og kontroll

Organisasjoner skal sende inn søknadsskjema som er tilgjengelig på imdi.no. Søknaden skal inneholde følgende opplysninger:

Om søker: 

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Opplysninger om hvorvidt søker tidligere gjennomført liknende tiltak.
 • Opplysninger om hvorvidt søker har tidligere mottatt tilskudd fra IMDi (Oppgi i så fall dato og IMDis saksnummer).

Om prosjektet/tiltaket

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring (inkludert tiltak og samarbeidspartnere)
 • Tidsplan for gjennomføringen
 • Forventede resultater

Finansiering

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke).

Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. Søknaden skal sendes elektronisk.

5.1. Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Tilskuddsmottaker skal rapportere om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrevet.

For tilskudd inntil 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Tilskuddsmottaker skal kunne dokumentere hvordan midlene er brukt hvis IMDi spør om det.

For tilskudd fra og med 200 000 kroner skal tilskuddsmottaker levere en rapport som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Dette skal som hovedregel stå i årsrapporten. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. IMDi oppfordrer tilskuddsmottaker til å bruke aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap.

Tilskuddsmottaker skal bruke tilskudd i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. For eventuelle endringer skal tilskuddsmottaker sende en skriftlig henvendelse til IMDi. Endringer kan kun skje etter at tilskuddsmottaker har fått samtykke fra IMDi.

Hvis tilskuddsmottaker samarbeider med andre aktører om prosjekt/tiltak, skal tilskuddsmottaker gjøre samarbeidspartnere kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6. Klageadgang og klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Vedtaket kan påklages. Klagefristen er 3 uker fra vedtaket er mottatt, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for IMDi jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.[1] Rettighetsinformasjon er informasjon som skal gi mulighet til å få innsikt i egne rettigheter og muligheter, og på den måten kunne søke nødvendig bistand. Rettighetsinformasjon går ut på å gi sårbare individer og grupper kontroll over eget liv gjennom tilgang til rett og rettsforståelse.

[2] Definisjon av frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.