Tilskuddsordning kvalifisering for beboere i integreringsmottak

Søknadsfrist: 10.02.2017

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember og Prop. 1 S (2016-2017) kap. 496, post 73.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2. Mål for tilskuddet

2.1           Mål

Formålet med tilskuddet er rask arbeids- og samfunnsdeltakelse for nyankomne innvandrere med fluktbakgrunn.

Tilskuddet skal bidra til at beboere i integreringsmottak tilbys et fulltidsprogram som er tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering.

2.2           Delmål

 • Utvikle tiltak og virkemidler som bidrar til at beboere i integreringsmottak kommer i gang med grunnleggende kvalifisering allerede i mottak.
 • Øke motivasjon blant beboere i mottak for å delta i grunnleggende kvalifisering og oppnå resultater i tråd med hovedmålet.
 • Legge til rette for økt samarbeid og samordning av tiltak mellom vertskommune, mottak, frivilligheten og næringslivet.
 • Bidra til at beboere i mottak bosettes i tråd med bosettingsmålene og uten avbrekk i kvalifiseringen.

2.3               Målgruppe

Målgruppen er beboere i integreringsmottak.

4. Tildelingskriterier

3.1           Inngangskriterier

Kommuner som har etablert integreringsmottak etter avtale med IMDi kan søke tilskuddet.

3.2           Utbetaling av tilskudd

Samlet er det 540 plasser i integreringsmottak. Tilskuddet tildeles kommuner basert på antall plasser i integreringsmottaket. Satsene fastsettes årlig i forbindelse med statsbudsjettet. I 2017 er gjeldende sats per plass i integreringsmottak per år på 18 518 kr, dvs. 1 543 kr per måned.

Tilskuddet utbetales i to terminer.

3.3           Kriterier for bruk av tilskuddet

Tilskuddet skal brukes til tiltak og aktiviteter som skal inngå i et fulltidsprogram for beboere i integreringsmottak. Tilskuddet skal også brukes til å prøve ut incentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater.

Asylsøkere som er i integreringsmottak per 1. januar 2017 og asylsøkere som har ankommet i 2016 eller tidligere og som flyttes til et integreringsmottak etter 1. januar 2017, skal få opplæring i norsk kultur og norske verdier. Tilskuddet skal benyttes til å gi disse personene opplæring.

Kommunene står fritt til å tilby opplæring i norsk kultur og norske verdier også til personer som har fått vedtak om opphold, og som bor i integreringsmottak, så fremt personene ikke har fullført slik opplæring før ankomst til integreringsmottaket. Dette tilskuddet kan benyttes til å gi slik opplæring.

Beboere skal få tilbud om et individuelt tilpasset program med oppstart så tidlig som mulig.

Programmet skal inneholde

-                Opplæring i norsk

-                Opplæring i norsk kultur og norske verdier (gjelder asylsøkere)

-                Karriereveiledning

-                Incentiv- og bonusordninger for å motivere beboere til å oppnå resultater

Programmet skal som hovedregel, og så langt det er mulig, i tillegg inneholde

-                Språktrening

-                Arbeidsrettede aktiviteter

-                Andre aktiviteter utført i samarbeid med frivillig (e) organisasjon (er) og/eller mottaket

Programmet kan, der det er aktuelt, også inneholde

-                Skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter

-                Opplæring i norsk kultur og norske verdier (personer med oppholdstillatelse)

Tilskuddet skal sees i sammenheng med andre tilskudd til vertskommuner og aktiviteter i mottak, herunder vertskommunetilskuddet, jf. UDI RS 2011-025, tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere, og norskopplæring for asylsøkere i mottak, jf. IMDi RS 04/2016, mv.

Tilskuddet skal ikke gå til prosjekter, tjenester eller aktiviteter som allerede dekkes av andre ordninger.

3.4           Organisering av fulltidsprogrammet

Prinsippene i introduksjonsloven om individuell tilrettelegging, tett oppfølging, individuell plan og deltakermedvirkning skal legges til grunn i organisering av fulltidsprogrammet for beboere i integreringsmottak.

Fulltidsprogrammet skal være gratis for den enkelte beboer, basert på kompetansekartlegging og tilpasset den enkeltes forutsetninger og behov for grunnleggende kvalifisering.

Det skal inngås en kontrakt for fulltidsprogram mellom beboere i mottak over 18 år og vertskommunen for integreringsmottaket der det stilles tydelige krav til beboerne. Dersom kravene ikke tilfredsstilles, skal beboeren kunne flyttes for å frigi plassen til en annen.

Vertskommuner må selv vurdere hvordan fulltidsprogrammet skal organiseres. Fulltidsprogrammet bør utvikles og tilbys i et samarbeid med asylmottaket, nærliggende karrieresenter, frivilligheten, arbeids- og næringsliv, samt andre partnere i kommunen. Arbeids- og velferdsetatens tjenester kan vurderes for beboere som har fått oppholdstillatelse dersom det anses hensiktsmessig.

4. Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

5.     Oppfølging og kontroll

5.1           Krav til tilskuddsmottaker/vertskommuner

Kommunene som har etablert integreringsmottak bes om å sende søknad til IMDi i eget skjema utarbeidet av IMDi. Frist for å sende inn søknad fastsettes av IMDi.

5.2           Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottager

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av IMDis tilskuddsbrev. Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra IMDi.

Opplysninger som skal innhentes fra tilskuddsmottaker eller andre kilder for å belyse måloppnåelse:

 • Tilskuddet er brukt til å etablere et fulltidsprogram for målgruppen i henhold til målsettinger for tilskuddet.
 • Tilskuddet er brukt i henhold til kriterier for bruk av tilskuddet.
 • Beskrivelse av samarbeid mellom vertskommune, mottak og karrieresenter, arbeidsgivere, frivilligheten og andre partnere.

Kommunene har rapporterings- og regnskapsplikt. Hensikten med rapporteringen er å etterprøve i hvilken grad målene for tilskuddsordningen nås. Frist for rapport for kvalifiseringsmidlene for 2017 er satt til 30.04.2017, 31.07.2017, 30.10.2017 og 31.01.2018. Krav til tilskuddsrapportering, herunder innhold og form, vil bli nærmere omtalt i tilskuddsbrev til de kommuner som er innvilget støtte.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake

IMDi og Riksrevisjonen kan kontrollere at midlene brukes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i 2017. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6. Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er ikke å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således ikke klageadgang jf. fvl § 28. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler.