Tilskuddsordning for opplæring i norsk, norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak

1. Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 20. desember 2016, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) for kap. 497, post 60.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider

2. Mål for ordningene

2.1 Hovedmål

Formålet med norskopplæring for asylsøkere i mottak er at asylsøkere skal tilegne seg basisferdigheter i norsk slik at de kan kommunisere på enkel norsk i mottak og i lokalmiljøet. Opplæringen skal bidra til at oppholdet i mottak får et positivt innhold og skal støtte opp om integreringen av de som senere får oppholdstillatelse i landet.

Ordningen Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere skal gi asylsøkere i mottak en tidlig introduksjon til norske lover, regler, verdier, omgangsformer og kultur i vid forstand. Opplæringen skal bygge bro og bidra til større innsikt i og bedre forståelse for norske samfunnsforhold gjennom kunnskapsbasert dialog og refleksjon.

Tilskuddsordningen skal tilrettelegge for at vertskommuner for asylmottak tilbyr asylsøkere opplæring i norsk språk og i norsk kultur og norske verdier.

2.2 Målgruppe

Asylsøkere over 16 år som ikke har fått endelig vedtak om opphold og som bor i ordinære mottak, integreringsmottak eller i et tilpasset botilbud i en kommune etter avtale med Utlendingsdirektoratet (alternativ mottaksplassering).

Følgende grupper er ikke i målgruppen:

  • Asylsøkere som er omfattet av 48-timers-prosedyren.
  • Asylsøkere over 18 år som er omfattet av Dublin-prosedyren (også mulig Dublin-prosedyre).
  • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsnemnda (UNE).
  • Asylsøkere som har fått avslag fra Utlendingsdirektoratet (UDI) og hvor UDI eller UNE ikke har utsatt iverksettelsen av vedtaket, slik at utlendingen må forlate Norge før klagebehandlingen i UNE er ferdig.
  • Asylsøkere som har fått avslag fra UDI og som ikke har påklaget vedtaket slik at UDIs vedtak er endelig.

Asylsøkere som holdes tilbake i transittmottak av helsemessige grunner (utredning og/eller behandling) er likevel omfattet. De som er i målgruppen og som har fått alternativ mottaksplassering, det vil si at de er tildelt bosted utenfor et asylmottak, omfattes også av ordningen. Asylsøkere mellom 16-18 år som omfattes av Dublin-prosedyren, kan få norskopplæring og opplæring i norsk kultur og norske verdier.

Personer som har fått oppholds- eller arbeidstillatelse vil være omfattet av rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere trer i kraft fra 1.1.2017 og tilskuddet utbetales for personer som kommer inn målgruppen i 2017. 

3. Tildelingskriterier

3.1 Inngangskriterier

Tilskudd blir utbetalt til vertskommuner for asylmottak for personer som er i målgruppen dersom kommunen har registrert i kommunemappen i NIR at tilbud om opplæring gis for alle i målgruppen.

Tilskuddene blir utbetalt automatisk. Kommuner trenger ikke å søke om det.

Det er frivillig for kommunen å tilby opplæringen, og kommunen kan velge å tilby norskopplæring  og/eller opplæring i norsk kultur og norske verdier. Men dersom kommunen har registrert at den gir tilbud om opplæring og mottar tilskudd, er kommunen pliktig til å tilby opplæringen til alle i målgruppen i samsvar med retningslinjene for tilskuddet.

Vertskommunen for asylmottak må registrere hvert kalenderår i NIR at den tilbyr opplæring for asylsøkere i mottak, for at tilskuddet skal utbetales. Gjennomført norskopplæring for asylsøkere per uke skal registreres i NIR. Kommunene kan gjøre registreringen når som helst i løpet av året, men senest innen to måneder etter at opplæringen har startet jf. NIR-forskriften § 7 annet ledd første punktum.

3.2 Utbetaling av tilskudd

Tilskuddssatsen for opplæring i norsk er kr. 13 000 per person i 2017. Tilskuddssatsen for opplæring i norsk kultur og norske verdier er kr. 3 700 per person i 2017.

Tilskuddene utbetales samlet i kvartalet etter at personen har kommet inn i målgruppen. Tilskuddene blir utbetalt medio mai, medio august og medio november. For personer som kommer inn i målgruppen i 4. kvartal 2017, vil tilskuddet bli utbetalt medio februar 2018.

Når utbetalingen gjøres, sender IMDi tilskuddsbrev til kommunens elektroniske postmottak. Kommunen kan også se opplysninger om utbetalt tilskudd i NIR.

3.3 Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting

Dersom en asylsøker som er i målgruppen for ordningen flytter til et mottak i en annen kommune, vil tilskuddet automatisk deles likt mellom fra- og tilflyttingskommunen. Denne delingen skjer bare én gang.

4. Særlig om norskopplæring for asylsøkere i mottak

4.1 Omfang

Asylsøkere som er i målgruppen for ordningen, kan få inntil 175 timer norskopplæring. Asylsøkere har ingen lovfestet rett og plikt til opplæringen, men dersom kommunen registrerer i NIR at norskopplæring tilbys og mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen får tilbud om norskopplæring.

4.2 Innhold

Opplæringen skal følge Læreplan i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere (F18.04.2012 nr. 358). Dette skal bidra til kontinuitet i opplæringen for de som får oppholdstillatelse og får rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

4.3 Organisering

Opplæringen skal være gratis for både deltaker og asylmottak. Det er asylmottaket som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen, som innebærer dekning av eventuelle utgifter til og fra opplæringen. Dette inkluderer også eventuelle reiseutgifter til og fra opplæringsstedet. Norskopplæringen for asylsøkere bør organiseres sammen med norskopplæringen for voksne innvandrere. Asylmottaket vil gi kommunene nødvendig informasjon for planlegging og gjennomføring av opplæringen.

Kommunene bør i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere norskopplæring så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket, og opplæringen bør organiseres slik at asylsøkeren får mulighet til å gjennomføre 175 timer norskopplæring før denne får endelig vedtak om opphold.

4.4 Avsluttende prøve

Asylsøkere i målgruppen for norskopplæring i mottak kan gå opp til avsluttende prøve i norsk. De kan ta norskprøven gratis én gang.

5. Særlig om Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere 

5.1 Omfang

Asylsøkere som kommer inn i målgruppen for ordningen i 2017, kan få 50 timer opplæring i norsk kultur og norske verdier. Asylsøkere har ingen lovfestet rett og plikt til opplæringen, men dersom kommunen registrerer i NIR at opplæring i norsk kultur og norske verdier tilbys og mottar tilskudd, må kommunen sørge for at alle i målgruppen for tilbud om opplæringen.

Kommunene bør i samarbeid med asylmottaket tilby asylsøkere opplæringen så snart som mulig etter at de er kommet til mottaket. Kommunene oppfordres til å gi alle asylsøkere i målgruppen anledning til å fullføre opplæringen, selv om de har fått endelig vedtak om opphold, så fremt de fremdeles bor i ordinært mottak eller integreringsmottak.

5.2 Innhold

Opplæringen skal følge Innholdsbeskrivelse for «Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere» samt tilhørende presentasjoner av temaene, som er utarbeidet av Kompetanse Norge (Vox)

Innholdsbeskrivelse for opplæringen (PDF)

5.3 Organisering

Opplæringen skal være gratis for både deltaker og asylmottak. Det er asylmottaket som er ansvarlig for å organisere skyss til og fra opplæringen, som innebærer dekning av eventuelle utgifter til og fra opplæringen. Dette inkluderer også eventuelle reiseutgifter til og fra opplæringsstedet. Opplæringen kan organiseres i sammenheng med norskopplæring for asylsøkere. Asylmottaket vil gi kommunene nødvendig informasjon for planlegging og gjennomføring av opplæringen.

6.    Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside for tilskuddsordninger og på departementets nettside for tilskuddsordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).

7. Oppfølging og kontroll 

7.1 Rapporteringskrav

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap for tilskudd til norskopplæring  og opplæring i norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak. Dersom kommunene gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn det tilskuddet det har mottatt, kan kommunene beholde tilskuddene uavkortet.

Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre opplæringen i asylmottak, følge opp og evaluere ordningene, skal registreres av kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere, og kommunene skal innen to måneder registrere disse opplysningene.

Kommunene skal følge de samme reglene for rapportering på Norsk kultur og norske verdier – opplæring for asylsøkere som for opplæring i norsk for asylsøkere i mottak.

7.2 Kontroll

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12, tredje ledd.

Dersom tilskudd til opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak er utbetalt på feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet som er utbetalt.

8. Klageadgang

IMDis tildeling av tilskudd til opplæring i norsk og norsk kultur og norske verdier for asylsøkere i mottak og eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven (fvl.) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på IMDis vedtak om tildeling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl. §§ 3, første ledd og 28. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak. 

9. Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år regnet fra den dag da fordringshaveren har rett til å kreve å få oppfyllelsen, eller for utbetaling av tilskudd, fra det tidspunkt kommune tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven §§ 2 og 3.