Tilskuddsordning for opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere

 

1.     Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 6. januar 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 15. desember 2016 og Prop. 1 S (2016-2017) for kap. 497, post 60. Regelverkets bestemmelse om deling av tilskudd for flytting er endret per 31. mars 2017.

Tilskuddsordningen er todelt og består av persontilskudd og grunntilskudd.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

2.     Mål for ordningen

2.1           Hovedmål

Målet med tilskuddsordningen er at kommunene tilbyr opplæring til voksne innvandrere med rett og plikt eller rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap, slik at de lærer tilstrekkelig norsk til å kunne fungere i yrkes- og samfunnsliv.

2.2           Delmål

Tilskuddsordningen skal fremme effektivitet, gjennomstrømning og resultater i opplæringen, gjennom blant annet interkommunalt samarbeid.

Grunntilskuddet skal i tillegg bedre de økonomiske rammevilkårene for små og mellomstore kommuner når det gjelder opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere.

Kommunene skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter.

2.3           Målgruppe

Voksne innvandrere som har rett og plikt eller bare rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap jf. § 17 i introduksjonsloven, og som har fått oppholdstillatelse fra og med 1. januar 2015.

3.     Tildelingskriterier

3.1           Persontilskudd
 
3.1.1       Inngangskriterier

Tilskuddet blir utbetalt til kommuner for personer som er i målgruppen. Tilskuddet blir utbetalt automatisk, så kommuner skal ikke søke om det.

Dersom en person som er i målgruppen for persontilskudd flytter til en annen kommune, må personen melde fra om flyttingen til Det sentrale folkeregisteret (DSF) for at tilskuddet bli delt mellom til- og fraflyttingskommunen.

Dersom kommunen mener å ha krav på tilskudd for personer som ikke er registrert i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR), kan kommunen melde fra om dette til IMDi via det elektroniske supportsystemet på IMDinett.  

3.1.2       Vurderingskriterier

Utbetalingen av persontilskudd skjer over tre år. For personer som kommer inn i målgruppen i 2017, vil bostedskommunen motta persontilskudd år 1. For personer som kom inn i målgruppen i 2016 og 2015, vil kommunen motta henholdsvis persontilskudd år 2 og år 3.

Tabellen nedenfor viser tilskuddssatsene for 2017. I kolonnen ‘tilskuddsår’ indikerer årstallene det året som personene som utløser persontilskuddet kom inn i målgruppen.

Tilskuddsår

Lav sats

Høy sats

År 1   (2017)

13 600   kroner

31 900   kroner

År 2   (2016)

23 300   kroner

60 100   kroner

År 3   (2015)

13 900   kroner

41 600   kroner


Persontilskudd har to satser. En høy sats for personer fra Afrika, Asia, Oseania (unntatt Australia og New Zealand), Øst-Europa, Sør-Amerika og Mellom-Amerika. Lav sats gjelder for personer fra Vest-Europa, Nord-Amerika, Australia og New Zealand.

3.1.3       Utbetaling av tilskudd - Persontilskudd

Persontilskudd år 1 utbetales til bostedskommunen i det påfølgende kvartalet etter at personer har kommet inn i målgruppen.

Persontilskudd år 2 og år 3 for 2017 utbetales til kommunen der personer i målgruppen har registrert sin bostedsadresse per 15. januar 2017.

Etter utbetaling sender IMDi tilskuddsbrev til kommunens elektroniske postmottak. Kommunen kan også se opplysninger om utbetalt tilskudd i NIR

3.1.4       Tilskudd til oppfølgingskommune

Personer kan få opplæring i norsk og samfunnskunnskap i en annen kommune enn bostedskommunen. Dersom opplæringskommunen skal motta persontilskudd for disse personene, må bostedskommunen henvende seg til IMDinett support for å få dette registrert i NIR.

3.1.4.1      Deling av tilskudd mellom kommuner ved flytting

Ved flytting mellom kommuner i tilskuddsåret deles tilskuddet forholdsmessig mellom til- og fraflyttingskommunen, basert på botiden i den enkelte kommune. Den kommunen der en person har lengst botid i løpet av tilskuddsåret, vil motta den største andelen av tilskuddet. Formelen nedenfor viser beregningen av tilskudd til kommune x for et tilskuddsår:

3.1.4.2        Tilskudd ved utreise og tilskudd ved gjeninnvandring til landet

Dersom en person som omfattes av tilskuddsordningen flytter fra landet, beholder kommunen persontilskuddet i det året personen forlater landet før tilskuddsordningen stanser. Dersom samme person senere gjeninnvandrer til landet, vil tilskuddsordningen starte opp igjen, forutsatt at vedkommende fortsatt tilhører målgruppen.

3.1.4.3          Tilskudd ved dødsfall

Ved dødsfall beholder kommunen hele tilskuddet for dødsåret.

3.2           Grunntilskudd
 
3.2.1       Inngangskriterier

Tilskuddet blir utbetalt til kommuner for personer som er i målgruppen. Tilskuddet blir utbetalt automatisk, så kommuner skal ikke søke om det.

3.2.2       Vurderingskriterier

Grunntilskudd har to satser. Hvilken sats den enkelte kommune får utbetalt i grunntilskudd baseres på antall personer med rett og plikt eller kun rett til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven per 15. januar 2017. Høy sats på kr 575 000 utbetales til de kommunene som har 4-150 personer og lav sats på kr 185 000 utbetales til de kommunene som har 1-3 personer.

En person kan bare være med i denne beregningen i tre år.

3.2.3       Utbetaling av tilskudd

Grunntilskudd utbetales i sin helhet, og tilskuddet blir ikke korrigert hvis personer flytter til en annen kommune i løpet av året.

Etter utbetalingen sender IMDi tilskuddsbrev til kommunens elektroniske postmottak. Kommunen kan også se opplysninger om utbetalt tilskudd i NIR.

4.     Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres på IMDis nettside, og departementets nettside for tilskuddordninger (Hurtigvalg – Tilskudd fra JD).   

5.     Oppfølging og kontroll

Kommunene skal organisere opplæringen i henhold til de målsettinger, krav og retningslinjer som er fastsatt i introduksjonsloven med forskrifter.

5.1     Rapporteringskrav

Kommunene skal ikke legge frem særskilt regnskap verken for tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap etter introduksjonsloven.

Dersom kommunene gjennomfører opplæring til en lavere kostnad enn det tilskuddet de har mottatt, kan kommunene beholde tilskuddene uavkortet.

Opplysninger som er nødvendige for å gjennomføre, følge opp og evaluere opplæring i norsk og samfunnskunnskap i henhold til introduksjonsloven, skal registreres av kommunene i Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) jf. introduksjonsloven § 25. I Forskrift om Nasjonalt introduksjonsregister (NIR) er det fastsatt hvilke opplysninger kommunen skal registrere.

5.2       Kontroll

IMDi og Riksrevisjonen kan iverksette kontroll med at midlene blir benyttet etter forutsetningene, jf. Bevilgningsreglementet § 10 annet ledd og riksrevisjonsloven § 12, tredje ledd.

Dersom tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere er utbetalt på feilaktig grunnlag, vil det etter en konkret vurdering kunne bli aktuelt å kreve tilbake det tilskuddet som er utbetalt.

6.     Klageadgang

IMDis tildeling av tilskudd til opplæring i norsk og samfunnskunnskap for voksne innvandrere og eventuelt krav om tilbakebetaling av tilskudd, er ikke å regne som enkeltvedtak i henhold til forvaltningsloven (fvl) § 2, første ledd, bokstav b. Kommunene har derfor ikke klageadgang på IMDis vedtak om tildeling eller krav om tilbakebetaling av tilskudd jf. fvl §§ 3, første ledd og 28. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.

7.     Foreldelsesfrist

Den alminnelige foreldelsesfristen er tre år regnet fra den dag da fordringshaveren har rett til å kreve å få oppfyllelsen, eller i forhold til utbetaling av tilskudd, fra det tidspunkt kommunen tidligst har rett til å kreve tilskuddet utbetalt, jf. foreldelsesloven §§ 2 og 3.