Tilskudd fra JD i 2016

Informasjon om Justis- og beredskapsdepartementets tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner, kommuner og andre.

Utlyste tilskuddsmidler fra Justis- og beredskapsdepartementet i 2016

Tilskuddsordning Søknadsfrist

Tilskudd til kvalifisering for beboere i integreringsmottak

 

Tilskuddsordning til frivillige organisasjoners arbeid for barn med lang oppholdstid i Norge

 

25. januar 2016 

Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

1. februar 2016 

 

Prosjektmidler til prostitusjons- og menneskehandelsfeltet

1. februar 2016 

Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner

5. februar 2016 

Aktivitetstilbud for barn i asylmottak

1. mars 2016

Frivillige i redningstjenesten

1. mars 2016

Informasjons- og veiledningstiltak/tiltak knyttet til intensjonsavtaler mellom IMDi og frivillige organisasjoner 9. februar 2016
Arbeid mot tvangsekteskap, kjønnslemlestelse og begrensninger av unges frihet 9. februar 2016

Frivillig virksomhet i lokalsamfunn som bidrar til til deltakelse, dialog og samhandling

Frist settes av kommunene

Tilskudd til prosjekter som informerer om mulighetene til assistert retur til hjemlandet

1. mars 2016

Tilskudd til kriminalitetsforebyggende tiltak

1. mars 2016

Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

18. mars 2016

Integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner

30. mars 2016

Forebygging av radikalisering og voldelig ekstremisme i kommunene

22. april 2016

 

Oversikt over tildelinger

Lurer du på hva tilskuddene for 2016 ble brukt til? Det kan du se i oversikt over tildelinger av tilskudd fra JD i 2016.