Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT)

Regelverk for tilskuddsordningen Samordning av lokale rus- og kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Kap. 474 post 60.

1. Mål for ordningen og målgruppe

Formålet med tilskuddsordningen er å stimulere og inspirere kommuner til å arbeide aktivt med kriminalitetsforebygging blant barn og unge.

Kommunestyret/politirådet har vedtatt at kommunen skal gjennomføre tverrfaglig samarbeid om rus- og kriminalitetsforebyggende arbeid mellom aktuelle kommunale, regionale og statlige tjenester som; politi, barnevern, barnehager, barne- og ungdomsskoler, videregående skoler, helsestasjon og skolehelsetjenesten (helsestasjon for ungdom), fritidsklubber, BUP m.fl.

Det tverrfaglige samarbeidet skal gjennomføres i hht overordnede planer/beslutninger og gjennom en ansatt koordinator.

Delmål

 • Bedre samordning av ressursene lokalt.
 • Ansatte i hjelpeapparatet får økt kunnskap om forebygging av rus og kriminalitet.
 • Ungdom i risikosonen blir i større grad fanget opp av hjelpeapparatet.
 • Tryggere ungdomsmiljøer. 

Målgruppe

 • Kommunen(/-er) er målgruppe for å søke på tilskuddsordningen.
 • Direkte målgruppe for innsatsen er utsatte barn, ungdom og foreldre.

2. Kriterier for måloppnåelse

Nasjonale mål:

 • Økt antall kommuner som benytter SLT-modellen.
 • Økt antall lokale rus-, volds- og kriminalitetsforebyggende koordinatorer.
 • Økt antall helhetlige rusmiddelpolitiske handlingsplaner/forebyggende planer.
 • Økt antall kommuner, som har god kunnskap om hva som er de gode tiltakene.
 • Økt antall kommuner, som har beskrevet den lokale rus-, volds- og kriminalitetssituasjonen.

Lokale mål:

 • Kommunen(-e) har ansatt SLT-koordinator.
 • Lokal samarbeidsmodell er formelt vedtatt og iverksatt på minst to nivåer i tråd med

SLT-modellen.

 • Handlingsplan er utarbeidet og vedtatt.
 • Den lokale rus-, volds- og kriminalitetssituasjonen blant barn og unge er beskrevet.

3. Kunngjøring

Tilskuddsmidlene kunngjøres på Helsedirektoratets hjemmesider og Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging sine hjemmesider. Kunngjøring sendes til fylkeskommuner, fylkesmenn, kommuner, politidistrikt og SLT-koordinatorer.

Søknadsfristen er 18. mars 2016

Tildelingen av midler fra departementet skal normalt skje i april/mai tildelingsåret. 

4. Kriterier for tildeling

Følgende tiltak/aktiviteter/prosjekter gis prioritet:

Kompetanseutvikling som fremmer arbeidet innen SLT-modellen på tvers av etater, tjenestesteder innenfor kommune og politi.

Et spesifikt forebyggingstema eller en målrettet innsats på tvers av faggrupper og sektorer som kan synliggjøre en rus-, kriminalitet- og voldsforebyggende effekt.

I vurderingen av søknadene vil følgende tiltak bli vektlagt:

 • Tiltak som retter seg mot barn og unge som er i risikosonen for å begå kriminalitet eller forebygging av kriminalitet som rammer barn og unge.
 • Tiltak som understøtter samarbeid innenfor rammen av politiråd/ SLT-styringsgruppe.
 • Tiltak som har et direkte kriminalitetsforebyggende formål vil bli prioritert fremfor tiltak som har et annet hovedformål og hvor det kriminalitetsforebyggende aspektet fremstår som mer indirekte.
 • Tiltaket bidrar til å styrke kompetansen om forebygging blant ansatte innen hjelpeapparatet, foreldre eller andre voksne som jobber med barn og unge.
 • Tiltaket innebærer samarbeid mellom ulike aktører.
 • Tiltaket har en plan for implementering etter prosjektperioden der dette er aktuelt.
 • Tiltaket har overføringsverdi.
 • Tiltak som er avhengig av mange bidragsytere kan bli nedprioritert dersom dette vurderes som en risikofaktor med hensyn til gjennomførbarhet.
 • Prosjekter som er planlagt med varighet over flere år kan bli nedprioritert grunnet usikkerhet om videre finansiering.
 • Tiltak/ prosjektene bør være av en viss størrelse (med anslagsvis kostnad 100 000 kroner - 400 000 kroner).

4. Søknadens form og innhold

Søknaden må inneholde:

Navn på søker, adresse, kontaktperson, navn på kommune og kommunens innbyggertall. Søknaden skal undertegnes av rådmannen eller den vedkommende har delegert myndigheten til. Det skal rapporteres på tildelte midler fra fjoråret. Det skal framkomme hva søker mottok i tilskudd i 2015. Det skal framkomme av søknaden dersom ubenyttede midler søkes overført til 2016 og presist hvilket beløp det dreier seg om. Det skal følge med en beskrivelse av nytteverdien av tilskuddet for 2015 og det skal legges ved regnskap, se kap. 6 for nærmere informasjon om hvordan dette skal gjøres.

Det må framkomme hva som er formålet med årets søknad om tilskudd. Det må foreligge en beskrivelse av tiltak med forventede resultat. I denne beskrivelsen må søknadsbeløpet komme tydelig fram og det må legges ved detaljert budsjett samt hvilken egenandel kommunen selv bidrar med. Dersom kommunen søker andre instanser om tilsvarende tilskudd må dette komme fram av søknaden. 

5. Søknadsbehandling

Søknadene behandles av: Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging i samarbeid med Helsedirektoratet. Søker opplyses om utfallet av søknadsbehandlingen gjennom tilsagns- eller avslagsbrev. Søknader som kommer inn etter fristen kan avvises. Svar på søknaden kan påregnes i april/mai i tildelingsåret.

Søknad om støtte kan avslås dersom:

 • Søknaden ikke oppfyller tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse.
 • Søknaden ikke inneholder påkrevede opplysninger.
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse m.v.
 • Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).

6. Oppfølging og kontroll

For tilskudd under kr 200 000 skal det innen 30. mars året etter tilskudd er gitt sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov. For tilskudd over kr 200 000 skal det i tillegg til rapport med resultat- og måloppnåelse sendes inn et revidert regnskap som er bekreftet av revisor, alternativt årsregnskap bekreftet av revisor (spesielt aktuelt ifm. tilskudd til drift). Ved behov, kan det også legges opp til særskilt rapportering.

Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Mottaker er ansvarlig for at bestemmelsene i tilsagnsbrevet og de generelle vilkår overholdes, herunder at:

 • Midlene skal fortrinnsvis nyttes i tilskuddsåret. Midler som ikke blir brukt innen årets utgang kan etter begrunnet søknad benyttes til videreføring av tiltaket i det påfølgende år.
 • Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilsagnsbrev.
 • Endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging.
 • Dersom midlene ikke er brukt i samsvar med det oppgitte formål vil kommunen være pliktig til å tilbakeføre hele eller deler av tilskuddet.
 • Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

Avgjørelsen er ikke et enkeltvedtak. I henhold til forvaltningsloven § 2, første ledd, bokstav a og b er det ikke klagerett.

Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement §10, 2. ledd og riksrevisjonsloven §12, 3. ledd.

Kontaktperson i Nasjonalt kompetansesenter for kriminalitetsforebygging er: Knut Skedsmo. E-post: knut.skedsmo@konfliktraadet.no

 

Se også:

Utlysningsbrev fra Helsedirektoratet og Nasjonalt kompetansesenter for kriminlitetsforebygging (PDF)