Justis- og beredskapsdepartementet

Tilskuddsregelverk – humanitære tiltak i 2016 rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge

Formålet med ordningen

Endel EØS-borgere i en vanskelig livssituasjon kommer til Norge for å tigge eller i håp om å finne arbeid. Mange er ubemidlede og overnatter ute.

Formålet med tilskuddsordningen er å gi støtte til akuttiltak i 2016 for å ivareta grunnleggende humanitære behov for de svært sårbare menneskene det gjelder. 

Justis- og beredskapsdepartementet har ansvar for tilskuddsordningen. 

Det samlede tilskuddsbeløpet til fordeling under ordningen er rundt 20 millioner kroner. 

Tildelingskriterier

Frivillige organisasjoner og berørte kommuner kan søke om midler til humanitære lavterskeltilbud for tilreisende EØS-borgere. Tiltak som gis støtte skal være til hjelp for enkeltpersoner som tigger, men skal ikke fremme tigging. Tiltakene må tilrettelegges for både kvinner og menn.

Tiltak i regi av humanitære organisasjoner og prosjekter som iverksettes i de byer og kommuner der det er flest tilreisende vil bli prioritert. Tiltak med lave administrasjonsutgifter, og som baserer seg på bruk av frivillige, vil også bli prioritert. Aktuelle tiltak vil kunne være: 

 • Overnattings- og sanitære tilbud.
 • Rådgivingstiltak og mer langsiktige prosjekter, som for eksempel arbeidsrettede tiltak. 

Kunngjøring

Tilskuddsmidlene kunngjøres på Justis- og beredskapsdepartementets nettside for tilskuddsordninger.  

Søknadsfristen er 1. februar 2016. 

Søknader sendes:
Justis- og beredskapsdepartementet
Politiavdelingen
Postboks 8005 Dep
0030 OSLO

Søknad kan eventuelt sendes elektronisk til postmottak@jd.dep.no

Kontaktperson i departementet: seniorrådgiver Jan Austad, tlf. 22 24 54 43, e-post: jan.austad@jd.dep.no.  

Krav til søknadens innhold og form

Organisasjoner som søker må gi opplysninger om organisasjonens formål, arbeidsområder, oppbygging og antall medlemmer, hvilke behov organisasjonen dekker, hvilke kommuner organisasjonen er etablert i, samt organisasjonens økonomiske og administrative kompetanse inkludert revisor og eventuelt ekstern regnskapsfører. Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær. 

Søknaden må inneholde følgende opplysninger:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • For organisasjoner må det oppgis organisasjonsnummer/foretaksnummer
 • Kontonummer for overføring av tilskudd
 • Kontaktperson
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse/erfaring søker har for å gjennomføre prosjektet/tiltaket
 • Vedtekter, seneste årsberetning og regnskap skal vedlegges
 • Om søker tidligere har gjennomført liknende tiltak
 • Omtale av tidligere relevante tildelinger fra departementet

Om prosjektet/tiltaket

 • Beskrivelse av tiltakets målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe/geografisk område
 • Plan for gjennomføring (herunder tiltak, virkemidler, tidsplan, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Forventede resultater.

Om finansiering

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for driften/prosjektet
  - Hvilken sum det søkes om fra Justis- og beredskapsdepartementet
  - Søkers egenandel
  - Søknader sendt offentlige myndigheter eller andre kilder
  - Dersom virksomheten driver forretningsmessig aktivitet skal det redegjøres for dette.
  - Eventuell brukerbetaling

Oppfølging og kontroll

For tilskudd opp til kr 200 000 skal det innen 31. mars 2017 sendes inn rapport med resultat- og måloppnåelse, som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført, samt regnskap fra tilskuddsmottaker som viser hva tilskuddet er brukt til. Ressursbruk skal kunne dokumenteres ved behov.

For tilskudd over kr 200 000 skal det i tillegg til rapport med resultat- og måloppnåelse sendes inn et revidert prosjektregnskap som er bekreftet av revisor, alternativt årsregnskap bekreftet av revisor. Ved behov kan Justis- og beredskapsdepartementet kreve særskilt rapportering.

Årsregnskap skal inneholde resultatregnskap, balanse og noteopplysninger som generell informasjon, bl.a. om at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført og om statstilskuddets størrelse i forhold til de totale utgifter og inntekter.

Mottaker er ansvarlig overfor Justis- og beredskapsdepartementet for at vilkår for en eventuell tildeling overholdes, herunder at:

 1. Tilskuddet brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av søknaden og departementets vedtak.
 2. Endringer i grunnlaget for tilskuddet bare kan foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra departementet.
 3. Eventuelle samarbeidspartnere er kjent med vilkårene for tilskuddet.

Justis- og beredskapsdepartementet og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Søknadsbehandling

Søknad om støtte kan avslås dersom ett eller flere av vilkårene nedenfor er oppfylt:

 • Søknaden oppfyller ikke tildelingskriterier og/eller kriterier for måloppnåelse.
 • Søknaden inneholder ikke de nødvendige opplysninger.
 • Mottaker aksepterer ikke innen en gitt frist eventuelle vilkår som settes for at tilskudd skal kunne utbetales.
 • Det ikke er budsjettmessig dekning til å yte den omsøkte støtte (Søknaden rangeres ikke høyt nok ut fra kriteriene sett i forhold til andre søknader).
 • Tidligere tildelinger er brukt i strid med forutsetningene, herunder om søker har unnlatt å sende inn rapporter, regnskaper, ev. revisorbekreftelse mv.

Vedtak om tilskudd er å betrakte som enkeltvedtak etter forvaltningsloven. Reglene om klageadgang etter fvl. § 28 kommer til anvendelse.

Rutiner for utbetaling og behandling av for mye utbetalt tilskudd

Utbetaling av tilskudd skal skje så snart som mulig etter at vedtak er fattet.

Tilskuddet skal som utgangspunkt brukes i løpet av 2016. Midler som ikke blir benyttet innen årets utgang, kan etter begrunnet søknad overføres til neste kalenderår for videreføring av tiltaket.

Mulige reaksjonsformer

Dersom tilskudd enda ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle dersom:

 • Organisasjonen opphører
 • Tiltaket er vesentlig endret i forhold til beskrivelsen i søknaden
 • Justis- og beredskapsdepartementet blir kjent med at tilskuddsmottaker opptrer i strid med målsettingen for tilskuddet

Dersom tiltaket allerede er utbetalt, kan det kreves tilbakebetalt dersom:

 • Det er utbetalt på grunnlag av uriktig informasjon fra søker
 • Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt
 • Mottaker ikke kan benytte tilskuddet i løpet av 2016

Dersom rapportering (om resultat- og måloppnåelse), regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med Justis- og beredskapsdepartementets intensjoner med tilskuddet og gjeldende regelverk, kan departementet kreve at tilskuddet betales tilbake.