Tilskudd fra Justis- og beredskapsdepartementet 2014

Tilskuddsordning Søknadsfrist
Aktiviteter for barn i asylmottak
(kap. 490, post 71)
Ordningsregelverk 
Tilskudd i 2012 og 2013
1. februar 2014
Frivillige i redningstjenesten
(kap. 455, post 71)
Ordningsregelverk  
Tilskudd i 2013
1. februar 2014 
Frivillig virksomhet i kriminalomsorgen
(kap. 430, post 70)
Ordningsregelverk 
Tilskudd i 2012 og 2013
28. februar 2014 
Humanitære tiltak rettet mot EØS-borgere som kommer til Norge for å tigge
Ordningsregelverk 
Tilskudd i 2013
1. februar 2014 
Kriminalitetsforebyggende tiltak
(kap. 440, post 70)
Ordningsregelverk
Tilskudd i 2012 og 2013
1. februar 2014  
Prosjektmidler på prostitusjonsfeltet
Ordningsregelverk 
Tilskudd i 2012 og 2013
1. februar 2014
Retur- og tilbakevendingstiltak
(kap. 490, post 72)
Ordningsregelverk 
Tilskudd i 2012 og 2013 
1. februar 2014
Spesielle rettshjelpstiltak
(kap. 470, post 72)
Ordningsregelverk 
Tilskudd i 2012 og 2013
1. februar 2014 
Tiltak for å forebygge og bekjempe vold i nære relasjoner
(kap. 440, post 70) 
Ordningsregelverk
10. mars 2014
Lokalt rus-, kriminalitets- og voldsforebyggene koordinering og samarbeid etter SLT-modellen (kap. 440, post 60)
Ordningsregelverk 
Tilskudd i 2012 og 2013
1. mars  2014 
Til toppen