Aktiver Javascript i din nettleser for en bedre opplevelse på regjeringen.no

Tilskuddsordning for integreringsprosjekter i asylmottak i regi av frivillige organisasjoner for 2018

1 Innledning

Regelverket er fastsatt av Justis- og beredskapsdepartementet 19. desember 2017, med grunnlag i Stortingets budsjettvedtak av 18. desember 2017 og Prop. 1 S (2017-2018) kap. 496 post 71.

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) forvalter tilskuddsordningen og kunngjør regelverket i eget rundskriv på sine nettsider.

Utlendingsdirektoratet (UDI) forvalter en tilskuddsordning til aktiviteter for barn og unge som bor i asylmottak. IMDi og UDI samarbeider i sin forvaltning av disse tilskuddsordningene og kunngjør regelverket på sine nettsider.

2      Mål for ordningen

2.1. Hovedmål

Formålet med tilskuddsordningen er å utnytte ventetiden i asylmottak best mulig og å forberede flyktninger på bosetting i kommunene. Tilskuddet skal stimulere til aktiviteter som bidrar til at beboere i mottak får en meningsfull hverdag og bedre muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning.

2.2. Delmål

 • Øke muligheter for deltakelse i arbeid eller utdanning gjennom norsktrening og arbeidsrettede tiltak
 • Øke kunnskap om det norske samfunnet og gi informasjon om rettigheter og plikter[1]
 • Øke deltakelse i lokale lag og foreninger, herunder frilufts- og idrettsaktiviteter

2.3. Målgrupper

Målgruppen for tilskuddsordningen er beboere i asylmottak, primært de over 18 år.

3      Tildelingskriterier

3.1. Inngangskriterier

Frivillige organisasjoner kan søke på tilskuddsordningen[2]. Det blir ikke gitt støtte til private foretak eller organisasjoner med økonomisk fortjeneste som formål.

Organisasjoner som er driftsoperatører for asylmottak kan ikke motta tilskudd.

Frivillige organisasjoner skal være registret i Frivillighetsregisteret.

Organisasjonsnummeret må oppgis i søknaden for å sikre at virksomheten oppfyller formelle kriterier for å være en juridisk person. Dersom tilskudd skal utbetales må organisasjonen ha opprettet en egen bankkonto for virksomheten.

Sentralleddet i landsdekkende organisasjonene kan søke om en pott til fordeling mellom lokallagene. Det er lokallagene som skal stå ansvarlig for gjennomføringen av prosjektene.

Det gis tilskudd til prosjekter og nødvendig administrasjon av disse, inkludert prosjektledelse og prosjektmedarbeidere.

Det gis primært støtte til aktiviteter for beboere i ordinære asylmottak. Aktivitetene skal foregå enten i asylmottak eller i lokalmiljøet. Aktivitetene skal tilrettelegge for forståelse av menings- og ytringsfrihet, trosfrihet og likestilling. Organisasjonene bør inngå et samarbeid med kommunen, næringsliv, asylmottak og andre organisasjoner der det er hensiktsmessig. Det oppfordres til samarbeid med innvandrerorganisasjoner.

Det kan gis tilskudd til innkjøp av utstyr som er nødvendig for gjennomføring av aktiviteten. Prosjektmidlene kan ikke brukes til investeringer, anskaffelser og generell drift av organisasjonene.

Lokallagene kan ikke motta støtte til samme tiltak/aktivitet både fra IMDi direkte og fra IMDi via eget sentralledd.

Det gis ikke støtte til aktiviteter rettet mot beboere i transittmottak, akuttmottak eller mottak for enslige mindreårige.

3.2  Vurderingskriterier

Følgende momenter vil bli vurdert og vektlagt i søknadsbehandlingen:

 • tydelig beskrivelse av målene for prosjektet
 • prosjektmål som er målbare
 • tydelig beskrivelse av målgruppen og målgruppens behov
 • økonomistyring
 • en realistisk fremdriftsplan
 • at det er avtalt/inngått samarbeid med ledelsen på asylmottak. Kontaktperson må oppgis i søknaden.
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med samarbeidsrådet/beboerrådet på asylmottak.
 • om det er avtalt/inngått samarbeid med vertskommunen og/eller andre relevante samarbeidspartnere som næringsliv og andre organisasjoner.
 • frivillig innsats i tiltakene
 • prosjektets omfang (det gis støtte til prosjekter med årlige budsjett på minimum 40 000 kroner)

4      Kunngjøring

Tilskuddsordningen kunngjøres i på IMDis nettside for tilskuddsordninger, departementets nettside for tilskuddsordninger (Tilskudd fra JD)

Søknadsfristen er 1. februar 2018. Tildelingen av tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet skal normalt skje innen 15. mars 2018. Dersom ikke alle midler er fordelt etter dette, kan det evt. foretas en ny kunngjøring med søknadsfrist 1. august 2018.

5      Oppfølging og kontroll

5.1     Krav til søknadens innhold og form

Det skal brukes et elektronisk søknadsskjema for å søke om tilskuddsmidler. Skjemaet er tilgjengelig på deres webområde i IMDinett.no sammen med veiledning for bruk av skjemaet.

Søknaden  bør som hovedregel inneholde følgende opplysninger:

Om søker:

 • Søkers navn
 • Adresse, telefonnummer og e-postadresse
 • Organisasjonsnummer
 • Kontonummer for utbetaling av tilskudd
 • Kontaktperson(er)
 • Vedtekter (vedlegges søknaden)
 • Hvilke forutsetninger/kompetanse har søker for å gjennomføre prosjektet/tiltaket? (Seneste årsberetning/regnskap vedlegges)
 • Har søker tidligere gjennomført liknende tiltak?
 • Har søker tidligere mottatt tilskudd fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (Oppgi i så fall dato og IMDis saksnummer).

 

Om prosjektet/tiltaket:

 • Målsetting og begrunnelse i forhold til formålet med tilskuddsordningen
 • Målgruppe og geografisk område
 • Plan for gjennomføring herunder tiltak, virkemidler, samarbeidspartnere)
 • Mulighet for koordinering med andre organisasjoner
 • Tidsplan for gjennomføring
 • Forventede resultater

Finansiering:

 • Budsjett for tiltaket/prosjektet
 • Finansieringskilder for prosjektet:
 • Søkers egenandel
 • Hvilke(t) beløp har søker søkt om fra andre offentlige myndigheter
 • Ev. andre kilder (hvilke).
 • Dersom virksomheten driver økonomisk aktivitet skal det redegjøres for dette


Søknaden skal undertegnes av organisasjonens leder eller generalsekretær.

5.2     Rapporteringskrav og andre krav til tilskuddsmottaker

Det skal rapporteres om resultat- og måloppnåelse med hensyn til tilskuddsordningens mål og vurderingskriterier. I rapporteringen fra tilskuddsmottaker skal utvikling over tid som hovedregel fremgå for indikatorer det er naturlig å vise utvikling for (minst tre siste år). Nærmere rapporteringskrav vil fremgå av tilskuddsbrev.

For tilskudd inntil kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som redegjør for at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Ressursbruk skal kunne dokumenteres dersom tilskuddsforvalter krever dette.

For tilskudd fra og med kr 200 000 kreves en rapport fra tilskuddsmottaker som viser at tiltaket er tilfredsstillende gjennomført. Som hovedregels skal dette fremgå av mottakerens årsrapport. I tillegg kreves årsregnskap attestert av revisor. Det oppfordres til bruk av aktivitetsbasert regnskapsstandard. Årsregnskapet skal inneholde noteopplysninger som viser at tildelte tilskudd faktisk er inntektsført. Det er ikke nødvendig å lage et eget prosjektregnskap. 

Tilskuddet skal brukes i samsvar med det formål, de aktiviteter og det budsjett som fremgår av departementets tilskuddsbrev.

Eventuelle endringer i grunnlaget for tilskuddet kan bare foretas etter forutgående skriftlig henvendelse til og samtykke fra Integrerings- og mangfoldsdirektoratet.

Eventuelle samarbeidspartnere skal være kjent med vilkårene for tilskuddet.

Dersom årsrapport, regnskap eller andre opplysninger viser at tilskuddsmottaker opptrer eller har opptrådt i strid med tilskuddsforvalters intensjoner med tilskuddet slik disse er klargjort i tilskuddsbrev og dette regelverket, kan IMDi:

 1. innføre strengere rapporteringsrutiner
 2. avslå eventuelle senere søknader om tilskudd
 3. redusere størrelsen på eventuelle senere tilskudd
 4. kreve at tilskuddet betales tilbake


IMDi og Riksrevisjonen har adgang til å iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene, jf. Stortingets bevilgningsreglement § 10, 2. ledd og riksrevisjonsloven § 12, 3. ledd.

Tilskudd skal som hovedregel benyttes og regnskapsføres i tilskuddsåret. Dersom tilskuddet ikke kan benyttes til formålet, eller ikke kan benyttes innen rimelig tid, skal tilskuddet tilbakebetales. Nærmere vilkår for eventuell tilbakebetaling vil framgå av tilskuddsbrev.

6          Klagebehandling

Vedtak om tilskudd i henhold til dette regelverket er å regne som et enkeltvedtak jf. forvaltningsloven (fvl) § 2. Det er således klageadgang jf. fvl § 28. Klagefristen er 3 uker fra man mottar vedtaket, jf. fvl § 29. Klageinstans er Justis- og beredskapsdepartementet jf. fvl § 28 annet ledd. Klagen fremsettes for Integrerings- og mangfoldsdirektoratet jf. fvl § 32. Forøvrig gjelder forvaltningslovens saksbehandlingsregler om enkeltvedtak.[1] Rettighetsinformasjon er informasjon som skal gi mulighet til å få innsikt i egne rettigheter og muligheter, og på den måten kunne søke nødvendig bistand. Rettighetsinformasjon går ut på å gi sårbare individer og grupper kontroll over eget liv gjennom tilgang til rett og rettsforståelse.

[2] Definisjon av frivillige organisasjoner: ikke organisert av det offentlige, ikke fortjenestebaserte, og frivillig innsats utgjør som regel en viktig del av virksomheten. Frivillig virksomhet blir i hovedsak organisert som foreninger eller stiftelser.