Klima- og miljødepartementet

Varsling

For å sikre en forsvarlig oppfølging av eksterne varsler, har departementet etablert et system for innlevering og oppfølging av eksterne varsler. Departementet har fastsatt interne retningslinjer for oppfølging av varsler som innleveres fra ansatte eller andre eksterne varslere.

Hva kan det varsles om?

Det kan varsles om forhold som vedrører departementets ansvarsområde, enten det gjelder forhold knyttet til eksempelvis tilskuddsforvaltningen eller annet. Varselet kan gjelde deg personlig, en kollega, leder, samarbeidspartnere, eller departementets virksomhet generelt. Eksempler på mistanker som du oppfordres til å varsle om, er mulige kritikkverdige forhold innen kategoriene:

  • Økonomi - mistanke om økonomiske misligheter, herunder underslag, tyveri, bedrageri, misbruk av tilskuddsmidler, korrupsjon, økonomisk utroskap m.m. 
  • Personal - mobbing, trakassering, diskriminering, rasisme, rusmisbruk, dårlig arbeidsmiljø, brudd på ytringsfrihet, forhold som er fare for personers liv og helse, bruk av farlige produkter og brudd på sikkerhetsrutinen m.m.
  • Andre forhold -  I tillegg kan det dreie seg andre alvorlige kritikkverdige forhold som brudd på lover/regler, interne regler, etiske normer m.m.

En bruk av varslingskanalen skal være en garanti for å gi ditt varsel en riktig og forsvarlig oppfølging, og ikke minst sikre en faglig uavhengig og objektiv vurdering. Vær oppmerksom på at varslingskanalen ikke er ment å være en erstatning for det som må behandles som ordinær klagebehandling eller reklamasjoner.

Du varsler gjennom vår eksterne varslingskanal her.

Varslingstjenesten gjelder for UD, Norad, Klima- og miljødepartementet, Norfund og Fredskorpset. Varlingskanalen er opprettet først og fremst med tanke på at utenforstående skal kunne varsle dersom de har mistanke om økonomiske misligheter eller andre kritikkverdige forhold, men også ansatte kan varsle via denne kanalen. Her har du mulighet til å varsle 100% anonymt. Du kan varsle om hendelser og forhold som vedrører Klima- og miljødepartementet ved å oppgi hvilken etat varselet gjelder.

Den eksterne varslingskanalen administreres av Ernst & Young AS (EY). De er en uavhengig tredjepart som mottar varselet på vegne av KLD og kan kommunisere med varsler. Det er også mulig å oppnå kontakt med EY på telefon: + 47 24 00 20 14 (Virkedager kl. 08 – 16).

Du kan i tillegg velge å sende varselet eller øvrige dokumenter/vedlegg via e-post eller postgang. Du må da merke  e-post eller konvolutt "Konfidensielt varsel".

Kontakt

Den interne behandlingen av varselet i KLD vil tatt hånd om av departementets kontrolldirektør Einar Døssland tlf. 22 24 57 11 eller postmottak@kld.dep.no.

Her kan du lese våre Interne retningslinjer for oppfølging av varslinger og arbeidsmiljøloven Kapittel 2 A. Varsling