Karantenenemnda

Karantenenemnda avgjør saker om karantene og saksforbud for statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere ved overgang til stillinger og verv utenfor statsforvaltningen, samt oppstart av næringsvirksomhet. Karanteneutvalget byttet navn til Karantenenemnda fra 1. januar 2016 i forbindelse med ikraftredelsen av karanteneloven.

Kontaktinformasjon:

Karantenenemda
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
Postboks 8112 Dep
0032 Oslo
E-post: karantenenemnda@kmd.dep.no

Om Karantenenemnda

Opprettet: 2005-01-01

Type: Nemnd

Underlagt: Kommunal- og moderniseringsdepartementet - Arbeidsgiverpolitisk avdeling

Kontakt

Postadresse: Postboks 8112 Dep 0032 OSLO

Hovedpunkt i mandatet/ Arbeidsområde:

Avgjør alle saker vedrørende karante og saksforhold for politikere (statsråder, statssekretærer og politiske rådgivere). Karantenenemnda har hjemmel i karanteneloven § 4.

Aktive medlemmer (pr. 01.11.2017)