Årsregnskap for Landbruks- og matdepartementet

Årsregnskapet for Landbruks- og matdepartementet består av ledelseskommentarer med bevilgnings- og artskontorapporteringen. Bevilgningsrapporteringen viser regnskapstall som Landbruks- og matdepartementet har rapportert til statsregnskapet. Det stilles opp etter de kapitler og poster i bevilgningsregnskapet som departementet disponerer. Artskontorapporteringen viser regnskapstall Landbruks- og matdepartementet har rapportert til statsregnskapet etter standard kontoplan for statlige virksomheter. Årsregnskapet er utarbeidet i tråd med kontantprinsippet og følger kalenderåret.