Andre tildelingsbrev: 2013

Likestillings- og diskrimineringsnemnda

Likestillings- og diskrimineringsombudet

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet

SIFO

Positiv miljømerking