Tildelingsbrev 2014

Tildelingsbrev er det sentrale styringsinstrumentet fra et departement til en underliggende virksomhet. Tildelingsbrevet skisserer økonomiske rammer og beskrivelser prioriteringer, resultatmål og rapporteringskrav for virksomhetene. Tildelingsbrevene sendes virksomhetene årlig etter behandlingen av statsbudsjettet i Stortinget.

Barneombudet 

Barneombudet har til oppgave å fremme barns interesser overfor det offentlige og private, og skal følge med i utviklingen av barns oppvekstkår. Lov om barneombud ble vedtatt i 1981, og verdens første barneombud ble utnevnt samme år. Ombudet kan virke av eget tiltak eller etter henvendelse fra andre.

Tildelingsbrev 2014

 

Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet 

Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er et fagorgan for barnevern, famlievern, likestilling og ikke-diskriminering, samt vold og overgrep i nære relasjoner. Barne-, ungdoms og familiedirektoratet (Bufdir) er det øverste organet i Barne-, ungdoms- og familietaten (Bufetat). 

Bufetats fem regioner har ansvar for drift og tjenester knyttet til det statlige barnevernet og familievernet.

Tildelingsbrev 2014

 

Forbrukerombudet  

Forbrukerombudet er et frittstående forvaltningsorgan som fører tilsyn med lov om kontroll med markedsføring og avtalevilkår (markedsføringsloven). Forbrukerombudet og de næringsdrivende skal søke å forhandle seg fram til frivillige ordninger. Dersom slik løsning ikke oppnås kan saken bringes inn for Markedsrådet til avgjørelse.

Tildelingsbrev 2014

 

Forbrukerrådet 

Forbrukerrådet har til oppgave å ivareta forbrukernes interesser ved blant annet å drive påvirkning overfor myndigheter, organisasjoner og næringsdrivende, å dyktiggjøre forbrukerne gjennom informasjon, råd og veiledning, og gi bistand til forbrukere, særlig i tvistesaker. Rådet har et eget styre og et rådgivende organ, Forbrukerpolitisk forum. Forbrukerrådet har et sentralt sekretariat og 10 regionkontorer.

Tildelingsbrev 2014

 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet 

Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) er et kompetansesenter og en pådriver for integrering og mangfold. IMDi iverksetter integrerings- og mangfoldspolitikken på Barne-, likestillings- og inkluderingsdepartementets ansvarsområde.

Tildelingsbrev 2014

 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda 

Likestillings- og diskrimineringsnemnda behandler klager på Likestillings- og diskrimineringsombudets uttalelser og vedtak. Nemnda behandler kun saker som først er behandlet av ombudet.

Tildelingsbrev 2014

 

Likestillings- og diskrimineringsombudet 

Likestillings- og diskrimineringsombudet er faglig uavhengig, men administrativt underlagt Barne- og likestillingsdepartementet. Ombudet skal bekjempe diskriminering og fremme likestilling uavhengig av blant annet kjønn, etnisitet, funksjonshemming, seksuell orientering og alder.

Tildelingsbrev 2014

 

Sekretariatet for Forbrukertvistutvalget og Markedsrådet 

Forbrukertvistutvalget behandler tvister særlig om varer og håndeverkertjenester der forbrukeren selv, evt. med hjelp fra Forbrukerrådet, ikke oppnår minnelig løsning.

Markedsrådet er en statlig myndighet. Dets hovedoppgave er å avgjøre klager på markedsføring. En sak må alltid først behandles av enten Forbrukerombudet, Sosial- og helsedirektoratet eller Statens medieforvaltning. Da Markedsrådet er et forvaltningsorgan, kan også Sivilombudsmannen ta opp saker som Markedsrådet har hatt til behandling. Markedsrådets vedtak er endelige og kan bare settes til side av de ordinære domstoler.

Tildelingsbrev 2014

 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker 

Fylkesnemndene for barnevern og sosiale saker har som oppgave å fatte vedtak om plasseringer av barn og unge utenfor hjemmet etter lov barneverntjenester og lov helse og omsorgstjenester. Administrativt er fylkesnemndene underlagt Sentralenheten for fylkesnemndene. Det er i dag tolv fylkesnemnder; den enkelte fylkesnemnd dekker ett eller to fylker. Fylkesnemnda er et statlig organ som i faglige spørsmål har en uavhengig stilling i forhold til departement og fylkesmann.

Tildelingsbrev 2014

 

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) 

Statens institutt for forbruksforskning (SIFO) er et uavhengig, tverrfaglig senter for forskning, testvirksomhet og utredning på forbrukerfeltet. Instituttet bidrar med kunnskaper for myndigheter, politikere, næringsliv og organisasjoner. Det utfører forskningsoppdrag for statlige virksomheter, Norges forskningsråd, næringslivet og ulike organisasjoner.

Tildelingsbrev 2014 

 

Miljømerking

Miljømerking håndterer de to offisielle miljømerkene Svanemerket og Blomsten i Norge. Miljømerking ledes av et styre som består av representanter fra Barne- og likestillingsdepartementet, miljøvernmyndighetene, Næringslivets Hovedorganisasjon, Handels og Servicenæringens Hovedorganisasjon, Landsorganisasjonen, Forbrukerrådet, handelskjedene og miljøorganisasjonene.

Statsbudsjettet 2014 - tilskudd over kapittel 862 - Positiv miljømerking

 

Til toppen