Plan- og administrasjonsavdelingen

Plan- og administrasjonsavdelingen har ansvaret for å bistå departementsråden i styringen av departementet og sørge for effektiv drift. Avdelingen har ansvaret for å koordinere, kvalitetssikre og følge opp departementets arbeid med statsbudsjettet, økonomistyringen i departementet og styringen av underliggende virksomheter.

Avdelingen har også ansvaret for departementets arbeid med sikkerhet og beredskap, organisasjonsutvikling, personalpolitikk og interne systemer for arkiv, saksbehandling og IKT. I tillegg ivaretar avdelingen felles drifts- og støttefunksjoner for hele departementet. 

Plan- og administrasjonsavdelingen har ansvaret for styringsdialogen med Barneombudet. 

Avdelingen har følgende seksjoner: