Oversikt

Oversikt

Avtalen om handelsrelaterte sider ved immaterielle rettigheter (TRIPS-avtalen) 1> er en del av WTO-avtalen. TRIPS-avtalen oppstiller minimumskrav til nasjonal beskyttelse på de fleste områder innenfor immaterialretten. Den stiller herunder krav til nasjonale bestemmelser om tvangslisenser, som er tillatelser fra offentlig myndighet til å utnytte en patentert oppfinnelse uten tillatelse fra patenthaveren.

Det følger av TRIPS-avtalen artikkel 31 bokstav f at tvangslisenser skal gis hovedsakelig med sikte på forsyning av hjemmemarkedet. Et vedtak truffet av WTOs hovedråd 30. august 2003 gjør visse unntak fra denne eksportbegrensningen når det gjelder legemidler (farmasøytiske produkter). Vedtaket gjør det mulig for stater som mangler produksjonskapasitet å importere farmasøytiske produkter på grunnlag av tvangslisens. Hovedformålet med vedtaket er å sikre utviklingsland tilgang til viktige medisiner.

Det er en viktig målsetting for regjeringen å lette utviklingslandenes tilgang til patentbeskyttede legemidler, se St.prp. nr. 43 (2002-2003) kapittel 10.3. Norge spilte derfor en aktiv rolle under WTO-forhandlingene om særordningen for farmasøytiske produkter.

I dette høringsnotatet foreslås det endringer i patentforskriften 20. desember 1996 nr. 1162 slik at bedrifter i Norge som ber om det, kan få tvangslisens til å produsere patentbeskyttede farmasøytiske produkter med sikte på eksport i samsvar med WTOs hovedrådsvedtak. Vedtaket er inntatt bakerst i høringsnotatet. Det er også tilgjengelig på Internett. 2>

Fotnoter
1>
http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/27-trips.pdf
2> http://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/implem_para6_e.htm